Формування академічної доброчесності майбутніх учителів хімії в освітньому процесі закладів вищої освіти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-50-54

Ключові слова:

академічна культура; підготовка вчителів хімії; заклад вищої освіти; мораль; етика поведінки; довіра; відповідальність; співпраця; партнерські стосунки

Анотація

Визначено поняття «академічна доброчесність особистості» як особистісна риса учасника освітнього процесу, його відповідальне ставлення до процесу й результатів самореалізації, здатність до співпраці й правдиве визнання результатів колективної та індивідуальної роботи. Зазначено про те, що академічна доброчесність є складником і показником рівня сформованості академічної культури учасників освітнього процесу. Акцентовано на моральних та етичних аспектах виявлення академічної доброчесності особистості в процесі професійної підготовки майбутніх учителів хімії. Формування академічної доброчесності майбутніх учителів хімії відбувається на партнерських засадах. Викладач виступає лідером життєвих цінностей і високої професійної кваліфікації. Глибока моральна переконаність і етична поведінка викладача активізують майбутніх учителів хімії до виявлення та вдосконалення академічної доброчесності в освітньому процесі закладів вищої освіти.

Біографії авторів

Людмила Сергіївна Рибалко

докторка педагогічних наук, професорка, професорка  кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Ісюань Хоу, Університет Сінтай

викладачка кафедри хімії

Посилання

Академічна доброчесність: виклики сучасності : зб. наук. есе учасників наукового стажування для освітян, (Республіка Польща, Варшава, 1 –13.10.2018). Варшава, 2018. 162 с.

Академічна доброчесність: виклики сучасності : зб. наук. есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян, (Республіка Польща, Варшава, 28.01 – 08.02.2019). Варшава, 2019. 171 с.

Академічна доброчесність: виклики сучасності : зб. наук. есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян, (Республіка Польща, Варшава, 11.05 – 19.06.2020) / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. Варшава, 2020. 92 с.

Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. монографія / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с.

Кодекс академічної доброчесності Національного агентства із забезпечення якості освіти. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf

Методичні рекомендації щодо забезпечення академічної доброчесності в закладах загальної середньої та позашкільної освіти / за ред. І. Ю. Поліщук. Київ : КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», 2021. 46 с.

Фенцик О. М. Формування академічної культури студентів у процесі здійснення дослідницької діяльності. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 28. С. 241–244. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/28/48.pdf (дата звернення: 12.12.2021)

References

Akademichna dobrochesnist: vyklyky suchasnosti: zbirnyk naukovykh ye uchasnykiv naukovoho stazhuvannya dlya osvityan [Academic integrity: the challenges of modernity: a collection of scientific essays of participants in scientific internships for educators]. (2018). Varshava [in Ukrainian].

Akademichna dobrochesnist: vyklyky suchasnosti: zbirnyk naukovykh ye uchasnykiv dystantsiynoho etapu naukovoho stazhuvannya dlya osvityan [Academic Integrity: Challenges of the Present: A Collection of Scientific Essays by Participants in the Distance Stage of Scientific Internships for Educators]. (2019). Varshava [in Ukrainian].

Akademichna dobrochesnist: vyklyky suchasnosti: zbirnyk naukovykh ese uchasnykiv dystantsiynoho etapu naukovoho stazhuvannya dlya osvityan [Academic Integrity: Challenges of the Present: A Collection of Scientific Essays by Participants in the Distance Stage of Scientific Internships for Educators]. (2020). Varshava [in Ukrainian].

Sorokinoyi, N. H., Artyukhova, A. YE., & Dehtyarovoyi, I. O. (Eds.). (2017). Akademichna dobrochesnist: problemy dotrymannya ta priorytety poshyrennya sered molodykh vchenykh [Academic integrity: compliance issues and dissemination priorities among young scholars]: kol. monohrafiy. Dnipro: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Kodeks akademichnoyi dobrochesnosti Natsionalnoho ahent·stva iz zabezpechennya yakosti osvity [Code of Academic Integrity of the National Agency for Quality Assurance in Education]. Retrieved from https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf [in Ukrainian].

Polishchuk, I. YU. (Ed.). (2021). Metodychni rekomendatsiyi shchodo zabezpechennya akademichnoyi dobrochesnosti v zakladakh zahalnoyi serednoyi osvity ta pozashkilnoyi osvity [Methodical recommendations on ensuring academic integrity in general secondary and out-of-school education institutions]. Kyiv: KPNZ “Kyivska Mala akademiya nauk uchnivskoyi molodi” [in Ukrainian].

Fentsyk, O. M. (2021). Formuvannya akademichnoyi kultury studentiv u protsesi zdiysnennya doslidnytskoyi diyalnosti [Formation of academic culture of students in the process of research activities]. Innovatsiyna pedahohika [Innovative pedagogy], 28, 241-244. Retrieved from http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/28/48.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Як цитувати

Рибалко, Л. С., & Хоу, І. (2022). Формування академічної доброчесності майбутніх учителів хімії в освітньому процесі закладів вищої освіти . Імідж сучасного педагога, (6(201), 50–54. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-50-54

Номер

Розділ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають