Професійні спільноти як вектор неперервної освіти керівних і педагогічних працівників

Автор(и)

  • Світлана Іванівна Сідокур Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2805-7442
  • Ірина Володимирівна Козлова Центр професійного розвитку педагогічних працівників Полтавської міської ради Полтавської області, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7253-9791

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-61-67

Ключові слова:

педагогічна спільнота; професійний розвиток; школи новаторства; педагог-новатор

Анотація

Порушується питання становлення центрів професійного розвитку педагогічних працівників і створення спільнот педагогів. Моделюється роль Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського щодо координації, інформування та навчання працівників центрів професійного розвитку педагогічних працівників, координаторів і керівників професійних спільнот педагогічних працівників. Висвітлюється діяльність територіальних шкіл новаторства та педагогів-новаторів, зокрема упровадження інклюзивного навчання, освітніх технологій, які підвищують ефективність навчання дітей і формують навички  збереження й зміцнення здоров’я в учнів.

Біографії авторів

Світлана Іванівна Сідокур, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

методистка центру співпраці з педагогічними спільнотами

Ірина Володимирівна Козлова, Центр професійного розвитку педагогічних працівників Полтавської міської ради Полтавської області

директорка

Посилання

Андрощук І. М., Каменщук Т. Д., Карандій В. А., Кипиченко Н. С., Косенчук О. Г., Софій Н. З., Федоренко О. Ф., Чернікова Л. А. Супровід діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників: керівництво для тренерів : навч.-метод. посіб. Київ, 2021. 132 c. URL: https://uied.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/posibnik_1_czpr-pp_sajt.pdf

Головіна О. Нове життя науково-методичних кабінетів. Що думають освітяни про центри профрозвитку. URL: https://nus.org.ua/articles/nove-zhyttya-naukovo-metodychnyh-kabinetiv-shho-dumayut-osvityany-pro-tsentry-profrozvytku/

Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. № 38–39. Ст. 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про повну загальну середню освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2020. № 31. Ст. 226. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text

Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2020-%D0%BF#Text

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988- 2016-%D1%80#Text

References

Androshchuk, I. M., Kamenshchuk, T. D., Karandii, V. A., Kypychenko, N. S., Kosenchuk, O. H., Sofii, N. Z., Fedorenko, O. F., & Chernikova, L. A. (2021). Suprovid diialnosti tsentriv profesiinoho rozvytku pedahohichnykh pratsivnykiv: kerivnytstvo dlia treneriv [Supporting the activities of centers for professional development of teachers: a guide for coaches]: navch.-metod. posib. Kyiv. Retrieved from https://uied.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/posibnik_1_czpr-pp_sajt.pdf [in Ukrainian].

Holovina, O. Nove zhyttia naukovo-metodychnykh kabinetiv. Shcho dumaiut osvitiany pro tsentry profrozvytku [New life of scientific and methodical offices. What do educators think about vocational development centers]. Retrieved from https://nus.org.ua/articles/nove-zhyttya-naukovo-metodychnyh-kabinetiv-shho-dumayut-osvityany-pro-tsentry-profrozvytku/ [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education"]. (2017). Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR) [Information of the Verkhovna Rada (VVR)], 38-39, 380. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Zakon Ukrainy «Pro povnu zahalnu seredniu osvitu» [Law of Ukraine "On complete general secondary education"]. (2020). Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR) [Information of the Verkhovna Rada (VVR)], 31, 226. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text [in Ukrainian].

Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini [The concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Polozhennia pro tsentr profesiinoho rozvytku pedahohichnykh pratsivnykiv [Regulations on the center of professional development of pedagogical workers]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity «Nova ukrainska shkola» na period do 2029 roku [On approval of the Concept for the implementation of state policy in the field of reforming general secondary education "New Ukrainian School" for the period up to 2029]. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 hrudnia 2016 roku № 988-r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Як цитувати

Сідокур, С. І., & Козлова, І. В. (2021). Професійні спільноти як вектор неперервної освіти керівних і педагогічних працівників . Імідж сучасного педагога, (5(200), 61–67. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-61-67