Використання популярних рухових програм як засіб підвищення рейтингу та якості уроку фізкультури у школі

Автор(и)

  • Олена Олександрівна Біліченко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8096-9695
  • Анастасія Олександрівна Кравченко фітнес-студія «WOW Fitness», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1672-5634
  • Тамара Іванівна Лошицька Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2361-3307
  • Олег Сергійович Скирта Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6881-2983

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-82-87

Ключові слова:

учні; урок; засоби; рухова програма; елементи; мотивація; оцінка; аналіз

Анотація

Розглянуто проблему підвищення мотивації до уроків фізкультури, підвищення їх якості та оздоровчого впливу на організм школярів. Метою роботи є дослідження ефективності включення елементів популярних рухових програм до змісту уроку фізкультури, їх вплив на рейтинг уроку та його моторну щільність. Методом анонімного анкетування вивчено ставлення учнів до уроку фізкультури до та після експерименту. Аналіз робочих журналів учителів фізкультури дав змогу порівняти відвідуваність уроків фізкультури до та після інновацій у його змісті. Дослідження проведено у загальноосвітній школі №2 м. Кременчука Полтавської області. Основними методами дослідження є педагогічний аналіз уроку (хронометраж), анкетування та опитування, пульсометрія.

Біографії авторів

Олена Олександрівна Біліченко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидатка наук з фізичного виховання і спорту, старша викладачка кафедри здоров’я людини та фізичної культури

Анастасія Олександрівна Кравченко, фітнес-студія «WOW Fitness»

директорка

Тамара Іванівна Лошицька, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидатка наук з фізичного виховання і спорту, доцентка кафедри людини та фізичної культури

Олег Сергійович Скирта, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри здоров’я людини та фізичної культури

Посилання

Атрофія фізкультури. URL: http://news.if.ua.

Нова фізична культура в Новій українські школі. URL: http://mihrono.at.ua/publ.

НУШ. Учителям фізкультури. URL: http://liyalno1.blogspot.com/2018/06/blog-post.html.

Теория и методика физического воспитания : учебник / под ред. Т. Ю. Круцевич. Киев : Олимпийская литература, 2003. Т. 2. 377 с.

Урок фізкультури чи фізичне безкультур’я. Голос України. 2011. 29 листоп.

Червоножка В. Уроки фізкультури: Україна в заручниках сама в себе. Дзеркало тижня. Україна. 2008. 25 листоп.

Шевців У. С. Технологія впровадження оздоровчих видів гімнастики у фізичне виховання старшокласниць (на прикладі шейпінгу) : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02. Львів, 2009. 20 с.

Фізкультура для покоління Z: як зробити уроки цікавими. URL: https://life.pravda.com.ua/health/2020/04/9/240516/.

References

Atrofiia fizkultury [Atrophy of physical education]. Retrieved from http://news.if.ua [in Ukrainian].

Nova fizychna kultura v Novii ukrainski shkoli [New physical culture in the New Ukrainian school]. Retrieved from http://mihrono.at.ua/publ [in Ukrainian].

NUSh. Uchyteliam fizkultury [NUS. Physical education teachers]. Retrieved from http://liyalno1.blogspot.com/2018/06/blog-post.html [in Ukrainian].

Krutcevich, T. Iu. (Ed.). (2003). Teoriia i metodika fizicheskogo vospitaniia [Theory and methodology of physical education]: uchebnik (Vol. 2). Kiev: Olimpiiskaia literatura [in Russian].

Urok fizkultury chy fizychne bezkultur’ia [Physical education lesson or physical education]. (2011). Holos Ukrainy [Voice of Ukraine], 29 lystop. [in Ukrainian].

Chervonozhka, V. (2008). Uroky fizkultury: Ukraina v zaruchnykakh sama v sebe [Physical education lessons: Ukraine is hostage in itself]. Dzerkalo tyzhnia. Ukraina [Mirror of the week. Ukraine], 25 lystop. [in Ukrainian].

Shevtsiv, U. S. (2009). Tekhnolohiia vprovadzhennia ozdorovchykh vydiv himnastyky u fizychne vykhovannia starshoklasnyts (na prykladi sheipinhu) [Technology of introduction of health-improving types of gymnastics in physical education of high school students (on the example of shaping)]. (PhD diss.). Lviv [in Ukrainian].

Fizkultura dlia pokolinnia Z: yak zrobyty uroky tsikavymy [Physical education for generation Z: how to make lessons interesting]. Retrieved from https://life.pravda.com.ua/health/2020/04/9/240516/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Як цитувати

Біліченко, О. О., Кравченко, А. О., Лошицька, Т. І., & Скирта, О. С. (2022). Використання популярних рухових програм як засіб підвищення рейтингу та якості уроку фізкультури у школі . Імідж сучасного педагога, (6(201), 82–87. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-6(201)-82-87

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають