Особливості професійного розвитку педагога Нової української школи

Автор(и)

  • Інна Петрівна Денищук Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8025-9570

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-24-27

Ключові слова:

нова українська школа; педагог; професійний розвиток; професійні якості та уміння

Анотація

Висвітлено особливості та напрями професійного розвитку сучасних педагогів у контексті завдань нової української школи, а також змін, зазначених у нормативно-правових документах. Визначено професійно важливі якості та вміння сучасного вчителя, здатного працювати в умовах нової української школи. Проаналізовано роль інтегральних характеристик особистості, що визначають успіх у професійній діяльності. На підставі аналізу джерел та літератури виокремлено основні напрями професійного розвитку вчителя.

Біографія автора

Інна Петрівна Денищук, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

Посилання

Аносов І. П. Педагогічна антропологія : навч. посіб. Київ : Твім інтер, 2005. 264 с.

Бех І. Д. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. URL: http: //ipv.org.ua/component/ content/article/8-beh/56-2012-09-04-22-32-01.html (дата звернення: 19.11.2020).

Вітюк В. В. Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа». Педагогічний пошук. 2017. № 2 (94). С. 3–6.

Завалевський Ю. І. Формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2014. Вип. 5. С. 76–84.

Зелюк В. В. «Імідж сучасного педагога» як трибуна розвитку інноваційного потенціалу педагогів України. Імідж сучасного педагога. 2014. № 1. С. 4–8.

Ізбаш С. С. Реалізація творчих проектів у навчальному процесі сучасної школи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Педагогіка. 2010. Вип. 5. С. 92–97.

Кириченко М. О., Маслов В. І. Наукові засади та функції компетентного менеджменту у загальноосвітньому навчальному закладі : монографія. Луцьк : ВІППО. 2015. 188 с.

Концепція Нової української школи. URL: http://mon.gov.ua/Новини 2016/12/05/konczepcziya. pdf (дата звернення: 22.11.2020).

Кремень В. Г. Феномен інновації: освіта, суспільство, культура : монографія / за ред. В. Г. Кременя. Київ : Педагогічна думка. 2008. 472 с.

Нова українська школа: порадник для вчителя : навчально-методичні матеріали / за заг. ред. Н. М. Бібік. Київ : ВД «Плеяди», 2017. 206 с.

Нові професійні ролі і завдання сучасного вчителя в контексті концепції Нової української школи. Всеосвіта: проєкт. URL: https://vseosvita.ua/library/novi-profesijni-roli-i-zavdanna-sucasnogo-vcitela-vkonteksti-koncepcii-novoi-ukrainskoi-skoli-87162.html (дата звернення: 22.11.2020).

Огнев’юк В. Багатомірна людина. Епоха трансформації. Освіта. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2013. Вип. 1/2. С. 6–11.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 18.11.2021.).

Пуховська Л. Теоретичні засади професійного розвитку педагогів: рух до концептуальної карти. Порівняльна професійна педагогіка. Хмельницький : ХНУ. 2011. № 1. С. 97–106.

Сухомлинский В. О. Письмо о педагогической этике. Народное образование. 1970. № 11. С. 48–52.

References

Anosov, I. P. (2005). Pedahohichna antropolohiia [Pedagogical Anthropology]: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Tvim inter [in Ukrainian].

Bekh, I. D. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti [Competence approach in modern education]. Retrieved from http: //ipv.org.ua/component/ content/article/8-beh/56-2012-09-04-22-32-01.html [in Ukrainian].

Vityuk, V. V. (2017). Hotovnist pedahohiv do zmin v umovakh realizatsii Kontseptsii «Nova ukrainska shkola» [Readiness of teachers to change in the implementation of the Concept «New Ukrainian School»]. Pedahohichnyi poshuk [Pedagogical search], 2 (94), 3-6 [in Ukrainian].

Zavalevskyi, Yu. I. (2014). Formuvannia vchytelia yak konkurentospromozhnoho fakhivtsia [Formation of a teacher as a competitive specialist]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka [Bulletin of Zhytomyr State University named after Ivan Franko], 5, 76-84 [in Ukrainian].

Zeliuk, V. V. (2014). Imidzh suchasnoho pedahoha yak trybuna rozvytku innovatsiinoho potentsialu pedahohiv Ukrainy [Image of a modern teacher as a platform for the development of Ukrainian teachers innovative potential]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 1, 4-8 [in Ukrainian].

Izbash, S. S. (2010). Realizatsiia tvorchykh proektiv u navchalnomu protsesi suchasnoi shkoly [Realization of creative projects in the educational process of a modern school]. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Pedagogy [Scientific Bulletin of Melitopol State Pedagogical University. Pedagogy], 5, 92-97 [in Ukrainian].

Kyrychenko, M. O., & Maslov, V. I. (2015). Naukovi zasady ta funktsii kompetentnoho menedzhmentu u zahal-noosvitnomu navchalnomu zakladi [Scientific principles and functions of competent management in a secondary school]: monohrafiia. Lutsk: VIPPO [in Ukrainian].

Kontseptsiia Novoii ukrainskoii shkoly [Concept of the New Ukrainian School]. Retrieved from http://mon.gov.ua/Новини 2016/12/05/konczepcziya. pdf [in Ukrainian].

Kremen, V. (2008). Fenomen innovatsii: osvita, suspilstvo, kultura [The phenomenon of innovation: education, society, culture]: monohrafiia. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Bibik, N. M. (Ed.). (2017). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian school: a guide for teachers]: navchalno-metodychni materialy. Kyiv: VD «Pleiady» [in Ukrainian].

Novi profesiini roli i zavdannia suchasnoho vchytelia v konteksti kontseptsii Novoii ukrainskoii shkoly [New professional roles and tasks of a modern teacher in the context of the concept of the New Ukrainian school. Universal education: project]. Vseosvita: proiekt. Retrieved from https://vseosvita.ua/library/novi-profesijni-roli-i-zavdanna-sucasnogo-vcitela-v konteksti-koncepcii-novoi-ukrainskoi-skoli-87162.html [in Ukrainian].

Ohneviuk, V. (2013). Bahatomirna liudyna. Epokha transformatsii. Osvita [Multidimensional human. The epoch of transformation. Education]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka [Continuing professional education: theory and practice], 1/2, 6-11 [in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrainy [On education: Law of Ukraine]: vid 05.09.2017 № 2145-VIII. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19 [in Ukrainian].

Pukhovska, L. (2011). Teoretychni zasady profesiinoho rozvytku pedahohiv: rukh do kontseptualnoi karty [Theoretical bases of professional of teachers development: movement to a conceptual map]. Porivnialna profesiina pedahohika [Comparative professional pedagogy], 1, 97-106 [in Ukrainian].

Sukhomlinskii, V. O. (1970). Pismo o pedagogicheskoi etike [Letter about pedagogical ethics]. Narodnoe obrazovanye [Public education], 11, 48-52 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Як цитувати

Денищук, І. П. (2022). Особливості професійного розвитку педагога Нової української школи. Імідж сучасного педагога, (6(201), 24–27. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-24-27

Номер

Розділ

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА