Розбудова парадигми освіти у контексті сучасних трансформацій: конфліктогенний аспект

Автор(и)

  • Марина Львівна Ростока Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1891-5482
  • Геннадій Семенович Черевичний Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9094-8732

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-14-19

Ключові слова:

парадигма сучасної освіти; суспільні трансформації; освітні трансформації; соціальні конфлікти; політичні конфлікти; міжособистісні конфлікти; особистісні трансформації

Анотація

Автори порушують одну із важливих проблем сучасного суспільства, у тому числі й освітнього простору – виникнення певних конфліктів, спричинених трансформаційними змінами у глобалізованому світі – політичних і міжособистісних. Вони відмічають, що з’ясування сутності конфлікту в усіх його проявах уможливлює визначення специфічних підходів подолання труднощів на шляху розбудови сучасної парадигми існування людства, а також певних суспільних й освітянських просторів держав у цілому, України – зокрема. Представлено певні результати аналітичного вивчення існуючих публікацій і досліджень, що, на думку авторів, треба врахувати при роботі з конфліктами для виявів не тільки негативних, а й позитивних їх сторін. Це має забезпечити адекватні й адаптивні процеси розвитку країни в часи суспільних і освітніх трансформацій, сприяти розробленню ефективних механізмів урегулювання конфліктних ситуацій задля подолання як особистісних, так і колективних стресів, що виникають на цьому фоні.

Стаття має інформаційно-аналітичний контекст. Автори наводять приклад світоглядно-ціннісного конфлікту перехідного періоду на щаблі першої трансформаційної хвилі становлення нового українського суспільства та розбудови нової парадигми вітчизняної освіти в часи глобальних світових змін постіндустріального простору.

На меті дослідження є розкриття сутності конфлікту та його позитивного впливу на розвиток сучасної парадигми вітчизняної освіти у руслі її модернізації та реформування, а також безпосередньо трансформації особистості в суспільстві загалом і в освітньому просторі зокрема, які є наслідком конфліктів – міжособистісних, соціальних, політичних.

Біографії авторів

Марина Львівна Ростока, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти

Геннадій Семенович Черевичний, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії України

Посилання

Ващенко К. О., Корнієнко В. О. Політологія для вчителя. 2017. URL: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/13vashenko_politologiya_dlya_vchitelya/192.html (дата звернення 22.03.2020).

Гірник А. М. Основи конфліктології : [навч. посіб.]. Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. 222 с. URL: https://westudents.com.ua/knigi/514-osnovi-konflktolog-grnik-am.html (дата звернення 22.03.2020).

Гришина Н. В. Психология межличностного конфликта : дис. ... д-ра психол. наук. Санкт-Петербург, 1995. 361 с. URL: https://www.dissercat.com/content/psikhologiya-mezhlichnostnogo-konflikta (дата звернення 12.01.2020).

Гришина Н. В. Психология конфликта. Санкт-Петербург : Питер, 2005. 464 c.

Долинська Л. В., Матяш-Заяц Л. П. Психологія конфлікту : [навч. посіб.]. Київ : Каравела, 2010. 304 с.

Долинська Л., Матяш-Заяц Л. Уявлення сучасної молоді про особливості міжособистісних конфліктів. Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. Київ : Український центр політичного менеджменту, 2003. С. 331–338.

Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення й культури в Україні. Київ : ВД «Ін Юре», 2003. 416 с.

Кіпень В. П., Коржов Т. О. Викладачі вузів: соціологічний портрет. Донецьк : ПП «Астро», 2001. 199 с.

Лагута А. В. Психологічні особливості міжособистісних конфліктів у студентському середовищі та шляхи їх профілактики. URL: http://eprints.zu.edu.ua/12500/1/Laguta_A_V_magistrska.pdf (дата звернення 09.03.2020).

Орлянський В. С. Конфліктологія : [навч. посіб.]. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 160 с.

Політичні конфлікти. URL: https://pidruchniki.com/12800528/ psihologiya/politichni_konflikti (дата звернення 17.02.2020).

Політичні конфлікти. URL: http://lib.mdpu.org.ua/e-book/politologiya/ eBook/modul_2/tema17.htm (дата звернення 12.03.2020)

Політичні конфлікти. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/ 123456789/10063/123456789/10063/політконфлікти.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 19.02.2020).

Примуш Микола. Політичні конфлікти та їх типи. Політичний менеджмент. 2010. Вип. 1. С. 96–104. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/ 2018/08/prymush_politychni.pdf (дата звернення 17.02.2020).

Психологія конфлікту : навч.-метод. посіб. для підг. магістрів усіх форм навч. / В. Ф. Орлов, О. М. Отич, О. О. Фурса. Київ : ДЕТУТ, 2008. 422 с.

Руденко О. О. Психологічні особливості міжособистісних конфліктів студентів. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2010. Вип. 7 (9). С. 360-365. URL: http://ap.uu.edu.ua/ article/345 (дата звернення 19.02.2020).

Салимгареев Д. И. (2019). Социальная ценность медиации как механизма профилактики и разрешения конфликтов в современном обществе. URL: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=23193ab9-500e-40d1-b981-3402017f11e6%40sdc-v-sessmgr02(дата звернення 08.05.2020).

Січкаренко Г. Г. Трансформації вищої освіти в незалежній Україні : монографія. Київ : ВЦ КНЛУ, 2009. 89 с.

Січкаренко Г. Г. Історичний досвід перебудови вищої освіти в Україні (1985–2005 рр.) : монографія. Ніжин : Вид-ць ПП Лисенко М. М., 2014. 360 с.

Ткалич Марианна. Здоровая агрессия. Когда и почему лучше дать сдачи. URL: https://nv.ua/style/blogs/agressiya-samoocenka-kogda-nuzhno-postoyat-za-sebya-psihologiya-50087354.html?fbclid=IwAR3mA8q9qgFgoqp0GtZBPEPSXUGMT0DzzqvZCvFhOr6M11NxtOuB9mF8sSg (дата звернення 12.05.2020).

Яхно Т. П., Куревіна І. О. Конфліктологія та теорія переговорів : [навч. посіб.]. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 168 с.

Slyvka Roman. Dynamics of Territorial and Political Conflictsin the World. Часопис соціально-економічної географії. 2016. Вип. 21 (2). С. 26–40. URL: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid= 44ab25d5-8e80-4089-b929-d448e4e5b670%40pdc-v-sessmgr06 (дата звернення 15.04.2020).

References

Vashchenko, K. O., & Korniienko, V. O. (2017). Politolohiia dlia vchytelia [Political science for teachers]. Retrieved from https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/13vashenko_politologiya_dlya_vchitelya/192.html [in Ukrainian].

Hirnyk, A. M. (2010). Osnovy konfliktolohii [Fundamentals of conflictology]: [navch. posib.]. Kyiv: Kyievo-Mohylianska akademiia. Retrieved from https://westudents.com.ua/knigi/514-osnovi-konflktolog-grnik-am.html [in Ukrainian].

Hryshyna, N. V. (1995). Psykholohyia mezhlychnostnoho konflykta [The psychology of interpersonal conflict]. (D diss.). Sankt-Peterburg. Retrieved from https://www.dissercat.com/content/ psikhologiya-mezhlichnostnogo-konflikta [in Russian].

Hryshyna, N. V. (2005). Psykholohyia konflykta [The psychology of conflict]. Sankt-Peterburg: Pyter [in Russian].

Dolynska, L. V., & Matiash-Zaiats, L. P. (2010). Psykholohiia konfliktu [Psychology of conflict]: navch. posib. Kyiv: Karavela [in Ukrainian].

Dolynskaб L., & Matiash-Zaiats, L. (2003). Uiavlennia suchasnoi molodi pro osoblyvosti mizhosobystisnykh konfliktiv [Representation of modern youth about the peculiarities of interpersonal conflicts]. In Sotsialno-psykholohichnyi vymir demokratychnykh peretvoren v Ukraini [Socio-psychological dimension of democratic transformations in Ukraine] (pp. 331-338). Kyiv : Ukrainskyi tsentr politychnoho menedzhmentu [in Ukrainian].

Zhuravskyi, V. S. (2003). Vyshcha osvita yak faktor derzhavotvorennia y kultury v Ukraini [Higher education as a factor of state formation and culture in Ukraine]. Kyiv: VydavnychyiDim «InYure» [in Ukrainian].

Kipen, V. P., & Korzhov, T. O. (2001). Vykladachi vuziv: sotsiolohichnyi portret [University teachers: a sociological portrait]. Donetsk: PP «Astro» [in Ukrainian].

Lahuta, A. V. (2014). Psykholohichni osoblyvosti mizhosobystisnykh konfliktiv u studentskomu seredovyshchi ta shliakhy yikh profilaktyky [Psychological features of interpersonal conflicts in the student environment and ways of their prevention]. Retrieved from http://eprints.zu.edu.ua/12500/1/Laguta_A_V_magistrska.pdf [in Ukrainian].

Orlianskyi, V. S. (2007). Konfliktolohiia [Conflictology]: navch. posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Politychni konflikty [Political conflicts]. Retrieved from https://pidruchniki.com/12800528/ psihologiya/politichni_konflikti [in Ukrainian].

Politychni konflikty [Political conflicts]. Retrieved from http://lib.mdpu.org.ua/e-book/politologiya/ eBook/modul_2/tema17.htm [in Ukrainian].

Politychni konflikty [Political conflicts]. Retrieved from https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/ 123456789/10063/123456789/10063/politkonflikty.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].

Prymush, M. (2010). Politychni konflikty ta yikh typy [Political conflicts and their types]. Politychnyi menedzhment [Political management], 1, 96-104. Retrieved from https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/ 2018/08/prymush_politychni.pdf [in Ukrainian].

Orlov, V. F., Otych, O. M., & Fursa, O. O. (2008). Psykholohiia konfliktu [Psychology of conflict]: navch.-metod. posib. dlia pidh. Mahistriv usikh form navch. Kyiv: DETUT [in Ukrainian].

Rudenko, O. O. (2010). Psykholohichni osoblyvosti mizhosobystisnykh konfliktiv studentiv [Psychological features of interpersonal conflicts of students]. Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei z osoblyvymy potrebamy [Current problems of education and upbringing of people with special needs], 7 (9), 360-365. Retrieved from http://ap.uu.edu.ua/ article/345 [in Ukrainian].

Salymhareev, D. Y. (2019). Sotcialnaia tcennost mediatcii kak mekhanizma profilaktiki i razresheniia konfliktov v sovremennom obshchestve [The social value of mediation as a mechanism for the prevention and resolution of conflicts in modern society]. Retrieved from http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=23193ab9-500e-40d1-b981-3402017f11e6%40sdc-v-sessmgr02 [in Russian].

Sichkarenko, H. H. (2009). Transformatsii vyshchoi osvity v nezalezhnii Ukraini [Transformations of higher education in independent Ukraine]: monohrafiia. Kyiv: Vyd. tsentr KNLU [in Ukrainian].

Sichkarenko, H. H. (2014). Istorychnyi dosvid perebudovy vyshchoi osvity v Ukraini (1985–2005 rr.) [Historical experience of higher education restructuring in Ukraine (1985–2005)]: monohrafiia. Nizhyn: Vydavets PP Lysenko M. M. [in Ukrainian].

Tkalych, M. (2020). Zdorovaia ahressyia. Kohda y pochemu luchshe dat sdachy [Healthy aggression. When and why is it better to hit back]. Retrieved from https://nv.ua/style/blogs/agressiya-samoocenka-kogda-nuzhno-postoyat-za-sebya-psihologiya-50087354.html?fbclid=IwAR3mA8q9qgFgoq p0GtZBPEPSXUGMT0DzzqvZCvFhOr6M11NxtOuB9mF8sSg [in Russian].

Iakhno, T. P., & Kurevina, I. O. (2012). Konfliktolohiia ta teoriia perehovoriv [Conflictology and negotiation theory]: [navch. posibnyk]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Slyvka, Roman. (2016). Dynamics of Territorial and Political Conflictsinthe World. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi heohrafii [], 21 (2), 26-40. Retrieved from http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid= 44ab25d5-8e80-4089-b929-d448e4e5b670%40pdc-v-sessmgr06.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Як цитувати

Ростока, М. Л., & Черевичний, Г. С. (2021). Розбудова парадигми освіти у контексті сучасних трансформацій: конфліктогенний аспект . Імідж сучасного педагога, (5(200), 14–19. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-14-19