Формування емпатійних здібностей майбутніх медичних працівників

Автор(и)

  • Жанна Петрівна Кундій Навчально-науковий медичний інститут Полтавського державного медичного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9739-6624
  • Світлана Станіславівна Андрейко Фаховий медико-фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9619-0774

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-72-76

Ключові слова:

емпатія; емпатичні здібності; форми та види емпатії; компоненти професійної емпатії; майбутні медичні працівники; засоби літератури

Анотація

Досліджено поширені дефініції емпатії, її розуміння, розкрито сутність понять «емпатія», «емпатійні здібності»; характеризуються форми та види емпатії, закономірності формування емпатійних здібностей майбутніх медичних працівників; розглянуто питання формування емпатії, як важливого компоненту підготовки майбутніх медичних працівників до професійної діяльності; описано пошук інструментів формування емпатійних здібностей за допомогою різних освітніх практик та стратегій навчання; визначено роль занять із літератури у формуванні емпатійних здібностей майбутніх медичних працівників.

Посилання

Андрейко С., Бобух В. Розвиток емпатійних здібностей майбутніх медичних працівників. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 28 травня 2020 р. / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України ; за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ ; Біла Церква : Авторитет, 2020. С. 311–313.

Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Київ : Либідь, 2003. Кн. 1. 280 с.

Гоулман Д. Емоційний інтелект / пер. з англ. С. Л. Гумецької. Харків : Віват, 2019. 512 с.

Кравчук Л. В. Емоційно-почуттєвий розвиток дитини молодшого шкільного віку як психологічний чинник засвоєння етичних норм. Педагогічний процес: теорія і практика. 2006. Вип. 5. С. 213–221.

Мітіна С. В. Емпатія як професійно важлива якість медичного фахівця. Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки. 2017. Т. 1, № 1. С. 83–88.

Психологічний словник / авт.-уклад.: В. В. Синявський, О. П. Сергєєнкова ; за. ред. Н. А. Побірченко. Київ : Науковий світ, 2007. 274 с. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5980/3/O_Serhieienkova_IL.pdf (дата звернення: 29.11.2021).

Циба В. Т. Системна соціальна психологія : навч. посіб. Київ : Центр навч. літ-ри, 2006. 328 с.

Чубук Р. В. Роль тренінгу як засобу підвищення емпатії в майбутніх соціальних працівників. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. Запоріжжя, 2020. Т. 4, № 70. С. 198–204.

Що таке емпатія та як навчитись чуйності у важкі часи / автор Олесь Николенко. Суспільне мовлення України. URL: https://suspilne.media/23111-so-take-empatia-ta-ak-navcitis-cujnosti-u-vazki-casi/ (дата звернення: 29.11.2021).

Емпатія в медичній освіті. КлінКейсКвест : платформа симуляційного навчання. URL: https://clincasequest.academy/empathy/ (дата звернення: 29.11.2021).

References

Andreiko, S., V. (2020). Rozvytok empatiinykh zdibnostei maibutnikh medychnykh pratsivnykiv [Development of empathic abilities of future medical workers]. In O. I. Lokshyna (Ed.), Pedahohichna komparatyvistyka i mizhnarodna osvita 2020: hlobalizovanyi prostir innovatsii [Pedagogical Comparative Studies and International Education 2020: A Globalized Space of Innovation]: materialy IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 311-313). Kyiv; Bila Tserkva: Avtorytet [in Ukrainian].

Bekh, I. D. (2003). Vykhovannia osobystosti [Education of personality] (Vol. 2). Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Houlman, D. (2019). Emotsiinyi intelekt [Emotional intelligence]. Kharkiv: Vivat [in Ukrainian].

Kravchuk, L. V. (2006). Emotsiino-pochuttievyi rozvytok dytyny molodshoho shkilnoho viku yak psykholohichnyi chynnyk zasvoiennia etychnykh norm [Emotional development of a child of primary school age as a psychological factor in the assimilation of ethical norms]. Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka [Pedagogical process: theory and practice], 5, 213-221 [in Ukrainian].

Mitina, S. V. (2017). Empatiia yak profesiino vazhlyva yakist medychnoho fakhivtsia [Empathy as a professionally important quality of a medical professional]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Psykholohichni nauky [Scientific Bulletin of Kherson State University. Psychological sciences], 1, 1, 83-88 [in Ukrainian].

Pobirchenko, N. A. (Ed.). (2007). Psykholohichnyi slovnyk [Psychological dictionary]. Kyiv: Naukovyi svit. Retrieved from https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5980/3/O_Serhieienkova_IL.pdf [in Ukrainian].

Tsyba, V. T. (2006). Systemna sotsialna psykholohiia [Systemic social psychology]: navch. posib. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Chubuk, R. V. (2020). Rol treninhu yak zasobu pidvyshchennia empatii v maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv [The role of training as a means of increasing empathy in future social workers]. In Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of creative personality formation in higher and general education schools]: zb. nauk. prats (Vol. 4, No 70, pp. 198-204). Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Nykolenko, O. Shcho take empatiia ta yak navchytys chuinosti u vazhki chasy [What is empathy and how to learn sensitivity in difficult times]. Suspilne movlennia Ukrainy [Public broadcasting of Ukraine]. Retrieved from https://suspilne.media/23111-so-take-empatia-ta-ak-navcitis-cujnosti-u-vazki-casi/ [in Ukrainian].

Empatiia v medychnii osviti [Empathy in medical education]. KlinKeisKvest: platforma symuliatsiinoho navchannia [ClinCaseQuest: a simulation learning platform]. Retrieved from https://clincasequest.academy/empathy/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Як цитувати

Кундій, Ж. П., & Андрейко, С. С. (2022). Формування емпатійних здібностей майбутніх медичних працівників . Імідж сучасного педагога, (6(201), 72–76. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-72-76

Номер

Розділ

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА