Наукові підходи природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців із фізичної терапії й ерготерапії

Автор(и)

  • Анна Віталіївна Фастівець Полтавський інститут бізнесу закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6333-5519

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-36-41

Ключові слова:

фізична терапія; ерготерапія; наукові підходи; система підготовки фахівців; освітній процес; методична система підготовки фізичних терапевтів та ерготерапевтів

Анотація

З’ясовано, що методична система, спрямована на удосконалення процесу засвоєння змісту підготовки майбутніх фахівців із фізичної терапії й ерготерапії, спирається на компетентнісний, контекстний, логіко-структурний, діяльнісний, інтеграційний і технологічний підходи. У ході дослідження дійшли висновку, що компетентнісний підхід дає змогу змістити акцент у професійній освіті від орієнтації на відтворення знань до їх практичного використання. Контекстний підхід передбачає застосування форм активного навчання, зорієнтованих на професійну підготовку здобувачів вищої освіти та реалізується засобами системного використання професійного контексту. На основі логіко-дидактичного аналізу моделюється методична система формування природничо-наукової компетентності, визначаються мета і завдання цієї системи, формується зміст і здійснюється логічна побудова навчального матеріалу кожної наскрізної змістової траєкторії. Оптимальним підходом до організації освітнього процесу підготовки фахівців із фізичної терапії та ерготерапії вважаємо інтегрований підхід, що узгоджується із сучасними інноваційними методами організації навчальної діяльності. Саме процес природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців із фізичної терапії й ерготерапії з використанням діяльнісного підходу забезпечує можливість формування нового типу фахівця, здатного до неперервного професійного саморозвитку за змінних умов. Технологічний підхід забезпечує реалізацію системи, що ґрунтується на проєктуванні способу організації процесу з послідовною орієнтацією на моделювання освітнього процесу, чітко визначену мету, результати навчання і способи їхнього досягнення. Доведено, що лише комплексне науково обґрунтоване поєднання проаналізованих концептуальних підходів створює передумови для ефективного розуміння обраної проблеми.

Біографія автора

Анна Віталіївна Фастівець, Полтавський інститут бізнесу закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної терапії, ерготерапії

Посилання

Баскаков А. Я. Методология научного исследования : учеб. пособ. Киев : МАУП, 2004. 216 с.

Вербицкий А. А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения. Москва : Исслед. центр, 2004. 84 с.

Вознюк О. В., Дубасенюк О. В. Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 684 с.

Воронин А. С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. 135 с.

Дик Ю. И., Пинский А. Д., Усанов В. В. Интеграция учебных предметов. Советская педагогика. 1987. № 9. С. 42–47.

Дольнікова Л. В. Інтегративно-диференційований підхід до структурування змісту природничих дисциплін у медичних коледжах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2002. 187 с.

Доценко Н. А. Методологічні підходи щодо підготовки здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей в умовах інформаційно-освітнього середовища. Молодий вчений. 2017. № 11 (51). С. 298–301.

Дробін А. А. Технологія відбору структурних елементів знань когнітивного компонента природничо-наукової компетентності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 72, т. 1. С. 116–119.

Гузій І. С. Напрями використання інтегративного підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Молодий вчений. 2018. № 3 (1). С. 76–80. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_3%281%29__20.

Мирончук Н. М. Контекстний підхід у підготовці студентів до професійної діяльності у зарубіжній педагогічній теорії. Креативна педагогіка. 2018. Вип. 13. С. 95–101.

Пособие Темпус. Целенаправленная разработка и менеджмент проектов. European Training Foundation – ITAD – European Commission. 2002. URL: http://www.etf.eu.int.

Перминова Л. М. Логико-дидактический подход к обучению. Педагогика. 2004. № 1. С. 18–25.

Пришупа Ю. Ю. Інтегративний підхід як один із факторів формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників. Вісник Національного університету оборони України. 2014. Вип. 1. С. 134–138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2014_1_25.

Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Методологія науково-педагогічних досліджень : підручник. Рівне : Волинські обереги, 2013. 360 с.

Степанченко Н. І. Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2017. 629 с.

Фастівець А., Хоменко П., Шапаренко І. Концептуальні підходи до дослідження проблеми професійної підготовки фахівців з фізичної терапії. Wiadomosci Lekarskie. Tom 2018, LXXI, nr 3 cz II. P. 781–786.

Фрицюк В. А. Методологічні підходи до вивчення проблеми професійного саморозвитку майбутнього фахівця. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2017. № 6. С. 160–167.

Ярошенко А. О. Компетентнісний підхід як один із напрямів підвищення якості освіти підготовки фахівців соціальної сфери. Міжнародний науковий форум : соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. 2013. Вип. 14. С. 5–12.

Devlin M., Samarawickrema G. (2010). The criteria of effective teaching in a changing higher education context. Higher Education Research & Development. 2010. Vol. 29, No. 2, April. Рp. 111–124.

References

Baskakov, A. Ia. (2004). Metodologiia nauchnogo issledovaniia [Methodology of scientific research]: ucheb. posobie. Kiev: MAUP [in Russian].

Verbitckii, A. A. (2004). Kompetentnostnyi podkhod i teoriia kontekstnogo obucheniia [Competency approach and theory of contextual education]. Moskva: Issled. tcentr [in Russian].

Vozniuk, O. V., & Dubaseniuk, O. V. (2009). Tsilovi oriientyry rozvytku osobystosti u systemi osvity: intehratyvnyi pidkhid [Target points of personal development in the system of education. Integrative approach]: monography. Zhytomyr [in Ukrainian].

Voronin, A. S. (2006). Slovar terminov po obshchei i sotcialnoi pedagogike [Glossary of terms in general and social pedagogy]. Ekaterenburg [in Russian].

Dik, Iu. I., Pinskii, A. D., & Usanov, V. V. (1987). Integratciia uchebnykh predmetov [Integration of academic subjects]. Sovetskaia pedagogika [Soviet Pedagogy], 9, 42-47 [in Russian].

Dolnikova, L. V. (2002). Intehratyvno-dyferentsiiovanyi pidkhid do strukturuvannia zmistu pryrodnychykh dystsyplin u medychnykh koledzhakh [Integrative-differentiated approach to structuring the content of natural sciences in medical colleges]. (D diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Dotsenko, N. A. (2017). Metodolohichni pidkhody shchodo pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity inzhenernykh spetsialnostei v umovakh informatsiino-osvitnoho seredovyshcha [Methodological approaches to the preparation of higher education applicants in engineering specialties within the conditions of information and educational environment]. Molodyi vchenyi [Young Scientist], 11 (51). 298-301 [in Ukrainian].

Drobin, A. A. (2020). Tekhnolohiia vidboru strukturnykh elementiv znan kohnityvnoho komponenta pryrodnycho-naukovoi kompetentnosti [Technology of selection of structural elements of knowledge of cognitive component of natural science competence]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of creative personality formation in higher and general education schools], 72, 1, 116-119 [in Ukrainian].

Huzii, I. S. (2018). Napriamy vykorystannia intehratyvnoho pidkhodu u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv informatsiinoi, bibliotechnoi ta arkhivnoi spravy [Areas of usage of integrative approach in the vocational training of future specialists in information, library and archival science]. Molodyi vchenyi [Young Scientist], 3 (1), 76-80. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_3%281%29__20 [in Ukrainian].

Myronchuk, N. M. (2018). Kontekstnyi pidkhid u pidhotovtsi studentiv do profesiinoi diialnosti u zarubizhnii pedahohichnii teorii [Contextual approach in preparing students for professional activity in foreign pedagogical theory]. Kreatyvna pedahohika [Creative Pedagogy], 13, 95-101 [in Ukrainian].

Posobie Tempus. Tcelenapravlennaia razrabotka i menedzhment proektov [Textbook Tempus. Purposeful development and project management]. European Training Foundation – ITAD – European Commission. (2002). Retrieved from http://www.etf.eu.int .

Perminova, L. M. (2004). Logiko-didakticheskii podkhod k obucheniiu [Logical-didactic approach to teaching]. Pedagogika [Pedagogics], 1, 18-25 [in Russian].

Pryshupa, Yu. Yu. (2014). Intehratyvnyi pidkhid yak odyn iz faktoriv formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv-budivelnykiv [Integrative approach as one of factors of self-educative competence formation of the future engineers]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy [Visnyk of the National Defence University of Ukraine], 1, 134-138. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2014_1_25 [in Ukrainian]

Sysoieva, S. O., & Khrystopchuk T. Ye. (2013). Metodolohiia naukovo-pedahohichnykh doslidzhen [Methodology of academic researches]: pidruchnyk. Rivne: Volynski oberehy [in Ukrainian].

Stepancherko, N. I. (2017). Systema profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizychnoho vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh [System of professional training of future PE teachers in higher educational institutions]. (D diss.). Vinnytsia [in Ukrainian].

Fastivets, A., Khomenko, P., & Shaparenko, I. (2018). Kontseptualni pidkhody do doslidzhennia problemy profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv z fizychnoi terapii [Conceptual approaches to the investigation of a problem of professional training of physical therapists]. Wiadomosci Lekarskie, LXXI (3/2), 781-786 [in Ukrainian]

Frytsiuk, V. A. (2017). Metodolohichni pidkhody do vyvchennia problemy profesiinoho samorozvytku maibutnoho fakhivtsia [Methodological approaches to the study of a problem of professional self-development of future specialists]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu [Visnyk of Vinnytsia National Technical University], 6, 160-167 [in Ukrainian].

Yaroshenko, A. O. (2013). Kompetentnisnyi pidkhid yak odyn iz napriamiv pidvyshchennia yakosti osvity pidhotovky fakhivtsiv sotsialnoi sfery [Competence approach as one of the directions of improving the quality of training of specialist of social sphere]. Mizhnarodnyi naukovyi forum: sotsiolohiia, psykholohiia, pedahohika, menedzhment [International scientific forum: sociology, psychology, pedagogics, management], 14, 5-12 [in Ukrainian].

Devlin, M. (2010). The criteria of effective teaching in a changing higher education context. Higher Education Research & Development, 29, 2, 111-114.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Як цитувати

Фастівець, А. В. (2021). Наукові підходи природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців із фізичної терапії й ерготерапії . Імідж сучасного педагога, (5(200), 36–41. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-36-41