Роль дуетних творів в репертуарі баяністів

Автор(и)

  • Олександр Володимирович Лузан Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2935-9792
  • Вадим Михайлович Самолюк Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1442-5272

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-87-90

Ключові слова:

баян, дует баяністів, ансамбль, гра, методика, інтерпретація, репертуар

Анотація

Присвячено особливостям баянного ансамблевого виконавства. Зосереджується увага на специфіці гри у баянному дуеті. Відзначено, що баян є одним з найпоширеніших народних інструментів. Універсальність і широкі виконавські можливості обумовлюють інтерес до нього. Наголошується, що показником майстерності баяніста виступає не лише сольна гра, а й ансамблева. Завдяки грі у різного типу ансамблях виникає можливість створювати збалансоване звучання та розвивати навички комунікації між його учасниками. Здатність скорегувати власне бачення твору заради досягнення колективної мети є проявом майстерності та зрілості виконавця. Потреба створення спільної виконавської версії, в якій роль кожного музиканта буде узгоджена, вимагає складання плану інтерпретації твору, а потім спільного розподілення функцій кожного з учасників дуету. Виконавці мають знати не лише свою партію, а й партію іншого інструмента. Ансамблеве виконавство сприяє вихованню вміння грати не основний, а другорядний за значенням матеріал, що буде корисним, з огляду на подальшу професійну діяльність. Відзначено, що учасники дуету баяністів мають подібні темброві характеристики і це сприяє інтеграції інструментів. При грі в однотипних дуетах відточуються навички диференціювання інструментів за допомогою метроритму, агогіки, особливостей звуковидобування тощо. Чимало творів у репертуарі дуетів баяністів є перекладеннями, в той час як оригінальних композицій бракує. Потреба створення виконавських перекладень допомагає розвивати аналітичні компетенції виконавців, формувати навички дослідження функцій кожного з учасників ансамблю, враховувати їхні технічно-виразні здібності. Актуальним завданням, яке сприятиме покращенню рівня підготовки музикантів-інструменталістів у ЗВО, є формування баянних дуетів і спеціалізованого оригінального репертуару для цього та інших типів ансамблевих поєднань.

Біографії авторів

Олександр Володимирович Лузан, Київський національний університет культури і мистецтв

концертмейстер кафедри музичного мистецтва 

Вадим Михайлович Самолюк, Київський національний університет культури і мистецтв

концертмейстер кафедри музичного мистецтва

Посилання

Бродський Г. Л., Шевченко І. Л. Формування виконавської майстерності учасників студентських музичних колективів. Наукові записки. Педагогічні науки. 2011. Вип. 101. С. 64–70.

Власов В. Твори для двох баянів. Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2005. 40 с.

Дербенко Є. Твори для двох баянів (з репертуару ансамблю «Меnghini»). Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. 40 с.

Душний А., Чумак Ю. Ансамблево-оркестрова творчість Віктора Власова як складова музичної культури України другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Актуальні питання гуманітарних наук. 2017. Вип. 17. С. 132–139.

Єргієв І. Д. Артистичний універсум музиканта-інструменталіста кінця ХХ – початку ХХІ століття : дис. … д-ра мистецтвознавства : 17.00.03. Одеса, 2016. 454 с.

Зубицький В. Д. Твори для двох баянів (з репертуару ансамблю «Меnghini»). Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. 28 с.

Лузан О. В., Самолюк В. М. Становлення професійних виконавських шкіл гри на баяні: український контекст. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журн. 2018. № 6 (183). С. 89–92. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/147576

Суворов В. Українська баянна школа як чинник національної культури на зламі XX-XXI століть. Актуальні питання гуманітарних наук. 2013. Вип. 4. С. 100–109.

Теорія і методика ансамблевого виконавства : навч.-метод. посіб. / уклад.: О. О. Шумська, В. Л. Олешко, Т. Є. Олешко. Харків, 2020. 108 с.

References

Brodskyi, H. L., & Shevchenko, I. L. (2011). Formuvannia vykonavskoi maisternosti uchasnykiv studentskykh muzychnykh kolektyviv [Formation of performing skills of participants of student musical groups]. Naukovi zapysky. Pedahohichni nauky [Proceedings. Pedagogical sciences], 101, 64-70 [in Ukrainian].

Vlasov, V. (2005). Tvory dlia dvokh baianiv [Works for two accordions]. Ternopil: Navchalna knyha-Bohdan [in Ukrainian].

Derbenko, Ye. (2012). Tvory dlia dvokh baianiv (z repertuaru ansambliu "Menghini") [Works for two accordions (from the repertoire of the ensemble "Menghini")]. Ternopil: Navchalna knyha-Bohdan [in Ukrainian].

Dushnyi, A., & Chumak, Yu. (2017). Ansamblevo-orkestrova tvorchist Viktora Vlasova yak skladova muzychnoi kultury Ukrainy druhoi polovyny XX – pochatku XXI stolittia [Ensemble and orchestral work of Viktor Vlasov as a component of the musical culture of Ukraine in the second half of the XX – early XXI century]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk [Current issues of the humanities], 17, 132-139 [in Ukrainian].

Yerhiiev, I. D. (2016). Artystychnyi universum muzykanta-instrumentalista kintsia XX – pochatku XXI stolittia [Artistic universe of musician-instrumentalist of the late XX – early XXI century]. (D diss.). Odesa [in Ukrainian].

Zubytskyi, V. D. (2012). Tvory dlia dvokh baianiv (z repertuaru ansambliu "Menghini") [Works for two accordions (from the repertoire of the ensemble "Menghini")]. Ternopil: Navchalna knyha-Bohdan [in Ukrainian].

7. Luzan, O. V., & Samoliuk, V. M. (2018). Stanovlennia profesiinykh vykonavskykh shkil hry na baiani: ukrainskyi kontekst [Formation of professional performing schools of accordion playing: Ukrainian context]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 6, 89-92 [in Ukrainian]. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/147576

Suvorov, V. (2013). Ukrainska baianna shkola yak chynnyk natsionalnoi kultury na zlami XX – XXI stolit [Ukrainian accordion school as a factor of national culture at the turn of XX – XXI centuries]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk [Current issues of the humanities], 4, 100-109 [in Ukrainian].

Shumska, O. O., Oleshko, V. L., & Oleshko, T. Ye. (Comps.). (2020). Teoriia i metodyka ansamblevoho vykonavstva [Theory and methods of ensemble performance]: navchalno-metodychnyi posibnyk. Kharkiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-19

Як цитувати

Лузан, О. В., & Самолюк, В. М. (2022). Роль дуетних творів в репертуарі баяністів. Імідж сучасного педагога, (1(202), 87–90. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-87-90

Номер

Розділ

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають