Управління соціальною роботою як бізнес-культурою: досвід Франції

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-22-25

Ключові слова:

управління; клієнт; бізнес-культура; система початкового та неперервного навчання; соціальна робота

Анотація

Проведено аналіз системи управління соціальною роботою як бізнес-культурою: від допомоги до підтримки; підтримка є аналогом індивідуалізації соціальної політики та узгодження відносин між людьми та інституціями, які перші показують свою готовність приєднатися до суспільства, щоб скористатися його солідарністю; у цьому сенсі соціальна робота – це не «робота над іншими», це «робота з іншими». Зазначається, що основна роль соціального працівника полягає у проведенні глобальної діагностики потреб людини та реалізації глобального проєкту з нею; клієнт є суб’єктом соціального втручання, ініціатором у прийнятті рішень, відповідальною особою та автором власної «подорожі».

Біографія автора

Сергій Петрович Ящук, Асоціація Реновація

кандидат педагогічних наук, стажер

Посилання

Журавська Н. С. Тестування – суцільний метод контролю знань, умінь та навичок студентів вищої школи. Науковий вісник національного аграрного університету. 2003. Вип. 64. C. 296–301.

Журавська Н. С. Теорія і практика підготовки викладачів аграрних дисциплін у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу : монографія. Ніжин : Видавець ПП Лисенко ММ, 2011. 320 с.

Ящук С. П., Журавська Н. С., Олещенко О. В. Соціально-психологічний клімат педагогічного колективу: ocoбливocтi cтилiв керівництва. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журн. 2019. № 4 (187). С. 15–18.

Ящук С. П. Європейський суд з прав людини. Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві і транспорті: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 19–30 берез. 2012 р.). Одеса, 2012. Т. 18. С. 18–19.

Boterf G. Travailler en réseau. Paris: Edition d’organisation, 2004. 169 р.

Dubouchez L., Gerard M. La dynamique des politiques sociales. Paris : L’Harmattan, 1998. 235 р.

Dhume F. Du travail social au travail ensemble. Le partenariat dans le champ des politiques sociales. Paris: Edition ASH, 2010. Р. 23–45.

Dreyfus B. Vademecum des collectivités locales et territoriales. Paris : Séfi, 2010. 287 р.

Dumoulin Ph. Travailler en réseau. Paris: Dunod, 2003. 112 р.

Ion J. La professionnalité éducative à l’épreuve de l’individuation. Vie Sociale et traitements. Paris, 2010. NO 105. Р. 67–79.

Ion J. Le travail social à l’épreuve du territoire. Toulouse: Privat, 1990. 348 р.

Jazouli A. Les années banlieues. Paris: Seuil, 1992. 189 р.

Latouche S. L’économie dévoilée. Paris: Autrement, 1995. 267 р.

Merini C. Le partenariat : histoire et essai de definition. Actes de la journée nationale de l’observatoire des zones prioritaires. Paris, 2001. Р. 56–98.

References

Zhuravska, N. S. (2003). Testuvannia–sucilinyi metod kontroliu znani, uminj ta navychok studentiv vyshhoii shkoly [Testing is a continuous method of controlling the knowledge, skills and abilities of high school students]. Naukovyi visnyk natsionalnoho ahrarnoho universytetu [Scientific Bulletin of the National Agrarian University], 64, 296–301 [in Ukrainian].

Zhuravska, N. S. (2011). Teoriia i praktyka pidhotovky vykladachiv ahrarnykh dystsyplin u vyshchykh navchalnykh zakladakh krain Yevropeiskoho Soiuzu [Theory and practice of training teachers of agricultural disciplines in higher educational institutions of the European Union]: monohrafiia. Nizhyn: Vydavets PP Lysenko MM. [in Ukrainian].

Yashchuk, S. P., Zhuravska, N. S., & Oleshchenko, O. V. (2019). Sotsialno-psykholohichnyi klimat pedahohichnoho kolektyvu [Socio-psychological climate of the teaching staff: peculiarities of leadership styles]: ocoblyvocti ctyliv kerivnytstva. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 4 (187), 15-18 [in Ukrainian].

Yashchuk, S. P. (2012).Yevropeiskyi sud z prav liudyny [European Court of Human Rights]. In Perspektyvni innovatsii v nautsi, osviti, vyrobnytstvi i transporti [Promising innovations in science, education, manufacturing and transport]: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Is. 18, pp. 18-19). Odesa [in Ukrainian].

Boterf, G. (2004). Travailler en réseau. Paris: Edition d’organisation.

Dubouchez, L., Gerard, M. (1998). La dynamique des politiques sociales. Paris: L’Harmattan.

Dhume, F. (2010) .Du travail social au travail ensemble. Le partenariat dans le champ des politiques sociales (pp. 23-45). Paris: Edition ASH.

Dreyfus, B. (2010). Vademecum des collectivités locales et territoriales. Paris: Séfi.

Dumoulin, Ph. (2003). Travailler en réseau. Paris: Dunod.

Ion, J. (2010). La professionnalité éducative à l’épreuve de l’individuation. Vie Sociale et traitements. Paris. 105, 67-79.

Ion, J. (1990). Le travail social à l’épreuve du territoire. Toulouse: Privat.

Jazouli, A. (1992). Les années banlieues. Paris: Seuil.

Latouche, S. (1995). L’économie dévoilée. Paris: Autrement.

Merini, C. (2001). Le partenariat : histoire et essai de definition. Actes de la journée nationale de l’observatoire des zones prioritaires, Paris. 56-98.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-22

Як цитувати

Ящук, С. П. (2022). Управління соціальною роботою як бізнес-культурою: досвід Франції. Імідж сучасного педагога, (1(202), 22–25. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-22-25

Номер

Розділ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають