Проблеми професійної підготовки майбутніх учителів до розвитку кар’єри в дискурсі педагогічної теорії

Автор(и)

  • Тарас Олексійович Олефіренко Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3278-8125

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-14-19

Ключові слова:

педагогічна освіта, професійна підготовка майбутніх учителів, розвиток професійної кар’єри

Анотація

Виокремлено актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів до розвитку кар’єри в дискурсі педагогічної теорії. Обґрунтовано, що у впровадженні стратегічних пріоритетів розвитку педагогічної освіти України важливою є підготовка вчителя, зорієнтованого на реалізацію освітніх реформ та розбудову конкурентної, якісної системи освіти й водночас успішного в реалізації професійних та особистісних цілей, вдалої професійної кар’єри. З’ясовано, що в умовах стандартизації вищої педагогічної освіти підготовка майбутнього вчителя має бути спрямована на формування компетентностей, які уможливлять реалізацію ключових завдань кар’єрного зростання (вибір кар’єри; адаптація до кар’єри; планування кар’єри; зміна (повторний вибір) кар’єри; розвиток кар’єри). Визначено авторську позицію щодо переліку принципів підготовки майбутніх учителів до розвитку професійної кар’єри (соціальна та професійна мобільність студентів; практико-орієнтована підготовка у педагогічному закладі вищої освіти; комунікація та освітньо-професійна рефлексія під час організації освітнього процесу; самоорганізація освітньої та наукової діяльності майбутніх учителів на усіх етапах набуття професії; єдність управління та студентського врядування в освітньому процесі; гнучкість і прогностичність розвитку системи вищої педагогічної освіти; колективного співробітництва (корпоративності). Виокремлено й структуровано педагогічні умови розвитку досліджуваного феномена за трьома блоками (організаційно-методичним; мотиваційно-цільовим; змістовим).

Біографія автора

Тарас Олексійович Олефіренко, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки інженерно-педагогічного факультету; декан факультету педагогіки і психології

Посилання

Гуссерль Э. А. Феноменология [Статья в Британской энциклопедии]. Логос. 1991. № 1. С. 12–21.

Затверджені стандарти вищої освіти. Офіційний вебсайт Міністерства освіти і науки країни. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti (Дата звернення 25.08.2021).

Канівець Т. М. Формування психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри : дис. … канд. психол. наук : 19.00.10 / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. Київ, 2013. 200 с.

Котєнєва Ю. М. Формування уявлень про професійну кар’єру у студентів педагогічного коледжу в процесі фахової підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Держ. заклад «Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Старобільськ, 2016. 300 с.

Кутняк С. В. Становление карьеры будущего учителя в процессе профессиональной подготовки. Известия российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2010. № 125. С. 120–127.

Лозовецька В. Т. Професійна кар’єра особистості в сучасних умовах : монографія. Київ, 2015. 279 с.

Морозова Г. П. Организация и методика планирования карьеры менеджера в процессе профессиональной подготовки в вузе : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Москва, 2004. 29 с.

Олефіренко Т. О. Використання тренінгів при підготовці майбутніх учителів до побудови професійної кар’єри. Освітній дискурс : зб. наук. праць. / голов. ред. О. П. Кивлюк. Київ : Гілея, 2019. Вип. 17 (10). С. 46–54.

Олефіренко Т. О. Принципи підготовки майбутніх учителів до побудови професійної кар’єри. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Чернігів, 2019. Вип. 4 (160). С. 24–29.

Пригодій М. А. Сучасні аспекти підготовки вчителів технологій : монографія. Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2011. 384 с.

Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України № 776 від 16.07.2018 року. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (Дата звернення 25.08.2021).

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка для другого (магістерського) рівня вищої освіти : Наказ міністерства освіти та науки України від 11 травня 2021 року № 520. URL: http://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/82566/ (Дата звернення 27.08.2021)

Теорія і методика професійної освіти : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, І. О. Бартєнєва, І. М. Богданова, О. А. Галіцан та ін. ; за ред. З. Н. Курлянд. Київ : Знання, 2012. 392 с.

Яровых Ю. В. Карьерный рост педагога: типологизация, проблемы, перспективы. Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. № 5 (146). С. 13–17.

Abessolo M., Rossier J., Hirschi A. Basic values, career orientations, and career anchors: empirical investigation of relationships. Frontiers in Psychology. 2017. Vol. 8. P. 1–11. URL: https://www.researchgate.net/publication/319645704_Basic_Values_Career_Orientations_and_Career_Anchors_Empirical_Investigation_of_Relationships (Last accessed: 17.07.2021).

Akkermans J., Brenninkmeijer V., Huibers M., & Blonk R. W. B. Competencies for the contemporary career: Development and preliminary validation of the career competencies questionnaire. Journal of Career Development. 2013. № 40 (3). Р. 245–267. URL: https://doi.org/10.1177/0894845312467501

Collins B. The importance of personal branding: uses of personal branding for career development and success [Unpublished bachelor degree thesis, California Polytechnic State University]. Repository for California Polytechnic State University. 2012 URL: https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1048&context=joursp (Last accessed: 18.05.2021).

Olefirenko T. O., Bobrytska V. I., Batechko N. G., Reva T. D., Chhalo O. M. Involving University Stakeholders in Upgrading the Fostering of Students’ Readiness to Embark on a Career. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2021. Vol. 20. No. 4. P. 152–171. URL: https://www.ijlter.org/index.php/ijlter/article/view/3471.

Perna M. C. Let’s make students career ready – Period. Forbes, 2020. URL: https://www.forbes.com/sites/markcperna/2020/01/28/lets-make-students-career-readyperiod/?sh=d79bfc1de0f3 (Last accessed: 18.05.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-07

Як цитувати

Олефіренко, Т. О. (2021). Проблеми професійної підготовки майбутніх учителів до розвитку кар’єри в дискурсі педагогічної теорії . Імідж сучасного педагога, (4(199), 14–19. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-14-19