Використання кейс-методу в умовах Нової української школи Горобченко

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Горобченко Житомирський педагогічний університет імені Івана Франка, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4388-1007
  • Ірина Олександрівна Тараба Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5412-1700

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-83-86

Ключові слова:

інтерактивне навчання; кейс-метод; мотивація; аналіз; синтез; науково-дослідний кейс; практичний кейс; навчальний кейс

Анотація

Процесу оновлення системи загальних закладів середньої освіти в Україні сприяють вимоги Нової української школи, які акцентують увагу на позитивній мотивації до вивчення іноземної мови та використанні сучасних технологій навчання. Одна з найцікавіших технологій навчання – «case-study». Кейс-метод розвиває комунікативні вміння, допомагає встановити емоційні контакти між учнями; вирішує змістовно-інформаційну проблему, оскільки він забезпечує учнів необхідною інформацією, без якої неможливо здійснити спільну діяльність; розвиває спеціальні навички критичного мислення, тобто забезпечує вирішення освітніх проблем; передбачає навчальне завдання, оскільки учнів навчають працювати в команді, вислуховувати думки інших людей.

Біографії авторів

Наталія Володимирівна Горобченко, Житомирський педагогічний університет імені Івана Франка

кандидатка педагогічних наук, доцентка

Ірина Олександрівна Тараба, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри германської філології та зарубіжної літератури

Посилання

Бігич О. Б. Кейсова і подкаст технології формування міжкультурної компетентності : колективна монографія. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2017. 160 с.

Біскуп В. С. Застосування методу аналізу ситуацій інтерформах навчання. URL: www.sau.kiev.ua/docs/.../v.s.biskup.doc (дата звернення: 15.11.2020).

Горобченко Н. В. Сучасні тенденції формування дискурсивної культури старшокласників. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. Вип. 79. С. 100–103.

Горобченко Н. В. Сучасні вимоги до оновленої української школи. Педагогічні науки. 2018. Вип. 81 (3). С. 110–114.

Дегтярьова Ю. В. Підвищення ефективності навчання іноземних мов з використанням кейс-методів. URL: http: //www-center.univer.kharkov.ua/vesnik/full/173.pdf. (дата звернення: 15.11.2020).

Конспект лекцій з дисципліни «Методика навчання іноземних мов» : для студентів 5 курсу ф-ту «Референт-перекладач» / за заг. ред. І. Ю. Гусленкко. Харків : Вид-во НУА, 2018. 64 с.

Кучерук О. А. Формування лексичної компетентності учнів засобами комп’ютерних ігор у навчанні української мови. Київ, 2018. 55 c.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів. / за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ, 2013. 590 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. 23-е изд., испр. Москва : Рус. яз., 1991. 1128 с.

Шендерук О. Б. Пермінова В. А. Використання методу кейс-стаді під час викладання іноземних мов. URL: http://www.rusnauka.com/23_SND_2008/Philologia/26584.doc.htm

Kravets O. The use of educational information design technology in the course of foreign language distance learning at non-philological faculties. Information Technologies and Learning Tools. 2017. Vol. 60, no. 4. С. 195–204.

References

Bighych, O. B. (2017). Key̆sova i podkast tekhnologhiï formuvannja mizhkuljturnoï kompetentnosti [Case study and podcast technology for the intercultural competence formation]. Kyiv: Kyiv National Linguistic University Publishing [in Ukrainian].

Biskup, V. S. Zastosuvannja metodu analizu sytuacij interformakh navchannja [Application of the method of situation analysis in learning interforms]. Retrieved from: www.sau.kiev.ua/docs/.../v.s.biskup.doc [in Ukrainian].

Ghorobchenko, N. V. (2021). Suchasni tendencii formuvannia dyskursyvnoi kulitury starshoklasnykiv [Modern tendencies of high school students’ discursive culture formation]. Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Pedahohichni nauky: realiii ta perspektyvy [Scientific periodical of National Pedagogical University named after M. P. Draghomanova. Pedagogical sciences: realities and prospects], 79, 100-103 [in Ukrainian].

Ghorobchenko, N. V. (2018). Suchasni vymoghy do onovlenoi ukrainsjkoi shkoly [Modern requirements for a renewed Ukrainian school]. Pedahohichni nauky [Pedagogical sciences], 81 (3), 110-114 [in Ukrainian].

Deghtiariova, Ju. V. Pidvyshhennia efektyvnosti navchannia inozemnykh mov z vykorystanniam keis-metodiv [Improving the effectiveness of foreign language teaching using case studies]. Retrieved from: http: //www-center.univer.kharkov.ua/vesnik/full/173.pdf [in Ukrainian].

Ghuslenkko, I. Ju. (Ed.). (2018). Konspekt lekciy̆ z dyscypliny «Metodyka navchannja inozemnykh mov»:dlja studentiv 5 kursu f-tu «Referent-perekladach» [Synopsis of lectures on the subject "Methods of teaching foreign languages": for 5th year students of the faculty "Referent-translator"]. Kharkiv: People's Ukrainian Academy Publishing [in Ukrainian].

Kucheruk, O. A. (2018). Formuvannia leksychnoii kompetentnosti uchniv zasobamy komp'iuternykh ighor u navchanni ukrainsikoi movy [Formation of students’ lexical competence by means of computer games in the Ukrainian language teaching]. Kyiv [in Ukrainian].

Nikolaieva, S. Yu. (Ed.). (2013). Metodyka navchannia inozemnykh mov i kulitur: teoria i praktyka: pidruchnyk dlia studentiv klasychnykh, pedaghoghichnykh i linghvistychnykh universytetiv [Methodology of teaching foreign languages and cultures: theory and practice: a textbook for students of classical, pedagogical and linguistic universities]. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Ozhegov, S. I. (1991). Slovar russkogo iazyka [Russian language dictionary]. Moskva: Rus. iaz. [in Russian].

Shenderuk, O. B., & Perminova, V. A. Vykorystannja metodu kejs-stadi pid chas vykladannja inozemnykh mov [Using the case study method while languages teaching foreign]. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/23_SND_2008/Philologia/26584.doc.htmaccessed [in Ukrainian].

Kravets, O. (2017). The use of educational information design technology in the course of foreign language distance learning at non-philological. Information Technologies and Learning Tools, 60, 4, 195-204.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-19

Як цитувати

Горобченко, Н. В., & Тараба, І. О. (2022). Використання кейс-методу в умовах Нової української школи Горобченко . Імідж сучасного педагога, (1(202), 83–86. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-83-86