Популярність як складник творчого самовираження майбутніх музично-педагогічних працівників

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-60-64

Ключові слова:

музичне мистецтво; популярність; музиканти; співаки; викладацька діяльність; творче самовираження особистості; естрадна музика; народний спів; групова робота; оновлення навчальної програми

Анотація

Розкрито популярність як мету і результат творчого самовираження музично-педагогічних працівників у професійній сфері. Зазначено, що популярність є здатністю музично-педагогічних працівників розкривати й реалізовувати творчий потенціал на високому рівні, бути визнаними і затребуваними в суспільстві. Показано, що завдяки популярній музиці в Китаї змінюються освітні орієнтири в підготовці музично-педагогічних працівників. Удосконалюється зміст методики викладання популярної музики, до якої віднесено естрадну музику, народний спів. Оновлюються навчальні програми з методики викладання вокалу. Запропоновано використовувати інноваційні методи і форми підготовки музично-педагогічних працівників. Особливої уваги привертає особистість педагога, який постійно має підвищувати вокальну майстерність і професійний саморозвиток у мистецькій галузі музичного напряму.

Біографія автора

Юаньвень Ло, Чжецзянська музична консерваторія

викладач кафедри поп-музики

Посилання

Ван Чао. Дослідження розвитку сучасного китайського народного співу з точки зору естетики. Цзінь Гу Вень Чуан. 2021. № 4. С. 95–96.

王超.美学视野下的中国当代流行演唱发展研究【J】,今古文创,2021(4):95–96.

Ван Ючжі. Стиль співу китайської поп-пісні змінився. Сичуаньська опера. 2020. № 12. С. 114–116.

王俞之.华语流行歌曲演唱风格迁[J].四川戏剧. 2020.12: 114–116.

Гао Ян. Дослідження на шляху до реформування викладання популярної вокальної музики за допомогою технології звукозапису. Сучасна музика. 2021. № 4. С. 46–48. 高岩,借助录音技术改革流行声乐教学的路径研究,当代音乐,2021 (4): 46–48.

Лю Хунцзи. Дослідження змішаного голосу та його застосування у популярному співі. Голос Жовтої річки. 2021. № 3. С. 97–99.

刘宏淄,流行演唱中的混合声及运用探究【J】,黄河之声,2021(3):97–99.

Співак Лю Хуань на хвилі популярності протягом 20 років. URL: http://ukrainian.cri.cn/141/2008/12/25/2s6468.htm (дата звернення: 02.12.2021 р.).

Тлумачний словник української мови / уклад. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. Київ : АКОНІТ, 2008. Т. 2. 926 с.

Цю Цзіньцзін. Думки про оптимізацію методів викладання популярної вокальної музики. Великий погляд на мистецтво. 2021. № 8. С. 119–120.

邱晶晶,南京艺术学院流行音乐学院,关于优化流行声乐演唱教学方式的思考,艺术大观,2021(8): 119–120.

Юі Дунся. Дослідження викладання популярного співу та вокального музичного співу. Художня освіта. 2021. № 9. С. 81–84.

于东霞,山西艺术职业学院现代音乐系,流行唱法声乐演唱教学探究,艺术教育,2021(09):81-84.

References

Van, Chao. (2021). Doslidzhennia rozvytku suchasnoho kytaiskoho narodnoho spivu z tochky zoru estetyky [A study of the development of modern Chinese folk singing in terms of aesthetics]. Tszin Hu Ven Chuan [Jin Gu Wen Chuan], 4, 95-96 [in Ukrainian].

Van, Yuchzhi. (2020). Styl spivu kytaiskoi pop-pisni zminyvsia [The singing style of Chinese pop songs has changed]. Sychuanska opera [Sichuan Opera], 12, 114-116 [in Ukrainian].

Hao, Yan. (2021). Doslidzhennia na shliakhu do reformuvannia vykladannia populiarnoi vokalnoi muzyky za dopomohoiu tekhnolohii zvukozapysu [Research on the way to reform the teaching of popular vocal music with the help of recording technology]. Suchasna muzyka [Modern music], 4, 46-48 [in Ukrainian].

Liu, Khuntszy. (2021). Doslidzhennia zmishanoho holosu ta yoho zastosuvannia u populiarnomu spivi [Research of mixed voice and its application in popular singing]. Holos Zhovtoi richky [The voice of the Yellow River], 3, 97-99 [in Ukrainian].

Spivak Liu Khuan na khvyli populiarnosti protiahom 20 rokiv [Singer Liu Huan has been on the wave of popularity for 20 years]. Retrieved from http://ukrainian.cri.cn/141/2008/12/25/2s6468.htm [in Ukrainian].

Yaremenko, V. V., & Slipushko, O. M. (Comps.). (2008). Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Explanatory dictionary of the Ukrainian language] (Vol. 2). Kyiv: AKONIT [in Ukrainian].

Tsiu, Tszintszin. (2021). Dumky pro optymizatsiiu metodiv vykladannia populiarnoi vokalnoi muzyky [Thoughts on optimizing methods of teaching popular vocal music]. Velykyi pohliad na mystetstvo [Great look at art], 8, 119-120 [in Ukrainian].

Iui, Dunsia. (2021) Doslidzhennia vykladannia populiarnoho spivu ta vokalnoho muzychnoho spivu [Research on the teaching of popular singing and vocal music singing]. Khudozhnia osvita [Art education], 9, 81-84 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Як цитувати

Ло, Ю. (2022). Популярність як складник творчого самовираження майбутніх музично-педагогічних працівників . Імідж сучасного педагога, (6(201), 60–64. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-60-64

Номер

Розділ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН