Організаційно-педагогічні умови формування духовної культури у майбутніх учителів музичного мистецтва

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-55-59

Ключові слова:

організаційно-педагогічні умови; музична освіта; якість освіти; моніторинг; вища освіта

Анотація

Розглянуто організаційно-педагогічні умови формування духовної культури у майбутніх учителів музичного мистецтва в закладах вищої освіти Китаю. Розкрито значення трактувань і визначень поняття «умови» і «педагогічні умови». Зазначено, що організаційно-педагогічні умови є різновидом педагогічних умов, які залежать від особливостей організації освітнього процесу. Аналіз передумов реформи музичної освіти Китаю надало можливість чітко побачити, що підготовка вчителів музичного мистецтва в коледжах та університетах Китаю має базуватися на формуванні музичної культури та культивуванні естетичного мислення. Практика формування духовної культури та естетичного мислення має бути зосереджена на диверсифікації навчальних матеріалів.

Встановлено, що рівень художньої майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва є початком культивування естетичного мислення як основи базового музичного навчання, розвитку музичних умінь і формування музичної культури. Під час освоєння навчального курсу утворюється повноцінний зв'язок між викладачем і студентами, між суб'єктивними та об'єктивними умовами професійної діяльності, що визначає ефективність розробленого навчального плану та якість педагогічної системи освіти.

Доведено, що реалізація нових напрямів розвитку музичної освіти потребує використання інноваційних технологій, творчого пошуку нових чи вдосконалених концепцій, принципів, підходів до музичної освіти, суттєвих змін у її змісті, формах і методах навчання, управління освітнім процесом, а також передбачає визначення низки організаційно-педагогічних умов ефективного процесу підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.

Зазначено, що для визначення ефективності та якості підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва доцільно використовувати «моніторинг». Якісна освіта висуває високі вимоги до формування духовної культури майбутніх учителів музики, особливо важливою ланкою є розуміння, як впровадити концепцію якісної освіти в систему музичної освіти закладів вищої освіти Китаю.

Біографії авторів

Ганна Юріївна Кравченко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу

Мейхуань Лю, Університет мистецтв і науки Сичуань

доцентка кафедри музики та виконавства

Посилання

Адаптивне управління розвитком професійної освіти / за заг. ред. Г. Єльникової. Павлоград : ІМА–прес, 2016. 248 с.

Білик Н. І. Управління виховним процесом у закладі загальної середньої освіти на засадах духовності. Виховання духовності особистості у контексті реалізації цілей сталого розвитку України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конфер. Київ, 27 лютого 2020 р. / за наук. ред. О. І. Бондаря, О. М. Отич. Київ : Вид. дім «Гельветика», 2020. С. 108–115. ISВN 978-966-992-165-9.

Ван Чжаньон. Освіта та викладацька діяльність у сфері культури. [J] Journal of Nanjing Normal University (Social Science Edition). 2011. № 06. С. 77–81.

Ван Ангуо. Дослідження реформи та розвитку шкільної музичної освіти в Китаї. [J] Journal of the Central Conservatory of Music. 2004. № 04. С. 3–12.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ Перун, 2009. 1736 c.

Гурова Р. Г. Социально-педагогические исследования и современность. Советская педагогика. 1989. № 2. С. 79–86.

Гуцан Т. Г. Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів економіки до профільного навчання старшокласників. URL: http://intkonf.org

Зубко А. М. Організаційно-педагогічні умови удосконалення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2002. 22 с.

Кравченко Г. Ю. Організація самостійної роботи магістрів у системі післядипломної освіти. Scientific Journal «Virtus». 2018. Is. 26. P. 99–103.

Краткий психологический словарь / [сост. Л. А. Карпенко ; под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского]. Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. 512 с.

Федорова О. Ф. Некоторые вопросы активизации учащихся в процессе теоретического и производственного обучения. Москва : Высшая школа, 1970. 301 с.

Чижевський Б. Г. Організаційно-педагогічні умови становлення ліцеїв в Україні. Київ : Інститут педагогіки АПН України, 1996. 249 с.

Чу Хунци. Міжнародне бачення основної грамотності та позиція Китаю: національне покращення якості Китаю та трансформація цілей освіти в 21 столітті. [J] Educational Research. 2016. № 37 (11). P. 8–18.

References

Yelnykovoi, H. (Ed.). (2016). Adaptyvne upravlinnia rozvytkom profesiinoi osvity [Adaptive management of vocational education]. Pavlohrad: IMA–pres .

Bilyk, N. I. (2020). Upravlinnia vykhovnym protsesom u zakladi zahalnoi serednoi osvity na zasadakh dukhovnosti [Management of the educational process in the institution of general secondary education on the basis of spirituality]. In O. I. Bondaria, O. M. Otych (Eds.), Vykhovannia dukhovnosti osobystosti u konteksti realizatsii tsilei staloho rozvytku Ukrainy [Education of spirituality of the individual in the context of realization of the purposes of sustainable development of Ukraine]: zb. materialiv Vseukr. nauk.-prakt. konf. (pp. 108-115). Kyiv: Vyd. dim «Helvetyka» [in Ukrainion].

Van, Chzhanon. (2011). Osvita ta vykladatska diialnist u sferi kultury [Education and teaching activities in the field of culture]. [J] Journal of Nanjing Normal University (Social Science Edition), 6, 77-81 [in Ukrainian].

Van, Anhuo. (2004). Doslidzhennia reformy ta rozvytku shkilnoi muzychnoi osvity v Kytai [Research on the reform and development of school music education in China]. [J] Journal of the Central Conservatory of Music, 4, 3-12 [in Ukrainian].

Busel, V. T. (Comp.). (2009). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: VTF Perun [in Ukrainian].

Gurova, R. G. (1989). Sotcialno-pedagogicheskie issledovaniia i sovremennost [Socio-educational research and modernity]. Sovetskaia pedagogika [Soviet pedagogy], 2, 79-86 [in Russian].

Hutsan, T. H. Pedahohichni umovy formuvannia hotovnosti maibutnikh vchyteliv ekonomiky do profilnoho navchannia starshoklasnykiv [Pedagogical conditions for the formation of the readiness of future teachers of economics for specialized training of high school students]. Retrieved from http://intkonf.org [in Ukrainian].

Zubko, A. M. (2002). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy udoskonalennia navchalnoho protsesu v systemi pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh kadriv [Organizational and pedagogical conditions for improving the educational process in the system of professional development of teachers]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Kravchenko, H. Yu. (2018). Orhanizatsiia samostiinoi roboty mahistriv u systemi pisliadyplomnoi osvity [Organization of independent work of masters in the system of postgraduate education]. Scientific Journal «Virtus», 26, 99-103 [in Ukrainian].

Karpenko, L. A. (Comp.). Petrovskogo, A. V., & Iaroshevskogo, M. G. (Eds.). (1998). Kratkii psikhologicheskii slovar [Brief psychological dictionary]. Rostov na Donu: Feniks [in Russian].

Fedorova, O. F. (1970). Nekotorye voprosy aktivizatcii uchashchikhsia v protcesse teoreticheskogo i proizvodstvennogo obucheniia [Some issues of activating students in the process of theoretical and industrial training]. Moskva: Vysshaia shkola [in Russian].

Chyzhevskyi, B. H. (1996). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy stanovlennia litseiv v Ukraini [Organizational and pedagogical conditions for the formation of lyceums in Ukraine]. Kyiv: Instytut pedahohiky APN Ukrainy [in Ukrainian].

Chu, Khuntsy. (2016). Mizhnarodne bachennia osnovnoi hramotnosti ta pozytsiia Kytaiu: natsionalne pokrashchennia yakosti Kytaiu ta transformatsiia tsilei osvity v 21 stolitti [China's International Vision of Basic Literacy and China's Position: Improving China's National Quality and Transforming 21st Century Education Goals]. [J] Educational Research, 37 (11), 8-18 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Як цитувати

Кравченко, Г. Ю., & Лю, М. (2022). Організаційно-педагогічні умови формування духовної культури у майбутніх учителів музичного мистецтва . Імідж сучасного педагога, (6(201), 55–59. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-55-59

Номер

Розділ

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають