Особливості іншомовної комунікативної компетентності в удосконаленні фахової діяльності вчителя іноземної мови

Автор(и)

  • Віра Миколаївна Чорна Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8185-1311

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-81-84

Ключові слова:

компетентність; іншомовна комунікативна компетентність; професійна компетентність; професійна компетентність учителя іноземної мови; принципи іншомовної комунікативної компетентності; вербальна комунікативна компетентність

Анотація

Розглянуто теоретичні аспекти іншомовної комунікативної компетентності вчителя іноземної мови, проаналізовано зміст понять «компетенція», «компетентність», «іншомовна комунікативна компетентність», «професійна компетентність», «професійна компетентність учителя» та структурні складники професійної компетентності вчителя; виокремлено професійні якості та чинники формування іншомовної комунікативної компетентності вчителя іноземної мови. Розглянуто проблему взаємозв’язку іншомовної комунікативної та професійної компетентності вчителя іноземних мов. З’ясовано, що іншомовна комунікативна компетентність – це комплекс знань, умінь і навичок, а також досвіду їх використання, що дає вчителю змогу ефективно й продуктивно застосовувати іноземну мову для здійснення професійної комунікативної діяльності. Доведено, що іншомовна комунікативна компетентність становить важливий й невід’ємний складник професійної компетентності вчителя іноземної мови.

Біографія автора

Віра Миколаївна Чорна, Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

магістерка з педагогіки вищої школи, старша викладачка кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін

Посилання

Андрейко Я. В. Іншомовна професійна комунікативна компетенція. Педагогічні науки. 2018. Вип. 63. С. 238–241.

Бідюк Н. М. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя філолога: зміст та структура. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. Третьої міжнар. наук.-практ. конф., (12–14 листоп. 2012 р.). Львів, 2012. С. 158–160.

Завіниченко Н. Б. Особливості розвитку комунікативної компетентності майбутнього практичного психолога системи освіти : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. Київ, 2013. 216 с.

Закон України «Про вищу освіту». Відомості Верховної ради України. 2019. № 243-VIII. 2300-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-19.

Закон України «Про освіту». Відомості Верховної ради України. 2019. № 2657-VIII. 2661-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Изория Н. М. Формирование иноязычной компетентности будущих специалистов сферы туризма в вузах культуры и искусств : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Москва, 2018. 24 с.

Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу. Іноземні мови. 2010. № 1. С 11–17.

Секрет І. В. Іншомовна професійна компетентність: проблема визначення. URL: http://vuzlib.com/content/view/322/84 (дата звернення: 20.04.2020).

Сура Н А. Іншомовна професійна компетентність: головні принципи та компоненти процесу навчання професійно-орієнтованого спілкування. Вісник Луганськ. держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. 2003. № 4 (60). С. 190–192.

Ставицька І. В. Іншомовна компетентність: місце дефініції у термінологічному полі сучасних наукових суджень. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. № 4 (30). С. 280–286.

Standards and Guidelines for Quality Assuarance in the European Higher Education Area. URL: http://www.enqa.eu/wpcontent/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf.

References

Andreiko, Ya. V. (2018). Inshomovna profesiina komunikatyvna kompetentsiia [Foreign language professional communicative competence]. Pedahohichni nauky [Pedagogical sciences], 63, 238-241 [in Ukrainian].

Bidiuk, N. M. (2012). Komunikatyvna kompetentnist maibutnoho vchytelia filoloha: zmist ta struktura [Communicative competence of the future teacher of philology: content and structure]. In Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v suchasnii osviti: dosvid, problemy, perspektyvy [Information and communication technologies in modern education: experience, problems, prospects]: zb. nauk. pr. Tretoi mizhnar. nauk.-prakt. konf., (pp. 158-160). Lviv [in Ukrainian].

Zavinychenko, N. B. (2013). Osoblyvosti rozvytku komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnoho praktychnoho psykholoha systemy osvity [Features of the development of communicative competence of the future practical psychologist of the education system]. (PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine "On Higher Education"]. (2019). Vidomosti Verkhovnoi rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine], 243-VIII. 2300-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-19 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education"]. (2019). Vidomosti Verkhovnoi rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine], 2657-VIII. 2661-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Izoriia, N. M. (2018). Formirovanie inoiazychnoi kompetentnosti budushchikh spetcialistov sfery turizma v vuzakh kultury i iskusstv [Formation of foreign language competence of future tourism specialists in universities of culture and arts]. (Extended abstract of PhD diss.). Moskva [in Russian].

Nikolaieva, S. Yu. (2010). Tsili navchannia inozemnykh mov v aspekti kompetentnisnoho pidkhodu [Objectives of foreign language teaching in the aspect of competence approach]. Inozemni movy [Foreign languages], 1, 11-17 [in Ukrainian].

Sekret, I. V. Inshomovna profesiina kompetentnist: problema vyznachennia [Foreign language professional competence: the problem of definition]. Retrieved from http://vuzlib.com/content/view/ 322/84 [in Ukrainian].

Sura, N A. (2003). Inshomovna profesiina kompetentnist: holovni pryntsypy ta komponenty protsesu navchannia profesiino-oriientovanoho spilkuvannia [Foreign language professional competence: the main principles and components of the learning process of professional-oriented communication]. Visnyk Luhansk. derzh. ped. un-tu im. T. H. Shevchenka [Bulletin of Luhansk. state ped. un-tu them. TG Shevchenko], 4 (60), 190-192 [in Ukrainian].

Stavytska, I. V. (2013). Inshomovna kompetentnist: mistse definitsii u terminolohichnomu poli suchasnykh naukovykh sudzhen [Foreign language competence: the place of definition in the terminological field of modern scientific judgments]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 4 (30), 280-286 [in Ukrainian].

Standards and Guidelines for Quality Assuarance in the European Higher Education Area. Retrieved from http://www.enqa.eu/wpcontent/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Як цитувати

Чорна, В. М. (2021). Особливості іншомовної комунікативної компетентності в удосконаленні фахової діяльності вчителя іноземної мови . Імідж сучасного педагога, (5(200), 81–84. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-81-84