Системний підхід до формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки

Автор(и)

  • Марина Володимирівна Хроленко Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2118-1977

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-26-29

Ключові слова:

методологічний підхід, системний підхід, система, педагогічна система, екологічна компетентність, майбутні учителі біології

Анотація

Визначено сутність системного підходу до формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології, розкрито специфіку його впровадження у професійну підготовку здобувачів вищої педагогічної освіти. На основі аналізу науково-педагогічної літератури вітчизняних і зарубіжних учених педагогічну систему формування екологічної компетентності майбутніх педагогів представлено як складний, динамічний комплекс підпорядкованих і взаємопов’язаних структурно-функціональних компонентів, який спрямовано на формування екологічно компетентної особистості. Визначено компоненти досліджуваної системи: мета, зміст, етапи, технології й результати. Обґрунтовано виокремлення функціональних блоків системи формування екологічної компетентності здобувачів вищої педагогічної освіти: концептуально-методологічного; суб’єкт-об’єктного; змістового; організаційно-процесуального; оцінювально-результативного.

Біографія автора

Марина Володимирівна Хроленко, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін

Посилання

Беспалько В. П. Основы теории педагогических систем. Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1977. 304 с.

Важинський С. Е., Щербак Т. І. Методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. 260 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.

Жижко Т. А. Педагогічна система один із чинників впровадження ідеї інтенсифікації у професійній підготовці майбутніх фахівців. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. Київ, 2005. Вип. 3. С. 144–151.

Калініна Л. Науковий дискурс сучасних методологій організаційного механізму управління в сфері освіти. Рідна школа. 2017. № 1–2. С. 8–16.

Кузьмина Н. В. Методы системного педагогического исследования. Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1980. 172 с.

Лузан П. Γ., Сопівник І. В., Виговська С. В. Основи науково-педагогічних досліджень. Київ : Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2010. 220 с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text

Немов Р. С. Психологический словарь. Москва : ВЛАДОС, 2007. 560 с.

Петрушенко В. Тлумачний словник основних філософських термінів. Львів : Львівська політехніка, 2009. 264 с.

Прошкін В. В. Педагогічна система як предмет наукового дослідження. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2015. Вип. 4. С. 7–12.

Рудишин С. Д. Системний підхід до вищої освіти в Україні : освіченість, компетентність, національні цінності. Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. Київ, 2013. № 3. С. 69–75.

Сяська І. О. Теоретичні і методичні засади формування екологічної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Рівне, 2021. 566 с.

Хроленко М. В. Методологічні підходи до формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Colloquium-journal. Warszawa, Poland, 2021. № 22 (109). С. 25–30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-07

Як цитувати

Хроленко, М. В. (2021). Системний підхід до формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки. Імідж сучасного педагога, (4(199), 26–29. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-26-29