Хорові флешмоби та їх роль у сучасній музичній культурі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-109-112

Ключові слова:

флешмоб; хор; хормейстер; музика; репертуар

Анотація

Аналізується феномен хорових флешмобів. Сутнісними рисами флешмобу є прагнення створити спонтанне явище, учасники якого будуть водночас чітко слідувати наперед визначеному сценарію. Розкривається специфіка сучасних практик організації флешмобів у вітчизняній і закордонній культурі. У хорових флешмобах поєднується велика кількість вокалістів, які є учасниками різних хорових колективів. Флешмоби стають помітними подіями у музичному житті суспільства. Визначається роль флешмобів як нових форм презентації музичного продукту, що підвищує інтерес до академічного хорового мистецтва. Окреслюється специфіка репертуару, який є доречним для виконання, зважаючи на потребу розширення слухацької аудиторії. Підкреслено ті аспекти, на які потрібно звертати увагу хормейстеру при роботі над музичною програмою.

 

Біографії авторів

Наталія Кречко, Київський національний університет культури і мистецтв

завідувачка кафедри музичного мистецтва

Юлія Соколова, Київський національний університет культури і мистецтв

концертмейстерка кафедри музичного мистецтва

Посилання

Гриненко С. М. Гітарне мистецтво Миколаївщини в культурному просторі України кінця XX – початку XXI століття : дис. … д-ра філософії : 025 / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2021. 223 с.

Кречко Н. М. Онлайн-виступи хорових колективів: роль та значення в освітньому процесі. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 33, т. 2. С. 150–153.

Купрій Т. Г., Головко М. Ю. Флешмоб як соціальне явище і технологія інформаційної комунікації. Грані. 2012. № 7 (87). С. 71–75.

Михайлець В. В. Питання вокального виховання в умовах сучасного хорового мистецтва. Аспекти історичного музикознавства. 2019. Вип. ХVIIІ. С. 141–154.

Пасхальний флешмоб від Хорового товариства імені Миколи Леонтовича. Music-review Ukraine. URL: https://radiochoir.com.ua/istoriia-khoru/zmi-pro-nas/49-paskhalnyy-fleshmob-vid-khorovoho-tovarystva-imeni-mykoly-leontovycha.html (дата звернення: 03.10.2021).

Регеша Н. Л., Скопцова О. М. Формування навичок режисури виконавського репертуару у студентів спеціалізації «народнохорове мистецтво». Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. 2021. Вип. (44). С. 102–106. https://doi.org/10.31866/2410-1176.44.2021.235384

Федорович І. Флешмоб. URL: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/006.pdf (дата звернення: 03.10.2021).

Шліхта І. В. Акціонізм. Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акціонізм (дата звернення: 3.10.2021).

Sydney Flash Mob Choir. URL: https://www.cityrecitalhall.com/whats-on/events/sydney-flash-mob-choir/ (дата звернення: 03.10.2021).

References

Hrynenko, S. M. (2021). Hitarne mystetstvo Mykolaivshchyny v kulturnomu prostori Ukrainy kintsia XX – pochatku XXI stolittia [Guitar art of Mykolayiv region in the cultural space of Ukraine of the end of XX – the beginning of XXI century]. (D diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Krechko, N. M. (2021). Onlain-vystupy khorovykh kolektyviv: rol ta znachennia v osvitnomu protsesi [Online performances of choirs: the role and importance in the educational process]. Innovatsiina pedahohika [Innovative pedagogy], 33, 2, 150-153 [in Ukrainian].

Kuprii, T. H., & Holovko, M. Iu. (2012). Fleshmob yak sotsialne yavyshche i tekhnolohiia informatsiinoi komunikatsii [Flash mob as a social phenomenon and information communication technology]. Hrani [Faces], 7 (87), 71-75 [in Ukrainian].

Mykhailets, V. V. (2019). Pytannia vokalnoho vykhovannia v umovakh suchasnoho khorovoho mystetstva [Issues of vocal education in modern choral art]. Aspekty istorychnoho muzykoznavstva [Aspects of historical musicology], XVIII, 141-154 [in Ukrainian].

Paskhalnyi fleshmob vid Khorovoho tovarystva imeni Mykoly Leontovycha. Music-review Ukraine [Easter flashmob from the Mykola Leontovych Choral Society. Music-review Ukraine]. Retrived from: https://radiochoir.com.ua/istoriia-khoru/zmi-pro-nas/49-paskhalnyy-fleshmob-vid-khorovoho-tovarystva-imeni-mykoly-leontovycha.html [in Ukrainian].

Rehesha, N. L., & Skoptsova, O. M. (2021). Formuvannia navychok rezhysury vykonavskoho repertuaru u studentiv spetsializatsii «narodnokhorove mystetstvo» [Formation of skills of directing of performing repertoire at students of specialization "folk choral art"]. Visnyk KNUKiM. Seriia: Mystetstvoznavstvo [Bulletin of KNUKiM. Series: Art History], 44, 102-106. https://doi.org/10.31866/2410-1176.44.2021.235384 [in Ukrainian].

Fedorovych, I. Fleshmob [Flashmob]. Retrived from: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/006.pdf [in Ukrainian].

Shlikhta, I. V. Aktsionizm [Actionism]. Velyka ukrainska entsyklopediia. Retrived from: https://vue.gov.ua/Aktsionizm [in Ukrainian].

Sydney Flash Mob Choir. Retrived from: https://www.cityrecitalhall.com/whats-on/events/sydney-flash-mob-choir/ [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Як цитувати

Кречко, Н., & Соколова, Ю. (2021). Хорові флешмоби та їх роль у сучасній музичній культурі . Імідж сучасного педагога, (5(200), 109–112. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-109-112