Сутність лідерських якостей майбутнього педагога вищої школи

Автор(и)

  • Олександр Георгійович Романовський Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0602-9395
  • Тетяна Віталіївна Жушма Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3735-6014

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-31-35

Ключові слова:

лідерство; лідер; лідерські якості; педагогічна діяльність; майбутні педагоги вищої школи

Анотація

Проаналізовано поняття «лідерство», «лідер», «лідерські якості» та відмінні особливості педагогічної діяльності у контексті лідерства. Уточнено, що лідерство – процес впливу особистості на групу, спрямований на оптимальне досягнення загальної мети. Визначено, що лідер – це особистість, яка користується високим авторитетом і повагою у групі, що забезпечує здатність впливати, мотивувати та спонукати членів групи до слідування прийнятим рішенням для досягнення поставленої мети. Визначено сутність лідерських якостей майбутнього педагога вищої школи як соціально-психологічної властивості особистості, яка обумовлює успішну організаційну діяльність, здатність ефективно впливати на інших людей та приймати оптимальні рішення задля ефективного викладання та удосконалення освітнього процесу вищої школи.

Біографії авторів

Олександр Георгійович Романовський, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами імені академіка І.А. Зязюна

Тетяна Віталіївна Жушма, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

аспірантка кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами імені академіка

І.А. Зязюна

Посилання

Бабкова-Пилипенко Н. П. Формування лідерських якостей майбутніх економістів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Ялта, 2011. 20 с.

Головешко Б. Р. Педагогічні умови формування лідерських якостей у майбутніх фахівців з адміністративного менеджменту у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2017. 20 с.

Карманенко В. В. Педагогічні умови формування лідерських якостей у студентів економічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07. Умань, 2019. 20 с.

Мараховська Н. В. Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2009. 20 с.

Мороз В. П. Організаційно-педагогічні умови формування лідерських якостей студентів вищих навчальних закладів у процесі діяльності органів студентського самоврядування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07. Старобільськ, 2015. 20 с.

Резнік С. М. Професійні ролі викладача-лідера в умовах інформатизації та глобалізації. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХXVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 15–17 трав. 2019 р.). Харків, 2019. Ч. IV. С. 117.

Романовський О. Г., Резнік С. М. Необхідність формування готовності до викладацького лідерства у майбутніх фахівців освітніх, педагогічних наук. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2020. Вип. 55. С. 154–160.

Семченко Н. О. Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у позааудиторній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2005. 20 с.

Сопівник Р. В. Теоретичні і методичні засади формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07. Луганськ, 2013. 40 с.

Тітова Г. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування спортивних лідерських якостей в учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2016. 20 с.

Ягоднікова В. В. Формування лідерських якостей старшокласників в особистісно орієнтованому виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Луганськ, 2006. 20 с.

References

Babkova-Pylypenko, N. P. (2011). Formuvannia liders'kykh iakostej majbutnikh ekonomistiv u protsesi profesijnoi pidhotovky [Formation of leadership qualities of future economists in the process of professional training]. (Extended abstract of PhD diss.). Yalta [in Ukrainian].

Holoveshko, B. R. (2017). Pedahohichni umovy formuvannia liders'kykh iakostej u majbutnikh fakhivtsiv z administratyvnoho menedzhmentu u vyschykh navchal'nykh zakladakh [Pedagogical conditions for the formation of leadership qualities in future specialists in administrative management in higher education]. (Extended abstract of PhD diss.). Vinnytsia [in Ukrainian].

Karmanenko, V. V. (2019). Pedahohichni umovy formuvannia liders'kykh iakostej u studentiv ekonomichnykh universytetiv [Pedagogical conditions for the formation of leadership qualities in students of economic universities]. (Extended abstract of PhD diss.). Uman' [in Ukrainian].

Marakhovs'ka, N. V. (2009). Pedahohichni umovy formuvannia liders'kykh iakostej majbutnikh uchyteliv u protsesi navchannia dystsyplin humanitarnoho tsyklu [Pedagogical conditions for the formation of leadership qualities of future teachers in the process of teaching disciplines of the humanities]. (Extended abstract of PhD diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

Moroz, V. P. (2015). Orhanizatsijno-pedahohichni umovy formuvannia liders'kykh iakostej studentiv vyschykh navchal'nykh zakladiv u protsesi diial'nosti orhaniv students'koho samovriaduvannia [Organizational and pedagogical conditions for the formation of leadership qualities of students of higher educational institutions in the process of activity of student self-government bodies]. (Extended abstract of PhD diss.). Starobil's'k [in Ukrainian].

Reznik, S. M. (2019). Profesijni roli vykladacha-lidera v umovakh informatyzatsii ta hlobalizatsii [Professional roles of a teacher-leader in the conditions of informatization and globalization]. In Informatsijni tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorov'ia [Information technology: science, technology, technology, education, health]: tezy dopovidej XXVII mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Is. IV, p. 117). Kharkiv: NTU «KhPI» [in Ukrainian].

Romanovskyі, O. H., & Reznik, S. M. (2020). Neobkhidnist' formuvannia hotovnosti do vykladats'koho liderstva u majbutnikh fakhivtsiv osvitnikh, pedahohichnykh nauk [The need for the formation of readiness for teaching leadership in future professionals in educational and pedagogical sciences]. Suchasni informatsijni tekhnolohii ta innovatsijni metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy [Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems], 55. 154-160 [in Ukrainian].

Semchenko, N. O. (2005). Pedahohichni umovy formuvannia liders'kykh iakostej majbutnikh uchyteliv u pozaaudytornij diial'nosti [Pedagogical conditions for the formation of leadership qualities of future teachers in extracurricular activities]. (Extended abstract of PhD diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

Sopivnyk, R. V. (2013). Teoretychni i metodychni zasady formuvannia liders'kykh iakostej majbutnikh fakhivtsiv ahropromyslovoi haluzi [Theoretical and methodical bases of formation of leadership qualities of future specialists of agro-industrial branch]. (Extended abstract of D diss.). Luhans'k [in Ukrainian].

Titova, H. V. (2016). Pidhotovka majbutnikh uchyteliv fizychnoi kul'tury do formuvannia sportyvnykh liders'kykh iakostej v uchniv osnovnoi shkoly [Preparation of future physical education teachers for the formation of sports leadership qualities in primary school students]. (Extended abstract of PhD diss.). Odesa [in Ukrainian].

Yahodnikova, V. V. (2006). Formuvannia liders'kykh iakostej starshoklasnykiv v osobystisno oriientovanomu vykhovnomu protsesi zahal'noosvitn'oi shkoly [Formation of leadership qualities of high school students in the personality-oriented educational process of secondary school]. (Extended abstract of PhD diss.). Luhans'k [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Як цитувати

Романовський, О. Г., & Жушма, Т. В. (2021). Сутність лідерських якостей майбутнього педагога вищої школи . Імідж сучасного педагога, (5(200), 31–35. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-31-35

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають