Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в полікультурних реаліях

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-65-67

Ключові слова:

музичне мистецтво; професійна підготовка; полікультурність; майбутні вчителів музичного мистецтва

Анотація

Здійснено аналіз наукових праць українських, китайських і зарубіжних дослідників, які у той чи інший спосіб торкаються проблеми професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, зокрема, формування у них полікультурної компетентності. Нами було з’ясовано, що зазначена проблема лише починає ставати об’єктом ретельного вивчення педагогів України, Китаю й світу. Існуючий досвід вирішення цієї проблеми потребує систематизації та узагальнення. Ми дійшли висновку про те, що сутність готовності майбутнього вчителя музики до професійної діяльності в умовах полікультурності обумовлена сукупністю емоційно-психічних станів, психолого-педагогічних, методичних, спеціально-предметних знань, умінь і навичок, що сприяють ефективному здійсненню професійної діяльності вчителя музики у полікультурному соціумі, у той час як специфіка такої готовності визначається емоційно-ціннісним відношенням до духовного, культурного потенціалу народної музики; комплексом знань, умінь і навичок, що набуваються у процесі вивчення й пізнання народної музики, її самобутнього характеру. У якості відмінностей було виявлене особливе відношення китайського мистецтва музичного супроводу до імітації народних, у більшості ударних інструментів, а також у властивих китайцям якостях раціональності й прагматичності, які знаходять висвітлення у музичному мистецтві.

Посилання

Волошина І. В. Полікультурна спрямованість вищої освіти як складова професійної підготовки майбутніх фольклористів (на прикладі США). Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Педагогіка, соціальна робота. 2014. Вип. 32. С. 46–48.

Лю Цяньцянь. Формування художньої компетентності майбутніх учителів музики та хореографії в педагогічних університетах України і Китаю : автореф. дис. … канд. пед. наук. Київ, 2010. 20 с.

Кірєєва Т. Музична освіта сьогодення: від Ярослава Мудрого до Новітнього часу. Наука. Релігія. Суспільство. 2011. № 1. С. 153–163.

Остапенко Л. В., Войченко О. М., Шпортько О. В. Актуальні проблеми музично-естетичної освіти та виховання на початку XXI століття. Молодий вчений. 2018. № 1 (53). С. 153–156.

Политаева Т. И. Формирование готовности будущего учителя музыки к профессиональной деятельности в поликультурном социуме : дис. … канд. пед. наук. Уфа, 2010. 222 с.

У Іфан. Методика вдосконалення етнокультурної підготовки майбутніх учителів музики в процесі фахового навчання. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Теорія і методика мистецької освіти. 2011. Вип. 11 (16). С. 109–113.

Фу Сяоцзін. Методика концертмейстерської підготовки майбутніх учителів музики України і Китаю : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2012. 237 с.

Чжан Яньфен. Методика вокальної художньо-виконавської підготовки майбутніх учителів музики в університетах України і Китаю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2012. 238 c.

References

Voloshyna, I. V. (2014). Polikulturna spriamovanist vyshchoi osvity yak skladova profesiinoi pidhotovky maibutnikh folklorystiv (na prykladi SShA). [Multicultural orientation of higher education as a component of professional training of future folklorists (on the example of the USA)]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho nats. un-tu. Pedahohika, sotsialna robota [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University un-tu. Pedagogy, social work], 32, 46-48 [in Ukrainian].

Liu, Tsiantsian. (2010). Formuvannia khudozhnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv muzyky ta khoreohrafii v pedahohichnykh universytetakh Ukrainy i Kytaiu [Formation of artistic competence of future teachers of music and choreography in pedagogical universities of Ukraine and China]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Kirieieva, T. (2011). Muzychna osvita sohodennia: vid Yaroslava Mudroho do Novitnoho chasu [Today's music education: from Yaroslav the Wise to modern times]. Nauka. Relihiia. Suspilstvo [Science. Religion. Society], 1, 153-163 [in Ukrainian].

Ostapenko, L. V., Voichenko, O. M., & Shportko, O. V. (2018). Aktualni problemy muzychno-estetychnoi osvity ta vykhovannia na pochatku XXI stolittia [Current issues of music and aesthetic education and upbringing at the beginning of the XXI century]. Molodyi vchenyi [Young scientist], 1 (53), 153-156 [in Ukrainian].

Polytaeva, T. (2010). Formyrovanye hotovnosty budushcheho uchytelia muzyki k professyonalnoi deiatelnosty v polykulturnom sotsyume [Formation of readiness of the future music teacher for professional activity in a multicultural society]. (PhD diss.). Ufa [in Russian].

U, Ifan. (2011). Metodyka vdoskonalennia etnokulturnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv muzyky v protsesi fakhovoho navchannia [Methods of improving the ethnocultural training of future music teachers in the process of professional training]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Teoriia i metodyka mystetskoi osvity [Scientific journal of NPU named after MP Drahomanov. Theory and methods of art education], 11 (16), 109-113 [in Ukrainian].

Fu, Siaotszin. (2012). Metodyka kontsertmeisterskoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv muzyky Ukrainy i Kytaiu [Methods of concertmaster training of future music teachers of Ukraine and China]. (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Chzhan, Yanfen. (2012). Metodyka vokalnoi khudozhno-vykonavskoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv muzyky v universytetakh Ukrainy i Kytaiu [Methods of vocal art and performance training of future music teachers at universities in Ukraine and China]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Як цитувати

Янь, Л. (2022). Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в полікультурних реаліях . Імідж сучасного педагога, (6(201), 65–67. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-65-67

Номер

Розділ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН