Система якості освіти крізь призму діяльності закладу загальної середньої освіти

Автор(и)

  • Зоя Миколаївна Канівець Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4990-6922

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-11-14

Ключові слова:

якість освіти; якість освітньої діяльності; зовнішня система; внутрішня система; ліцензування; виконання ліцензійних умов; заклад загальної середньої освіти

Анотація

Представлено зв'язок процедур зовнішньої та внутрішньої систем забезпечення якості освіти. Виокремлено процедуру ліцензування як найменш зрозумілу для закладів загальної середньої освіти. У частині ліцензування визначено місце перевірки ліцензійних умов упровадження освітньої діяльності закладу. Проілюстровано особливості формування ліцензійної справи. Проаналізовано недостатній рівень вивчення окресленого питання у вітчизняних публікаціях і дослідженнях. Розкрито особливості дотримання закладами загальної середньої освіти ліцензійних умов провадження освітньої діяльності як системного явища. Визначену як одну з проблем: виконання закладами загальної середньої освіти ліцензійних умов провадження освітньої діяльності як системного забезпечення «якості освітньої діяльності».

Біографія автора

Зоя Миколаївна Канівець, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

Кафедра методики змісту освіти

Посилання

Бобровський М. В., Горбачов С. І., Заплотинська О. О., Ліннік О. О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Державна служба якості освіти, 2021. 350 с. URL: https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/Abetka_dyrektora_2021_SQE_SURGe.pdf (дата звернення 15.11.2021).

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності». URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/222-19/ (дата звернення 12.11.2021).

Закон України «Про освіту». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/ (дата звернення 11.15.2021).

Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (дата звернення 14.11.2021).

Канівець З. М. Шпак В. П. Організація і методика інспектування шкіл у системі управління освітою в Україні другої половини ХХ ст. : монографія. Полтава : ПОІППО, 2014. 189 с.

Лавриченко Н. Стратегії управління якістю шкільної освіти у країнах ЄС та США. Порівняльно-педагогічні студії. 2013. № 2-3 (16–17). С. 75–87.

Дорожня карта реформ 2019–2023 рр. / упоряд. Б. Яцун. Київ, 2018. URL: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/DKR-RPR-2019-2023.pdf. (дата звернення 14.11.2021).

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf. (дата звернення 14.11.2021).

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF/ (дата звернення 15.11.2021).

Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1078.html .

References

Bobrovskyi, M. V. Horbachov, S. I., Zaplotynska, O. O., & Linnik, O. O. (2021). Rekomendatsii do pobudovy vnutrishnoi systemy zabezpechennia yakosti osvity u zakladi zahalnoi serednoi osvity [Recommendations for building an internal system for ensuring the quality of education in general secondary education]. 2-he vyd., pererob. i dopov. Kyiv, Derzhavna sluzhba yakosti osvity [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro litsenzuvannia vydiv hospodarskoi diialnosti» [Law of Ukraine «On Licensing of Economic Activities»]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/222-19/ [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine «About education»]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/ [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro povnu zahalnu seredniu osvitu» [Law of Ukraine «About complete general secondary education»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text [in Ukrainian].

Kanivets, Z. M., & Shpak, V. P. (2014). Orhanizatsiia i metodyka inspektuvannia shkil u systemi upravlinnia osvitoiu v Ukraini druhoi polovyny ХХ st. [Organization and methods of inspecting schools in the education management system in Ukraine in the second half of the twentieth century]: monohrafiia. Poltava: POIPPO [in Ukrainian].

Lavrychenko, N. (2013). Stratehii upravlinnia yakistiu shkilnoi osvity u krainakh YeS ta SShA [Strategies for managing the quality of school education in the EU and the US]. Porivnialno-pedahohichni studii [Comparative and pedagogical studies], 2-3 (16-17), 75-87 [in Ukrainian].

Yatsun, B. (Comp.). (2018). Dorozhnia karta reform 2019–2023 rr. [Roadmap for reforms in 2019–2023]. Kyiv [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [The new Ukrainian school: conceptual principles of secondary school reform]. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia osvitnoi diialnosti zakladiv osvity [On approval of the License conditions for educational activities of educational institutions]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.12.2015 r. №1187. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF/ [in Ukrainian].

Proekt Kontseptsii rozvytku osvity Ukrainy na period 2015–2025 rokiv [Draft Concept of Education Development of Ukraine for the period 2015–2025]. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1078.html [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Як цитувати

Канівець, З. М. (2022). Система якості освіти крізь призму діяльності закладу загальної середньої освіти . Імідж сучасного педагога, (6(201), 11–14. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-11-14