Роль куратора у процесі оптимізації соціальної адаптації студентів медичних спеціальностей закладів фахової передвищої освіти

Автор(и)

  • Вікторія Вікторівна Прокопенко Фаховий медико-фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5368-0674
  • Світлана Станіславівна Андрейко Фаховий медико-фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9619-0774
  • Ігор Олександрович Дашевський Фаховий медико-фармацевтичний коледж ПДМУ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0505-1785

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-79-82

Ключові слова:

куратор, суб’єктність, суб’єкт-суб’єктні відносини, фасилітація, фасилітаційна взаємодія, ключова компетентність, адаптаційні здібності, соціальна адаптація

Анотація

Проаналізовані основні завдання, функції та напрями роботи, які здійснюються педагогом-куратором у процесі фасилітаційної взаємодії зі здобувачами освіти в межах особистісно-орієнтованого освітнього процесу; досліджені організаційні умови соціальної адаптації здобувачів освіти до навчання у закладі фахової передвищої освіти та найпоширеніші форми роботи куратора зі студентами в період адаптаційної кризи.

Біографії авторів

Вікторія Вікторівна Прокопенко, Фаховий медико-фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного університету

кандидатка філософських наук

Світлана Станіславівна Андрейко , Фаховий медико-фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного університету

методистка

Ігор Олександрович Дашевський, Фаховий медико-фармацевтичний коледж ПДМУ

заступник директора з виховної роботи

Посилання

Борисенко Ю. Профессионально-нравственная культура студента и роль куратора в её формировании. Новий Колегіум. 2007. № 4. С. 11–35.

Буряк В. Викладач університету: вимоги до особистісних і професійних рис. Вища школа. 2010. № 3/4. С. 11–35.

Виховна робота наставника академічної групи студентів вищого навчального закладу освіти : навч. посіб. / уклад.: М. І. Соловей, В. С. Демчук. Київ : Вид. центр КДУ, 2000. 68 с.

Волковницька Т. Робота куратора академічної групи вищого навчального закладу як педагогічна умова професійного становлення майбутніх фахівців. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2014. Вип. 115. С. 48–51. URL: https://divovo.in.ua/ pars_docs/refs/30/29001/29001.pdf (дата звернення: 26.11.2021).

Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи : навч. посіб. / уклад.: І. М. Авдєєва, І. М. Мельникова. Київ : Професіонал, 2007. 304 с.

Некрасова О. Професіограма, функції та основні напрямки діяльності куратора вищої школи. Позакласний час. 2008. № 1. С. 100–101.

Омельченко С. Куратор академічної групи – домінуюча фігура у процесі формування здорового способу життя студентської молоді. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць / голов. ред. проф. В. І. Сипченко. Слов’янськ : СДПУ, 2007. Вип. 34. С. 40–45.

Организация внеаудиторной воспитательной работы со студентами (негосударственные высшие учебные заведения) : учебно-метод. пособ. / уклад. Р. М. Абдулов. Павлоград : ЗПИЭУ, 2003. 140 с.

Романова С. В. Організаційно-виховна робота куратора академічної групи у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07. Луганськ, 2006. 20 с.

Тернопільська В. І. Підготовка куратора академічної групи до організаційної-виховної роботи зі студентами ВНЗ. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. URL: file: ///C: /Users/ User1 /App Data/Local/Temp/Nchnpu_ 016_2012_17_35.pdf (дата звернення: 28.11.2021).

References

Borysenko, Yu. (2007). Professyonalno-nravstvennaia kultura studenta y rol kuratora v ee formyrovanyy [Professional and moral culture of the student and the role of the curator in its formation]. Novyi Kolehium [New Collegium], 4, 11-35 [in Ukrainian].

Buriak, V. (2010). Vykladach universytetu: vymohy do osobystisnykh i profesiinykh rys [University lecturer: requirements for personal and professional traits]. Vyshcha shkola [High school], 3/4, 11-35 [in Ukrainian].

Solovei, M. I., & Demchuk, V. S. (Comps.). (2000). Vykhovna robota nastavnyka akademichnoi hrupy studentiv vyshchoho navchalnoho zakladu osvity [Educational work of the mentor of the academic group of students of higher educational institution]: navch. posib. Kyiv: Vyd. tsentr KDU [in Ukrainian].

Volkovnytska, T. M. (2014). Robota kuratora akademichnoi hrupy vyshchoho navchalnoho zakladu yak pedahohichna umova profesiinoho stanovlennia maibutnikh fakhivtsiv [The work of the curator of the academic group of the higher educational institution as a pedagogical condition for the professional development of future professionals]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky [Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Pedagogical sciences], 115, 48-51. Retrieved from https://divovo.in.ua/ pars_docs/refs/30/29001/29001.pdf [in Ukrainian].

Avdieieva, I. M., & Melnykova, I. M. (Comps.). (2007). Innovatsiini komunikatyvni tekhnolohii v roboti kuratora akademhrupy [Innovative communication technologies in the work of the curator of the academic group]: navch. posib. Kyiv: Profesional [in Ukrainian].

Nekrasova, O. (2008). Profesiohrama, funktsii ta osnovni napriamky diialnosti kuratora vyshchoi shkoly [Professiogram, functions and main activities of the curator of higher education]. Pozaklasnyi chas [Extracurricular time], 1, 100-101 [in Ukrainian].

Omelchenko, S. (2007). Kurator akademichnoi hrupy – dominuiucha fihura u protsesi formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia studentskoi molodi [The curator of the academic group is a dominant figure in the process of forming a healthy lifestyle of student youth]. In V. I. Sypchenko (Ed.), Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu [Humanization of the educational process]: zb. nauk. prats (Is. 34, pp. 40-45). Sloviansk: SDPU [in Ukrainian].

Abdulov, R. M. (Comp.). (2003). Orhanyzatsyia vneaudytornoi vospytatelnoi raboty so studentamy (nehosudarstvennye vysshye uchebnye zavedenyia) [Organization of extracurricular educational work with students (non-state higher educational institutions)]: uchebno-metod. posob. Pavlohrad: ZPYЭU [in Ukrainian].

Romanova, S. V. (2006). Orhanizatsiino-vykhovna robota kuratora akademichnoi hrupy u vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladakh [Organizational and educational work of the curator of the academic group in higher technical educational institutions]. (Extended abstract of PhD diss.). Luhansk [in Ukrainian].

Ternopilska, V. I. (2012). Pidhotovka kuratora akademichnoi hrupy do orhanizatsiinoi-vykhovnoi roboty zi studentamy VNZ [Preparation of the curator of the academic group for organizational and educational work with university students]. Kyiv: NPU imeni M. P. Drahomanova. Retrieved from file: ///C: /Users/ User1 /App Data/Local/Temp/Nchnpu_ 016_2012_17_35.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-19

Як цитувати

Прокопенко, В. В., Андрейко , С. С., & Дашевський, І. О. (2022). Роль куратора у процесі оптимізації соціальної адаптації студентів медичних спеціальностей закладів фахової передвищої освіти . Імідж сучасного педагога, (1(202), 79–82. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-1(202)-79-82