Інформаційно-аналітичний супровід підготовки наукових кадрів: трансдисциплінарний підхід

Автор(и)

  • Марина Львівна Ростока Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-1891-5482

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-31-36

Ключові слова:

інформаційно-аналітичний супровід; наукові кадри; кадри вищої кваліфікації; наукова підготовка; трансдисциплінарність; трансдисциплінарний підхід; цифровізація

Анотація

Порушується проблема інноватизації підготовки наукових кадрів у вітчизняній системі освіти. Проаналізовано основний контент нормативно-правової бази здійснення підготовки наукових кадрів. Розкрито актуальні аспекти інформаційно-аналітичної підтримки проведення наукових досліджень, виділено основні сфери наукової освіти та важливість наступності наукової підготовки. Визначено основні напрями дослідження інформаційно-аналітичного забезпечення в умовах трансдисциплінарної організації наукової діяльності за різними ланками освіти. Акцентовано увагу саме на застосуванні методології трансдисциплінарності щодо інформаційно-аналітичного супроводу підготовки наукових кадрів в умовах вітчизняних закладів вищої освіти та наукових дослідницьких інституцій (наукових установ). Визначено, що інформаційно-аналітичний супровід підготовки наукових кадрів на засадах трансдисциплінарного підходу підвищує ефективність організації та проведення наукових досліджень на будь-якому етапі становлення майбутнього ученого, наукового працівника тощо.

Біографія автора

Марина Львівна Ростока, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ

кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти

Посилання

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довідковий бюлетень. 2020. Вип. 12. 91 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/722218/1/Analituchnuy_visnuk_2020-12.pdf.

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довідковий бюлетень. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ». 2021. Вип. 13. 78 с. URL: https://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=28817; https://lib.iitta.gov.ua/725240/.

Вавіліна Н. І. Підготовка наукових кадрів як основа формування інтелектуального капіталу країни. Science, Technologies, Innovations. 2019. Вип. 4. С. 16–27. DOI: http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-4-03.

Закон України «Про вищу освіту». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Закон України «Про освіту». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text.

Наказ МОН «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти» від 16.01.2020 р. № 54. URL: http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/71055.

Національний освітній глосарій: вища освіта. URL: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 р. № 1187. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.

Решетняк О. І. Особливості підготовки наукових кадрів у системах вищої освіти країн світу. Економіка та держава. 2020. Вип. 4. С. 96–103. DOI: http://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.4.96.

Ростока М. Л. STEM-підхід у контексті формування інтелектуального потенціалу України. Наукові записки Малої академії наук України. Педагогічні науки. 2017. Вип. 10. С. 60–67.

Ростока М., Савченко І., Храпач Г. Концептуальні аспекти створення загальнодержавної мережевої інформаційно-аналітичної системи оцінювання досягнень учнівської молоді. Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка. 2017. Вип. 3 (5). URL: https://lib.iitta.gov.ua/710344/1/17ped3_5rostoka_r.pdf.

Ростока М. Л. Інформаційна аналітика як основний методологічний інструментарій організації наукових досліджень. Інформаційне забезпечення сфери освіти України : матеріали звітної наук.-практ. конф. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2020. С. 82–83. URL: https://lib.iitta.gov.ua/724788/.

Ростока М. Л. (2021). Інформаційний аналіз результатів доробку інституцій НАПН України в контексті методології трансдисциплінарної освіти. Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки України : матеріали звітної наук.-практ. конф. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2021. C. 89–91. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/abstracts_collection_2021.pdf.

Education and Training Statistics. URL: https://education.ec.europa.eu/resources-and-tools/education-and-training-statistics.

International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO Institute for Statistics URL: http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf.

Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F2013): UNESCO Institute for Statistics. URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf.

Launch of the 2021 SDG 9.5 Survey of Research and Experimental Development. URL: http://uis.unesco.org/en/news/launch-2021-sdg-9-5-survey-research-and-experimental-development.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). К. : CS Ltd., 2015. 32 p. URL: https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf.

References

Analitychnyi visnyk u sferi osvity y nauky [Analytical Bulletin in the field of education and science]: dovidkovyi biuleten. (2020), 12. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/722218/1/Analituchnuy_visnuk_2020-12.pdf [in Ukrainian].

Analitychnyi visnyk u sferi osvity y nauky [Analytical Bulletin in the field of education and science]: dovidkovyi biuleten. (2021). Vinnytsia: TOV «TVORY», 13. Retrieved from https://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=28817; https://lib.iitta.gov.ua/725240/ [in Ukrainian].

Vavilina, N. I. (2019). Pidhotovka naukovykh kadriv yak osnova formuvannia intelektualnoho kapitalu krainy [Training of scientific personnel as a basis for the formation of intellectual capital of the country]. Science, Technologies, Innovations, 4, 16-27. DOI: http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-4-03 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine "On Higher Education"]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education"]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist» [Law of Ukraine "On scientific and scientific-technical activities"]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text [in Ukrainian].

Nakaz MON «Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia monitorynhu yakosti osvity» [Order of the Ministry of Education and Science "On approval of the Procedure for monitoring the quality of education"] vid 16.01.2020 r. № 54. Retrieved from http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/71055 [in Ukrainian].

Natsionalnyi osvitnii hlosarii: vyshcha osvita [National Education Glossary: higher education]. Retrieved from http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the list of branches of knowledge and specialties in which the training of applicants for higher education"] vid 29.04.2015 r. № 266. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-p [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia litsenziinykh umov provadzhennia osvitnoi diialnosti» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of licensing conditions for educational activities"] vid 30.12.2015 r. № 1187. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-p/page [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the National Qualifications Framework"] vid 23.11.2011 r. № 1341. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-p [in Ukrainian].

Reshetniak, O. I. (2020). Osoblyvosti pidhotovky naukovykh kadriv u systemakh vyshchoi osvity krain svitu [Features of training of scientific personnel in the systems of higher education of the world]. Ekonomika ta derzhava [Economy and state], 4, 96-103. DOI: http://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.4.96 [in Ukrainian].

Rostoka, M. L. (2017). STEM-pidkhid u konteksti formuvannia intelektualnoho potentsialu Ukrainy [STEM approach in the context of forming the intellectual potential of Ukraine]. Naukovi zapysky Maloi akademii nauk Ukrainy. Pedahohichni nauky [Scientific notes of the Small Academy of Sciences of Ukraine. Pedagogical sciences], 10, 60-67 [in Ukrainian].

Rostoka, M., Savchenko, I., & Khrapach, H. (2017). Kontseptualni aspekty stvorennia zahalnoderzhavnoi merezhevoi informatsiino-analitychnoi systemy otsiniuvannia dosiahnen uchnivskoi molodi [Conceptual aspects of creating a nationwide network information-analytical system for assessing student achievement]. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Pedahohika [Adaptive control: theory and practice. Pedagogy], 3 (5). Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/710344/1/ 17ped3_5rostoka_r.pdf [in Ukrainian].

Rostoka, M. L. (2020). Informatsiina analityka yak osnovnyi metodolohichnyi instrumentarii orhanizatsii naukovykh doslidzhen [Information analytics as the main methodological tool for organizing research]. In Informatsiine zabezpechennia sfery osvity Ukrainy [Information support of the sphere of education of Ukraine]: materialy zvit. nauk.-prakt. konf. (pp. 82-83). Vinnytsia: TOV «TVORY». Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/724788/ [in Ukrainian].

Rostoka, M. L. (2021). Informatsiinyi analiz rezultativ dorobku instytutsii NAPN Ukrainy v konteksti metodolohii transdystsyplinarnoi osvity [Information analysis of the results of the work of the institutions of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine in the context of the methodology of transdisciplinary education]. In Informatsiine zabezpechennia sfery osvity ta nauky Ukrainy [Information support of the sphere of education of Ukraine]: materialy zvit. nauk.-prakt. konf. (pp. 89-91). Vinnytsia: TOV «TVORY». Retrieved from http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/ abstracts_collection_2021.pdf [in Ukrainian].

Education and Training Statistics. Retrieved from https://education.ec.europa.eu/resources-and-tools/education-and-training-statistics.

International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO Institute for Statistics. Retrieved from http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf.

Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F2013): UNESCO Institute for Statistics. Retrieved from http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf.

Launch of the 2021 SDG 9.5 Survey of Research and Experimental Development. Retrieved from http://uis.unesco.org/en/news/launch-2021-sdg-9-5-survey-research-and-experimental-development.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). К.: CS Ltd. Retrieved from https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-22

Як цитувати

Ростока, М. Л. (2022). Інформаційно-аналітичний супровід підготовки наукових кадрів: трансдисциплінарний підхід . Імідж сучасного педагога, (1(202), 31–36. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-31-36

Номер

Розділ

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА