Модернізація підготовки учителів історії в університетах України: компетентнісний підхід

Автор(и)

  • Геннадій Семенович Черевичний Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9094-8732

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-69-73

Ключові слова:

модернізація освіти; учитель історії; університети України; компетентнісний підхід; трансдисциплінарний підхід

Анотація

Порушується проблема ефективності модернізації підготовки майбутніх учителів історії в університетах України на засадах компетентнісного підходу. Це в умовах глобалізованого простору набуває нового значення та упровадження нових методологій у практику вищої школи, зокрема – трансдисциплінарної. Автор наголошує на тому, що саме майбутні вчителі історії мають бути носіями української ідентичності, а першочерговим їхнім завданням є формування громадянина України нової генерації. У цьому сенсі майбутні вчителі історії мають оволодіти певними технологіями, методами, способами і прийомами передання підростаючому поколінню неспотвореного знання про своє коріння, про витоки державності країни, в якій вони народилися і мають гідно жити.

У статті також піднімається питання про необхідність оволодіння майбутніми вчителями історії дистанційними методиками викладання історичних навчальних предметів. Тим самим сформованість трансдисциплінарної компетентності є актуальним аспектом їхнього професійного становлення. Тобто міцні, глибокі, достовірні знання та уміння управляти ними мають набуватися здобувачами історичної освіти на засадах міждисциплінарної інтеграції, спиратися як на науковий досвід, так і на реалії повсякденного буття поза межами навчальних дисциплін. Це й є оволодіння надпрофесійними(ключовими) і професійними компетенціями майбутньої педагогічної діяльності істориків – формування фахового складника їхньої професійної компетентності при роботі із законодавчої, архівної, бібліотечної, педагогічної та іншими джерельними базами.

Біографія автора

Геннадій Семенович Черевичний, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії України

Посилання

Гриценко А. П. Концепція формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки. Педагогіка та психологія. 2019. Вип. 62. С. 68–78. DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.08/.

Курок О. І., Гриценко А. П. Досвід формування професійної компетентності майбутніх учителів історії в Глухівському учительському інституті у 1874–1917 роках. Сіверщина в історії України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 13. С. 233–237. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/181146/46-Kurok.pdf?sequence=1.

Пометун. О. І., Фрейман Г. О. Методика навчання історії в школі. Київ : Генеза, 2006. 328 с. URL: http://forlan.org.ua/doc/depositary/Методика_навчання_історії_у_вищій_школі/Пометун_О.І._-_Методика_навчання_історії_в_школі.pdf.

Ростока М. Л. Пропедевтика трансдисциплінарної освіти. Розбудова єдиного відкрито інформаційного простору освіти впродовж життя (Forum SOIS): зб. матер. 1-го Міжнар. наук.-практ. Web-форуму. Харків, 2019. С. 47–52. URL: https://lib.iitta.gov.ua/720145/.

Ростока М., Ростока А. Феномен «трансдисциплінарність» у сучасному освітньому просторі. Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя (Forum SOIS): зб. матер. 2-го Міжнар. наук.-практ. Web-форуму. Харків, 2020. Вип. 2. C. 54–58. URL : https://lib.iitta.gov.ua/720152/2/ZbForumSOIS-2020redag.pdf.

Худобець О. А., Чебослаєв Ю. Н. Використання технології презентацій в практичній роботі шкільного вчителя історії. Історія та правознавство. 2005. Вип. 25. С. 19–21.

Янч Э. Самоорганизующаяся Вселенная. Введение и обзор: рождение парадигмы из метафлуктуации. Общественные науки и современность. 1999. Вип. 1. С. 143–158. URL: http://www.vixri.com/d/Janch%20 E.%20_Samoorganizujushajasja%20vselennaja.pdf.

Cherevychnyi G. S., Rostoka M. L. The Image of an Ukrainian Lecturer at the Turn of the 20th – 21st Centuries: Experience Historical of the Beginning of the Transformation of the Educational System. World Science. 2020. No 1 (53), vol. 2. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31012020/6902.

Jeder D. Transdisciplinarity – the Advantage of a Holistic Approach to Life. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 137. P. 127–131. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.264.

Nicolescu B.(2006).Transdisciplinarity–Past, Present and Future. Moving Worldviews - Reshapingsciences, policies and practices for endogenous sustainable developmen / B. Haverkort, C. Reijntjes (Eds.). 2006. P. 142–166. COMPAS. URL: http://basarab-nicolescu.fr/Docs_ articles/Worldviews2006.htm#_ftn1.

Piaget J. L’interdisciplinarité: problèmes d'enseignement et de recherche dans les universités. In L’épistémologie des Relations Interdisciplinaires. 1972. P. 154–171. OCDE. URL: http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/textes/VE/ jp72_epist_relat_interdis.pdf.

Rostoka M. L., Cherevychnyi G. S. Transdisciplinary Paradigm of STEM-knowledge Management in the Context of Adaptive Approach. World Science. 2018. Vol. 2, no 10 (38). P. 4–9. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/ 31102018/6180/.

Rostoka M., Guraliuk A., Cherevychnyi G., Vyhovska O., Poprotskyi I., Terentieva N. Philosophy of a Transdisciplinary Approach in Designing an Open Information and Educational Environment of Institutions of Higher Education. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 2021. Vol. 13 (3). P. 548–567. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/466.

UNESCO. To KnowledgeSocieties. UNESCO World Report. 2005. URL: http://www.intelros.ru/reports/17617-kobschestvam-znaniya-vsemirnyy-doklad-yunesko-za-2005-god.html/.

Vlasov V. How to Test and Evaluate Students' Historical Competence: towards a concept of control work of the State Final Attestation on the History of Ukraine. History in Schools of Ukraine. 2010. № 4. С. 3–22.

References

Hrytsenko, A. P. (2019). Kontseptsiia formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv istorii u protsesi fakhovoi pidhotovky [The concept of forming the professional competence of future history teachers in the process of professional training]. Pedahohika ta psykholohiia [Pedagogy and psychology], 62, 68-78. DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.08/ [in Ukrainian].

Kurok, O. I., & Hrytsenko, A. P. (2020). Dosvid formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv istorii v Hlukhivskomu uchytelskomu instytuti u 1874–1917 rokakh [Experience of formation of professional competence of future history teachers at Glukhiv Teacher's Institute in 1874–1917]. In Sivershchyna v istorii Ukrainy [Severshchyna in the history of Ukraine]: zb. nauk. pr. (Is. 13, pp. 233-237). Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/181146/46-Kurok.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

Pometun, O. I., & Freiman, H. O. (2006). Metodyka navchannia istorii v shkoli [Methods of teaching history at school]. Kyiv: Heneza. Retrieved from http://forlan.org.ua/doc/depositary/Metodyka_navchannia_istorii_u_vyshchii_shkoli/Pometun_O.I._-_Metodyka_navchannia_istorii _v_shkoli.pdf [in Ukrainian].

Rostoka, M. L. (2019). Propedevtyka transdystsyplinarnoi osvity [Propaedeutics of transdisciplinary education]. In Rozbudova yedynoho vidkryto informatsiinoho prostoru osvity vprodovzh zhyttia (Forum SOIS) [Building a single open information space for lifelong learning (Forum SOIS)]: zb. mater. 1-ho Mizhnar. nauk.-prakt. Web-forumu (pp. 47-52). Kharkiv. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/720145/ [in Ukrainian].

Rostoka, M., & Rostoka, A. (2020). Fenomen «transdystsyplinarnist» u suchasnomu osvitnomu prostori [The phenomenon of "transdisciplinarity" in the modern educational space]. In Rozbudova yedynoho vidkryto informatsiinoho prostoru osvity vprodovzh zhyttia (Forum SOIS) [Building a single open information space for lifelong learning (Forum SOIS)]: zb. mater. 2-ho Mizhnar. nauk.-prakt. Web-forumu (Is. 2, pp. 54-58). Kharkiv. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/720152/2/ZbForumSOIS-2020redag.pdf [in Ukrainian].

Khudobets, O. A., & Cheboslaiev, Yu. N. (2005). Vykorystannia tekhnolohii prezentatsii v praktychnii roboti shkilnoho vchytelia istorii [The use of presentation technology in the practical work of a school history teacher]. Istoriia ta pravoznavstvo [History and jurisprudence], 25, 19-21 [in Ukrainian].

Ianch, Э. (1999). Samoorhanyzuiushchaiasia Vselennaia. Vvedenye y obzor: rozhdenye paradyhmy yz metafluktuatsyy [Self-organizing universe. Introduction and review: the birth of a paradigm from metafluctuation]. Obshchestvennye nauky y sovremennost [Social Sciences and Modernity], 1, 143-158. Retrieved from http://www.vixri.com/d/Janch%20 E.%20_Samoorganizujushajasja%20vselennaja.pdf [in Russian].

Cherevychnyi, G. S., & Rostoka, M. L. (2020). The Image of an Ukrainian Lecturer at the Turn of the 20th – 21st Centuries: Experience Historical of the Beginning of the Transformation of the Educational System. World Science, 1 (53), 2. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31012020/6902.

Jeder, D. (2014). Transdisciplinarity – the Advantage of a Holistic Approach to Life. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 137, 127-131. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.264.

Nicolescu, B. (2006). Transdisciplinarity–Past, Present and Future. In B. Haverkort & C. Reijntjes (Eds.), Moving Worldviews-Reshapingsciences, policies and practices for endogenous sustainable development (pp. 142-166). COMPAS. Retrieved from http://basarab-nicolescu.fr/Docs_articles/Worldviews2006.htm#_ftn1.

Piaget, J. (1972). L’interdisciplinarité: problèmes d'enseignement et de recherche dans les universités. In L’épistémologie des Relations Interdisciplinaires, 154-171. OCDE. Retrieved from http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/textes/VE/ jp72_epist_relat_interdis.pdf.

Rostoka, M. L., & Cherevychnyi, G. S. (2018). Transdisciplinary Paradigm of STEM-knowledge Management in the Context of Adaptive Approach. World Science, 2, 10 (38), 4-9. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/ 31102018/6180/.

Rostoka, M., Guraliuk, A., Cherevychnyi, G., Vyhovska, O., Poprotskyi, I., & Terentieva, N. (2021). Philosophy of a Transdisciplinary Approach in Designing an Open Information and Educational Environment of Institutions of Higher Education. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13 (3), 548-567. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/466.

UNESCO. (2005). To KnowledgeSocieties. UNESCO World Report. Retrieved from http://www.intelros.ru/reports/17617-kobschestvam-znaniya-vsemirnyy-doklad-yunesko-za-2005-god.html/.

Vlasov, V. (2010). How to Test and Evaluate Students' Historical Competence: towards a concept of control work of the State Final Attestation on the History of Ukraine. History in Schools of Ukraine, 4, 3-22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-19

Як цитувати

Черевичний, Г. С. (2022). Модернізація підготовки учителів історії в університетах України: компетентнісний підхід. Імідж сучасного педагога, (1(202), 69–73. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-69-73