Підготовка вчителів базової середньої освіти до впровадження формувального оцінювання учнів (з досвіду роботи

Автор(и)

  • Тетяна Миколаївна Бабко Комунальний заклад «Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти та психології» Запорізької обласної рад, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1066-7290

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-15-18

Ключові слова:

Нова українська школа (НУШ); оцінювальна діяльність учителя; формувальне оцінювання

Анотація

Презентовано розроблену на кафедрі менеджменту освіти та психології Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти тренінгову програму «Розробка інструментів формувального оцінювання: психолого-педагогічний аспект», спрямовану на розвиток предметно-методичної та оцінювально-аналітичної компетентностей учасників. Описано зміст тренінгової програми, розкрито використані практичні методи й техніки. Представлено результати опитування учасників.

Ця навчальна програма може використовуватись під час підготовки і підвищення кваліфікації керівників і вчителів базової та профільної середньої освіти у закладах вищої та післядипломної освіти.

Біографія автора

Тетяна Миколаївна Бабко, Комунальний заклад «Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти та психології» Запорізької обласної рад

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та психології

Посилання

Бабко Т. М., Фокша С. Є. Підвищення якості математичної освіти засобами формувального оцінювання. Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Запоріжжя, 10–11 листоп. 2021 р.). URL: https://drive.google.com/file/d/1LCE1L7Nj1jCvkwykpgsysfZxCdIFxbUE/view

Локшина О. І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу : теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія. Київ : Богданова А. М., 2009. 404 с.

Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» : Лист МОН України від 06.08.2021 № 4.5/2303-21.

Покрова С. В. Розвиток оцінювальної компетентності вчителів початкових класів як педагогічна проблема. Нова українська початкова школа: нові виміри професійного розвитку вчителя : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (Запоріжжя, 16-17 верес. 2021 р.). URL: https://drive.google.com/file/d/1TpHxDv-MYpXUEO9MRwdlcMCTFtaMxHFU/view

Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти : Наказ МОН України від 13.07.2021 № 813. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16 січня 2020 р. № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Фідкевич О., Богданець-Білоскаленко Н. Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. Київ : Генеза, 2020. 96 с.

Формувальне оцінювання в освітньому процесі початкової школи : навч.-метод. посіб. Вид. 2-ге, перероб. та доп. / авт.-уклад. : Н. Б. Ларіонова, Н. М. Стрельцова. Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 83 с.

References

Babko, T. M., & Foksha, S. Ye. (2021). Pidvyshchennia yakosti matematychnoi osvity zasobamy formuvalnoho otsiniuvannia [Improving the quality of mathematics education by means of formative assessment]. Rozvytok suchasnoi pryrodnycho-matematychnoi osvity: realii, problemy yakosti, innovatsii [Development of modern natural and mathematical education: realities, quality problems, innovations]: materialy V Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastiu. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1LCE1L7Nj1jCvkwykpgsysfZxCdIFxbUE/view [in Ukrainian].

Lokshyna, O. I. (2009). Zmist shkilnoi osvity v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu: teoriia i praktyka (druha polovyna XX – pochatok XXI st.) [The content of school education in the European Union: theory and practice (second half of XX - early XXI century.)]: monohrafiia. Kyiv: Bohdanova A.M. [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii shchodo osoblyvostei orhanizatsii osvitnoho protsesu u pershomu (adaptyvnomu) tsykli / 5 klasakh zakladiv zahalnoi serednoi osvity za Derzhavnym standartom bazovoi serednoi osvity v umovakh realizatsii kontseptsii «Nova ukrainska shkola» [Methodical recommendations on the peculiarities of the organization of the educational process in the first (adaptive) cycle / 5 classes of general secondary education institutions according to the State standard of basic secondary education in the implementation of the concept of "New Ukrainian School"]: Lyst MON Ukrainy vid 06.08.2021 № 4.5/2303-21 [in Ukrainian].

Pokrova, S. V. (2021). Rozvytok otsiniuvalnoi kompetentnosti vchyteliv pochatkovykh klasiv yak pedahohichna problema [Development of assessment competence of primary school teachers as a pedagogical problem]. Nova ukrainska pochatkova shkola: novi vymiry profesiinoho rozvytku vchytelia [New Ukrainian primary school: new dimensions of teacher professional development]: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastiu. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1TpHxDv-MYpXUEO9MRwdlcMCTFtaMxHFU/view [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia metodychnykh rekomendatsii shchodo otsiniuvannia rezultativ navchannia uchniv 1-4 klasiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity [About the statement of methodical recommendations concerning an estimation of results of training of pupils of 1-4 classes of establishments of general secondary education]: Nakaz MON Ukrainy vid 13.07.2021 № 813. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti [in Ukrainian].

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu [About complete general secondary education]: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2020 r. № 463-IX. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text [in Ukrainian].

Fidkevych, O., & Bohdanets-Biloskalenko, N. (2020). Nova ukrainska shkola: teoriia i praktyka formuvalnoho otsiniuvannia u 3-4 klasakh zakladiv zahalnoi serednoi osvity [New Ukrainian school: theory and practice of formative assessment in 3-4 grades of general secondary education]: navch.-metod. posibnyk. Kyiv: Heneza [in Ukrainian].

Larionova, N. B., & Streltsova, N. M. (Comps.). (2020). Formuvalne otsiniuvannia v osvitnomu protsesi pochatkovoi shkoly [Formative assessment in the educational process of primary school]: navch.-metod. posibnyk. Kharkiv: Drukarnia Madryd [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Як цитувати

Бабко, Т. М. (2022). Підготовка вчителів базової середньої освіти до впровадження формувального оцінювання учнів (з досвіду роботи. Імідж сучасного педагога, (6(201), 15–18. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-15-18

Номер

Розділ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ АВТОРА