Оцінка ефективності застосування компетентісно зорієнтованих технологій у професійній підготовці вчителів природничо-наукових дисциплін

Автор(и)

  • Оксана Миколаївна Воробйова Фаховий медико-фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8592-4872
  • Наталія Петрівна Куценко Фаховий медико-фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-19-23

Ключові слова:

учитель природничо-наукових дисциплін; компетентнісний підхід; професійна компетентність; освітня (педагогічна) технологія; інформаційно-комунікаційні технології; здоров’язбережувальні технології

Анотація

Обґрунтовано показники і критерії готовності вчителів природничо-наукових дисциплін до впровадження компетентнісно зорієнтованих технологій у професійній діяльності. Проведено характеристику змісту й організації експериментального дослідження, наведено дані аналізу результатів експериментальної роботи з використанням статистичних методик. Підтверджено достовірність отриманих результатів і правильність сформульованих робочих гіпотез. Запропоновано практичні рекомендації щодо оптимізації процесу підготовки майбутніх учителів природничо-наукових дисциплін на засадах компетентнісного підходу.

Біографія автора

Оксана Миколаївна Воробйова, Фаховий медико-фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного університету

докторка філософії

Посилання

Бібік Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ, 2004. С. 45–50.

Воробйова О. М., Соловей Л. В., Хоменко П. В., Оніпко В. В. Навчальна комп’ютерна програма «Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін v. 1.0». А. с. № 77277. Україна. Опубл. 03.03.2018.

Воробйова О. М. Нормативно-правове забезпечення компетентнісного підходу у підготовці вчителя біології. Імідж сучасного педагога. 2019. № 6 (189). С. 14–18.

Дяченко-Богун М. М. Теоретичні і методичні засади реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності майбутніх учителів біології : автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Умань, 2016. 40 с.

Коренєва І. М. Педагогічна система підготовки майбутніх учителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку. Інноваційна педагогіка. 2018. Вип. 4 (2). С. 7–12.

Новиков Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи) : учеб. пособ. Москва, 2004. 67 с.

References

Bibik, N. M. (2004). Kompetentnisnyi pidkhid: refleksyvnyi analiz zastosuvannia [Competence approach: reflective application analysis]. In O. V. Ovcharuk (Ed.), Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy. Biblioteka z osvitnoi polityky [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives. Library of Educational Policy] (pp. 45-50). Kyiv [in Ukrainian].

Vorobiova, O. M., Solovei, L. V., Khomenko, P. V., Onipko, V. V. (2018). Navchalna komp’iuterna prohrama «Kompetentnisnyi pidkhid u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv pryrodnychykh dystsyplin v. 1.0» [Curriculum "Competence approach in the training of future teachers of natural sciences v. 1.0 »]. A. s. № 77277. Ukraina. Opubl. 03.03.2018 [in Ukrainian].

Vorobiova, O. M. (2019). Normatyvno-pravove zabezpechennia kompetentisnoho pidkhodu u pidhotovtsi vchytelia biolohii [Regulatory support of the competence approach in the training of biology teachers]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 6 (189), 14-18 [in Ukrainian].

Diachenko-Bohun, M. M. (2016). Teoretychni i metodychni zasady realizatsii zdorov’iazberezhuvalnykh tekhnolohii u profesiinii diialnosti maibutnikh uchyteliv biolohii [Theoretical and methodical bases of realization of health-preserving technologies in professional activity of future teachers of biology]. (Extended abstract of D diss.). Uman[in Ukrainian].

Koreneva, I. M. (2018). Pedahohichna systema pidhotovky maibutnikh uchyteliv biolohii do realizatsii funktsii osvity dlia staloho rozvytku [Pedagogical system of training future biology teachers to implement the functions of education for sustainable development]. Innovatsiina pedahohika [Innovative pedagogy], 4 (2), 7-12 [in Ukrainian].

Novikov, D. A. (2004). Statisticheskie metody v pedagogicheskikh issledovaniiakh (tipovye sluchai) [Statistical Methods in Pedagogical Research (Typical Cases)]: ucheb. posob. Moskva [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Як цитувати

Воробйова, О. М., & Куценко, Н. П. (2022). Оцінка ефективності застосування компетентісно зорієнтованих технологій у професійній підготовці вчителів природничо-наукових дисциплін. Імідж сучасного педагога, (6(201), 19–23. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-19-23

Номер

Розділ

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА