До питання вивчення іноземних мов у навчальних закладах україни XIX століття

Автор(и)

  • Тетяна Володимирівна Петренко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2296-3919

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-53-57

Ключові слова:

освітня система України, навчальні заклади України XIX ст., мови стародавні класичні та нові, вивчення іноземних мов, методи вивчення іноземних мов

Анотація

Розглядається питання вивчення іноземних мов у навчальних закладах України XIX століття. Встановлено, що відповідно до циркулярів міністерства Російської імперії, яке опікувалося освітою, існували різні типи навчальних закладів. Освіта в них базувалася на принципах формальної освіти, тренування пам’яті за рахунок математичних наук та вивчення класичних мов. Основними іноземними мовами, що вивчалися, були стародавні (латинська та грецька) та «нові» (німецька, французька). З’ясовано, що розвиток методики викладання іноземних мов складався з чотирьох етапів, кожен із яких мав свої певні особливості. У статті схарактеризовано мету та завдання вивчення іноземних мов на кожному із цих етапів.

Біографія автора

Тетяна Володимирівна Петренко, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри англійської мови

Посилання

Алешинцев И. А. История гимназического образования в России (XVIII и ХХ век) : монография. Санкт-Петербург : Изд. О. Богдановой, 1912. 361 с.

Безлюдна В. Методика викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах: історія та сучасність. Молодь і ринок. 2019. № 2 (169). С. 46–50.

Богданов Д. В. Розвиток освіти на Слобожанщині у 2 пол. 19 століття. Десяті Сумцовські читання : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження видатного українського вченого, академіка АН України М. Ф. Сумцова, (м. Харків, 16 квіт. 2004 р.). Харків, 2005. С. 1–4.

Гливенко І. Задачі та методи вивчення нових мов у середній школі. Щорічні видання Колегії Павла Галагана. Київ : Тип-я І. Чоколова, 1900. С. 61–75.

Гончаренко Н. До джерел вивчення іноземних мов в Україні (друга половина XIX – початок ХХ століття). Історико-педагогічний альманах. 2012. Вип. 1. С. 96–103.

Долапчі А. Ю. Теорія і практика навчання іноземних мов як складової змісту гімназичної освіти другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Харків, 2008. 20 с.

Кравчук Л. В. Історичні витоки навчання іноземних мов та впровадження їх в шкільну практику (XVII – XX ст.). Збірка наукових праць Бережанського агротехнічного інституту «Соціум. Наука. Культура. Педагогіка». URL: http://intkonf.org/kravchuk-lv-istorichni-vitoki-navchannya-inozemnih-mov-ta-vprovadzhennya-yih-u-shkilnu-praktikuxvii-xx-st/.

Кришко А. Особливості розвитку мовної освіти в Україні у XIX – початку ХХ ст. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2012. № 42. С. 246–254.

Курляк І. Є. Розвиток класичної освіти на західноукраїнських землях (XIX – перша половина XX ст.) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. Київ, 2000. 473 с.

Король C., Лисак Г. Екскурс в історію розвитку основних методів навчання іноземних мов. Вісник національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні науки. 2014. № 4. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnadps_2014_4_9.

Лабінська Б. І. Історичні нариси з методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях (друга половина XIX – перша половина XX ст.) : монографія. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2013. 384 с.

Мисечко О. Є. Про викладання іноземних мов у середніх школах України (1786-1917). Шлях освіти. 2005. № 3. С. 50–55.

Місечко О., Матис М. Раннє вивчення іноземної мови у вітчизняній і зарубіжній шкільній практиці. Історія, досвід, «вічні» проблеми. Іноземні мови в навчальних закладах. 2005. № 4. С. 95–103.

Проект реформы средней школы. Доклад Совещания, образованного Государственной Думой для разработки проекта реформы средней школы. Бюллетень Государственного комитета по народному образованию при Министерстве народного просвещения. Санкт-Петербург : Издание журнала «Русская Школа», 1912. 77 с.

Рига Д. Навчальні програми та предмети, які вивчалися в Чернігівській класичній чоловічій гімназії у XIX столітті. Сіверянський літопис. 2019. № 3. C. 153–161.

Розлуцька Г. М. Гімназійна освіта Закарпаття: історико-педагогічний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота». 2014. Вип. 31. С. 146–149.

Сірополко С. Історія освіти в Україні. Львів : Афіша, 2001. 206 с.

Стрижак Ю. Вивчення іноземних мов у гімназіях Полтавської губернії кінця XIX – початку ХХ століть. Педагогічні науки. 2017. № 70. С. 96–99.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-07

Як цитувати

Петренко, Т. В. (2021). До питання вивчення іноземних мов у навчальних закладах україни XIX століття. Імідж сучасного педагога, (4(199), 53–57. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-4(199)-53-57