Організаційно-педагогічні вимоги до обладнання технічних майстерень військових ЗВО

Автор(и)

  • Іван Григорович Бухун Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6048-4874

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-44-49

Ключові слова:

компетентнісний підхід; здобувачі військової вищої освіти; технологічна компетентність; технічні майстерні військових ЗВО; організаційно-педагогічні вимоги

Анотація

На засадах компетентнісного і технологічного наукових підходів, розуміння технологічної компетентності здобувачів військової вищої освіти у вітчизняній педагогічний науці й практиці зосереджено увагу на ідеї порівняння освітніх процесів із виробничими у працях Я. Коменського, А. Макаренка, відомих українських (А. Алексюк, В. Бондар, І. Зязюн, В. Лозова, І. Підласий та ін.) і зарубіжних (Б. Блум, М. Вулман, М. Кларк, П. Мітчелл, Р. Томас та ін.) учених. Акцентовано на основних організацйно-педагогічних вимогах до обладнання технічних майстерень військових ЗВО, де відбувається формування технологічного складника професійної компетентності військових фахівців різних кваліфікацій.

На підставі розмежування понять «педагогічна технологія» (містить операційно-діяльнісний та операційно-процесуальний компоненти компетентності) і «виробнича технологія» (є системою креативно-технологічних знань, здібностей і стереотипів інструменталізованої діяльності особистості зі створення або перетворення об’єктів дійсності в обраній професійній сфері) проведено аналіз загальних і спеціальних для військової галузі професійної підготовки нормативних джерел, у яких відображені організаційно-педагогічні вимоги до обладнання та функціонування технічних майстерень.

У контексті зазначеного під технологічною компетентністю здобувачів вищої освіти тлумачимо інтегровану особистісну властивість, що містить технічні знання, практичні вміння та навички, креативно-технологічні здібності, технологізовану рефлексію стосовно провідних процесів військової професійної діяльності. Метою статті визначено характеристику і систематизацію нормативних і специфічних військових вимог до обладнання технічних майстерень військових ЗВО для формування якісних рівнів технологічної компетентності майбутніх фахівців військової галузі.

Біографія автора

Іван Григорович Бухун, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

аспірант кафедри основ виробництва та дизайну

Посилання

Дорохин Ю. С. Формирование технологической компетентности будущих учителей при изучении дисциплин профильной подготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Тула. 2010. 193 с.

Дяченко А. Теоретичний аналіз поняття «технологічна компетентність педагога». Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань : ФОП Жовтий О. О. 2013. Вип. 8, ч. 2. С. 53–59.

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до навчально-виробничих майстерень. 2018. URL: https://oppb.com.ua/articles/zagalni-sanitarno-gigiyenichni-vymogy-do-navchalno-vyrobnychyh-maysteren

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: zakon.rada.gov.ua/go/2145-19.

Коваль Л. В. Система професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування загальнонавчальних технологій : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2010. 45 с.

Манько Н. Н. Теоретико-методические аспекты формирования технологический компетентности педагога : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Уфа, 2000. 227 с.

Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (зі змінами): наказ Міністерства освіти та науки України № 746 від 10. 07. 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0711-06#Text.

Про службу озброєння Національної гвардії України : положення : наказ Міністра внутрішніх справ України від 03 червня 2015 року № 643. Київ, 2015. 20 с.

Ратовська С. В. Формування технологічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2010. Ч. 1. С. 261–266.

Тишакова Л. Т. Формування технологічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Луганськ. 2005. 20 с.

Харченко О. О. Педагогічні умови ефективного застосування інноваційних технологій навчання у природничо-науковій підготовці майбутніх учителів. Науковий вісник Донбасу. 2011. № 1 (13). URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/ NN13/11hoopmu.pdf.

Юдин В.В. Сколько технологий в педагогике? Школьные технологии. 1999. № 3. С. 34–36.

Kravchenko L., Andreieva O., Hrytsai N., Shykula R. Professional culture formation of future specialists in physical therapy and ergotherapy at higher education institutions. JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT. 2021. Vol. 21. P. 2908–2914. Article number 386. DOI: 10.7752/jpes.2021.s5386. URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85120794468&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid= 7daa72e76a658a4acba47c09ce4fc93a&sot=aff&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222021%22%2ct&sl=15&s=AF-ID%2860104398%29&relpos=3&citeCnt=0&search Term

Kravchenko L., Bilyk N., Onipko V., Plachynda T., Zavitrenko A. Professional Mobility of the Manager of a Secondary Education Institution as the Basis of His or Her Self-Development. REVISTA ROMANEASCA PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA. 2021. Vol. 13, is. 1. P. 417‒430. DOI: 10.18662/rrem/13.1/379. URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000721610100023

References

Dorokhyn, Yu. S. (2010). Formyrovanye tekhnolohycheskoi kompetentnosty budushchykh uchytelei pry yzuchenyy dystsyplyn profylnoi podhotovky [Formation of technological competence of future teachers in the study of disciplines of specialized training]. (PhD diss.). Tula [in Russian].

Diachenko. A. (2013). Teoretychnyi analiz poniattia «tekhnolohichna kompetentnist pedahoha» [Theoretical analysis of the concept of «technological competence of the teacher»]. In Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia [Problems of modern teacher training]: zb. nauk. pr. Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny (Is. 8, p. 2, pp. 53-59). Uman: FOP Zhovtyi O. O. [in Ukrainian].

Zahalni sanitarno-hihiienichni vymohy do navchalno-vyrobnychykh maisteren [General sanitary and hygienic requirements for training and production workshops]. (2018). Retrieved from https://oppb.com.ua/articles/zagalni-sanitarno-gigiyenichni-vymogy-do-navchalno-vyrobnychyh-maysteren [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine «On Education»] vid 05.09.2017 № 2145-VIII. Retrieved from zakon.rada.gov.ua/go/2145-19 [in Ukrainian].

Koval, L. V. (2010). Systema profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do zastosuvannia zahalnonavchalnykh tekhnolohii [The system of professional training of future primary school teachers for the use of general educational technologies]. (Extended abstract of D diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Manko, N. N. (2000). Teoretyko-metodycheskye aspektы formyrovanyia tekhnolohycheskyi kompetentnosty pedahoha [Theoretical and methodological aspects of the formation of technological competence of the teacher]. (PhD diss.). Ufa [in Russian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu navchalno-vyrobnychoho protsesu u profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh [On approval of the Regulations on the organization of the educational and production process in vocational schools]: Nakaz Ministerstva osvity ta nauky Ukrainy (zi zminamy) № 746 vid 10. 07. 2015 r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0711-06#Text [in Ukrainian].

Pro sluzhbu ozbroiennia Natsionalnoi hvardii Ukrainy [On the Armament Service of the National Guard of Ukraine]: Polozhennia: Nakaz Ministra vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 03 chervnia 2015 roku № 643. Kyiv [in Ukrainian].

Ratovska, S. V. (2010). Formuannia tekhnolohichnoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv [Formation of technological competence of the future primary school teacher]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny [Collection of scientific works of Uman State Pedagogical University named after Pavel Tychyna], 1, 261-266 [in Ukrainian].

Tyshakova, L. T. (2005). Formuvannia tekhnolohichnoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia inozemnoi movy [Formation of technological competence of the future foreign language teacher]. (Extended abstract of PhD diss.). Luhansk [in Ukrainian].

Kharchenko, O. O. (2011). Pedahohichni umovy efektyvnoho zastosuvannia innovatsiinykh tekhnolohii navchannia u pryrodnycho-naukovii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv [Pedagogical conditions for the effective use of innovative learning technologies in the scientific training of future teachers]. Naukovyi visnyk Donbasu [Scientific Bulletin of Donbass], 1 (13). Retrieved from http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/ NN13/11hoopmu.pdf [in Ukrainian].

Iudyn, V. V. (1999). Skolko tekhnolohyi v pedahohyke? [How many technologies in pedagogy?]. Shkolnye tekhnolohyy [School technology], 3, 34-36 [in Russian].

Kravchenko, L., Andreieva, O., Hrytsai, N., & Shykula, R. (2021). Professional culture formation of future specialists in physical therapy and ergotherapy at higher education institutions. JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, 21, 2908-2914. DOI: 10.7752/jpes.2021.s5386. Retrieved from https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85120794468&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid= 7daa72e76a658a4acba47c09ce4fc93a&sot=aff&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222021%22%2ct&sl=15&s=AF-ID%2860104398%29&relpos=3&citeCnt=0&search Term.

Kravchenko, L., Bilyk, N., Onipko, V., Plachynda, T., & Zavitrenko, A. (2021). Professional Mobility of the Manager of a Secondary Education Institution as the Basis of His or Her Self-Development. REVISTA ROMANEASCA PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA, 13, 1, 417-430. DOI: 10.18662/rrem/13.1/379. Retrieved from https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000721610100023.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Як цитувати

Бухун, І. Г. (2022). Організаційно-педагогічні вимоги до обладнання технічних майстерень військових ЗВО . Імідж сучасного педагога, (6(201), 44–49. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-44-49

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ