Управління політикою солідарності: досвід Франції

Автор(и)

  • Ніна Станіславівна Журавська Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8393-0841

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-47-50

Ключові слова:

управління; клієнт; соціальна робота; фрагментація соціальної роботи, політика солідарності

Анотація

Проведено аналіз інструментів, що використовуються в міжнародній практиці управління інституціями соціальної роботи, а також аналіз типів відносин між соціальними працівниками та їхніми клієнтами; розкрито змістове наповнення поняття «фрагментація соціальної роботи» через її складники (соціальну політику, суб’єктів соціальної сфери); обґрунтовано, що фахівці із соціальної роботи та соціального втручання відіграють істотну роль амортизаторів економічної кризи і беруть участь у побудові соціальних зв'язків, інтеграції; зроблений висновок, що фрагментація соціальних обов'язків породжує для соціальної роботи збільшення спеціалізованих підходів, які не полегшують умови для глобального та інтегрованого бачення ефективного виходу на потреби клієнтів.

Біографія автора

Ніна Станіславівна Журавська, Національний університет біоресурсів і природокористування України

докторка педагогічних наук, професорка кафедри управління та освітніх технологій

Посилання

Журавська Н. С., Олещенко О. В., Ящук С. П. Соціально-психологічний клімат педагогічного колективу: ocoбливocтi cтилiв керівництва. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журн. 2019. № 4 (187). С. 15–18. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/174252/178231.

Журавська Н. С. Особливості методики навчання спеціальних дисциплін. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. 2012. № 2. С. 93–96.

Литовченко І. М. Корпоративна освіта у Сполучених Штатах Америки: теорія і практика : монографія / за наук. ред. О. І. Огієнко. Київ : ФОП Сладкевич Б. А., 2017. 400 с.

Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика : навч. посіб. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. 352 с.

Bouquet B. Ethique et Travail social, une recherche du sens. Paris : Dunod, 2012. 341 р.

Chopart Cf., Dynamiques d’un champ professionnel. Paris : Dunod, 2000. 287 р.

Fortin P. La construction du savoir éthique dans les pratiques professionnelles / B. Leclerc, P.-P. Parent, S. Plourde, D. Rondeau. Paris : L’harmattan, Ethique en contextes, 2011. 175 р.

Merlier Ph. Philosophie et éthique en travail social. Rennes : Presses de l’EHESP, 2013. 286 р.

Ricoeur P. Soi-même comme un autre. Paris : Edition du seuil, l’ordre philosophique,1990. 321 р.

Provencher M. Petit cours d’éthique et politique. Montréal : Les éditions de la Chenelière, 2008. 156 р.

References

Zhuravska, N. S., Oleshchenko, O. V., & Yashchuk, S. P. (2019). Sotsialno-psykholohichnyi klimat pedahohichnoho kolektyvu: ocoblyvocti ctyliv kerivnytstva [Socio-psychological climate of the teaching staff: peculiarities of leadership styles]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 4 (187), 15-18. Rerieved from http://isp.poippo.pl.ua/article/view/174252/178231 [in Ukrainian].

Zhuravska N. S. (2012). Osoblyvosti metodyky navchannia spetsialnykh dystsyplin [Features of teaching methods of special disciplines]. Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia. Seriy: Psykholoho-pedahohichni nauky [Scientific notes of Nizhyn State University. Nikolai Gogol. Series: Psychological and pedagogical sciences], 2, 93-96 [in Ukrainian].

Lytovchenko, I. M. (2017). Korporatyvna osvita u Spoluchenykh Shtatakh Ameryky: teoriia i praktyka [Corporate education in the United States: theory and practice]: monohrafiia. Kyiv: FOP Sladkevych B. A. [in Ukrainian].

Malimon, V. I. (2012). Sotsialna i humanitarna polityka [Social and humanitarian policy]: navch. posibnyk. Ivano-Frankivsk: Misto NV [in Ukrainian].

Bouquet, B. (2012). Ethique et Travail social, une recherche du sens. Paris: Dunod.

Chopart, Cf. (2000). Dynamiques d’un champ professionnel. Paris: Dunod.

Fortin, P. (2011). La construction du savoir éthique dans les pratiques professionnelles / B. Leclerc, P.-P. Parent, S. Plourde, D. Rondeau. Paris: L’harmattan, Ethique en contextes.

Merlier, Ph. (2013). Philosophie et éthique en travail social. Rennes: Presses de l’EHESP.

Ricoeur, P. (1990). Soi-même comme un autre. Paris: Edition du seuil, l’ordre philosophique.

Provencher, M. (2008). Petit cours d’éthique et politique. Montréal: Les éditions de la Chenelière.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Як цитувати

Журавська, Н. С. (2021). Управління політикою солідарності: досвід Франції . Імідж сучасного педагога, (5(200), 47–50. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-47-50

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають