Підготовка майбутніх педагогів до професійно-педагогічної діяльності в умовах спеціальної освіти

Автор(и)

  • Інна Олександрівна Ніколаєску Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9928-9291
  • Олена Олександрівна Михальчук Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6991-0588
  • Юлія Мирославівна Нікітська Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0482-8011

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-32-35

Ключові слова:

спеціальна освіта; дошкільна освіта; діти з особливими освітніми потребами; підготовка майбутніх педагогів; професійно-педагогічна діяльність

Анотація

Проаналізовано особливості спеціальної освіти як одного з важливих напрямів розвитку системи освіти дітей з особливими освітніми потребами. Розглянуто основні моделі інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в освітнє середовище закладу дошкільної освіти. Обґрунтовано важливість фахової підготовки майбутніх педагогів до професійно-педагогічної діяльності в умовах спеціальної освіти. Визначено особистісні якості, якими має володіти педагог для успішної професійної діяльності з дітьми з особливими освітніми потребами. Окреслено педагогічні умови, що спрямовані на здійснення підготовки майбутніх педагогів до професійно-педагогічної діяльності в умовах спеціальної освіти. Проаналізовано педагогічні технології та методи, що спрямовані на підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки.

Біографія автора

Інна Олександрівна Ніколаєску, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри дошкільної освіти

Посилання

Андрійчук Р. Г. Логіко-психологічні аспекти формування моделей професійної підготовки майбутніх вчителів. Вісник Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. 2018. № 13. С. 209–210.

Бойчук Ю. Д., Бородіна О. С., Микитюк О. М. Інклюзивна компетентність майбутнього вчителя : монографія. Харків : Іванченко, 2015. 140 с.

Васильєва К. І., Хребтова Н. П. Підготовка майбутніх педагогів до роботи в межах інклюзивного освітнього простору. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 2017. № 37. С. 39–47.

Гладуш В. А., Баранець Я. Ю. До питання формування професійної компетентності педагога інклюзивного закладу. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. 2015. № 1 (9). С. 73–79.

Гноєвська О. Ю. Формування корекційної компетентності вчителя загальноосвітнього закладу з інклюзивною формою навчання : дис. … канд. пед. наук : 13.00.03. Київ, 2016. 220 с.

Колупаєва А. А. Освітнє реформування : методологічні та стратегічні виміри освіти дітей з особливими потребами. Особлива дитина: навчання і виховання. 2018. № 1 (85). С. 7–13.

Лещій Н. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців до роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти. Актуальні питання корекційної освіти. 2017. Вип. 3. С. 156–164.

Листопад О. В. Модернізація професійної підготовки вчителя в контексті розвитку інклюзивної освіти : зарубіжний досвід. Науковий вісник Чернівецького нац. ун-ту. Педагогіка та психологія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. Вип. 573. С. 82–89.

Мартинчук О. В. Готовність педагогів дошкільної освіти до організації корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими потребами в загальноосвітньому просторі. Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2017. № 4. С. 156–160.

Федоренко О. Професійна готовність педагогів як чинник успішного впровадження інклюзивного навчання дітей із порушенням слуху. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. статей молодих вчених / за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. Київ, 2018. Вип. 4, ч. 2. С. 362–370.

References

Andriichuk, R. H. (2018). Lohiko-psykholohichni aspekty formuvannia modelei profesiinoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv [Logical and psychological aspects of forming models of professional training of future teachers]. Visnuk Zhytomyr. derzh. ped. un-tu im. I. Franka [Bulletin of Zhytomyr. state ped. University named after I. Franko], 13, 209-210 [in Ukrainian].

Boichuk, Yu. D., Borodina, O. S., & Mykytiuk, O. M. (2015). Inkliuzyvna kompetentnist maibutnoho vchytelia [Inclusive competence of future teacher]: monohrafiia. Kharkiv: Ivanchenko [in Ukrainian].

Vasylieva, K. I., & Khrebtova, N. P. (2017). Pidhotovka maibutnikh pedahohiv do roboty v mezhakh inkliuzyvnoho osvitnoho prostoru [Training of future teachers to work within an inclusive educational space]. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty [Means of educational and research work], 37, 39-47 [in Ukrainian].

Hladush, V. A., & Baranets, Ya. Yu. (2015). Do pytannia formuvannia profesiinoi kompetentnosti pedahoha inkliuzyvnoho zakladu [On the issue of forming the professional competence of a teacher of an inclusive institution]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Pedahohika i psykholohiia. Pedahohichni nauky [Bulletin of the Alfred Nobel University of Dnepropetrovsk. Pedagogy and psychology. Pedagogical sciences], 1 (9), 73-79 [in Ukrainian].

Hnoievska, O. Yu. (2016). Formuvannia korektsiinoi kompetentnosti vchytelia zahalnoosvitnoho zakladu z inkliuzyvnoiu formoiu navchannia [The formation of correctional competence of a teacher of a general educational institution with an inclusive form of education]. (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Kolupaieva, A. A. (2018). Osvitnie reformuvannia : metodolohichni ta stratehichni vymiry osvity ditei z osoblyvymy potrebamy [Educational reform: methodological and strategic dimensions of education of children with special needs]. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia [Special child: education and upbringing], 1 (85), 7-13 [in Ukrainian].

Leshchii, N. P. (2017). Profesiina pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv do roboty z ditmy z porushenniamy psykhofizychnoho rozvytku v umovakh inkliuzyvnoi osvity [Professional training of future specialists to work with children with mental and physical disabilities in inclusive education]. Aktualni pytannia korektsiinoi osvity [Current issues of correctional education], 3, 156-164 [in Ukrainian].

Lystopad, O. V. (2019). Modernizatsiia profesiinoi pidhotovky vchytelia v konteksti rozvytku inkliuzyvnoi osvity : zarubizhnyi dosvid [Modernization of teacher training in the context of inclusive education: foreign experience]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho nats. un-tu. Pedahohika ta psykholohiia [Scientific Bulletin of Chernivtsi National University. Pedagogy and psychology], 573, 82-89 [in Ukrainian].

Martynchuk, O. V. (2017). Hotovnist pedahohiv doshkilnoi osvity do orhanizatsii korektsiino-rozvyvalnoi roboty z ditmy z osoblyvymy potrebamy v zahalnoosvitnomu prostori [Readiness of preschool teachers to organize correctional and developmental work with children with special needs in the general educational space]. Naukovi zapysky. Psykholoho-pedahohichni nauky [Scientific notes. Psychological and pedagogical sciences]. Nizhyn, 4, 156-160 [in Ukrainian].

Fedorenko, O. (2018). Profesiina hotovnist pedahohiv yak chynnyk uspishnoho vprovadzhennia inkliuzyvnoho navchannia ditei iz porushenniam slukhu [Professional readiness of teachers as a factor in the successful implementation of inclusive education for children with hearing impairments]. In V. V. Zasenka, A. A. Kolupaieva (Eds.), Osvita osib z osoblyvymy potrebamy: shliakhy rozbudovy [Education of persons with special needs: ways of development]. (Is. 4, p. 2, pp. 362-370). Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Як цитувати

Ніколаєску, І. О., Михальчук, О. О., & Нікітська, Ю. М. (2022). Підготовка майбутніх педагогів до професійно-педагогічної діяльності в умовах спеціальної освіти . Імідж сучасного педагога, (6(201), 32–35. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-32-35

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають