Дидактичні засади організації туристичної краєзнавчої діяльності майбутніх географів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-91-100

Ключові слова:

дидактичні засади, туристсько-краєзнавча діяльність, майбутні географи, картографування, довідник туриста та краєзнавця, програма картографування, природна спадщина, історико-культурна спадщина, тематичне картографування

Анотація

Розкривається організація туристичної краєзнавчої діяльності майбутніх географів, яка є цілісною, інтегративною, мобільною, складною системою, що відповідає сучасним освітнім і суспільним вимогам, запитам ринку праці, індивідуальним освітнім потребам студентів, дієвість якої забезпечено методологічною основою: на філософському рівні – принципи філософії щодо розвитку особистості, усвідомлення цінності досягнення професійних результатів; на загальнонауковому – концептуальні основи підготовки майбутніх географів до організації туристичної краєзнавчої діяльності в умовах інформаційного і глобалізаційного світу; висвітлено сутність інформаційно-картографічного забезпечення туристсько-краєзнавчої діяльності в межах адміністративного району та його особливості. Доведено необхідність розроблення туристсько-краєзнавчого довідника такої структури: вступ, загальне знайомство з територією, комплексна посторінкова туристсько-краєзнавча карта, туристсько-краєзнавчі маршрути, плани найбільших населених пунктів, перелік населених пунктів району. Проведено апробацію на прикладі Балаклійського району Харківської області; висвітлено основні наукові положення розробленої на кафедрі фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Програма регіонального картографування природних та історико-культурних територій, об’єктів і комплексів регіону присвячена актуальним проблемам розвитку нового напрямку тематичного картографування. В її межах визначено основні теоретичні питання: інформаційну базу, математичну основу, структуру та зміст оригінальних експериментальних карт та атласів природної та історико-культурної спадщини; висвітлено підхід до структури та змісту спортивно-туристичної практики, який є доречним і доцільним з метою покращення рівня опанування необхідних умінь, знань, навичок, розширення кругозору та отримання студентами ще на 1 курсі можливості перевірити свої здібності щодо керування групою в нестандартних і надзвичайних ситуаціях.

Біографія автора

Юлія Іванівна Прасул, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидатка географічних наук, доцентка, в. о. завідувачки кафедри фізичної географії та картографії

Посилання

Журавель О. С. Серія комплексних туристсько-краєзнавчих карт адміністративних районів. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. Вип. 11. С. 66–72.

Куліш С. М., Прасул Ю. І. Системний підхід до забезпечення якості вищої освіти в аспекті підготовки майбутніх географів. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. М. В. Гриньової. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. С. 66–68.

Нгуен Ле Тхием. Разработка содержания, методики и технологии создания карт и ГИС историко-культурного и природного наследия Вьетнама : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 25.00.33. Москва, 2006. 24 с.

Остроух В. І. Створення картографічного посібника з краєзнавства на рівні адміністративного району. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. Київ : Ін-т передових технологій, 2009. Вип. 10. С. 152–156.

Поливач К. А. Картографування історико-культурної спадщини в Україні. Український географічний журнал. 2005. № 3. С. 60–66.

Пономаренко О. В. Краєзнавчо-туристичний довідник Балаклійсього району Харківської області. Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи : матеріали щорічної Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського, (5–6 квітня 2012 р.). Харків : ХНУ, 2012. С. 289–291.

Прасул Ю. І. Інформаційне забезпечення розвитку регіонального туризму. Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку : монографія / за ред. проф. В. В. Александрова. Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. С. 75–87.

Прасул Ю. І. Інформаційно-картографічне забезпечення сільського туризму. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. Київ : Ін-т передових технологій, 2008. Вип. 8. С. 244–248.

Прасул Ю. І. Наукові основи системного картографування регіонів України для потреб туризму (на прикладі Харківської області) : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.12 / Ін-т географії НАНУ. Київ, 2004. 20 с.

Прасул Ю. І., Свір Н. В., Загоруйко А. С. Туристичні потоки: підходи до змісту і обсягу поняття. ADVANCES OF SCIENCE (Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv). 2018. С. 1164–1175.

Прасул Ю. І. Спортивно-туристична практика як складова навчального процесу. Проблемні та перспективні аспекти туристичного бізнесу : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. С. 63–68.

Прасул Ю. І., Юрченко Я. М., Стукалова Г. Ю. Місце щоденної рекреації у загальній класифікації туристсько-рекреаційної діяльності. Priority directions of science development : the 3rd International scientific and practical conference, (December 28-29, 2019) / SPC «Sci-conf.com.ua». Lviv, 2019. С. 355–360.

Шпурик Е. В. Геоинформационное обеспечение сохранения природного и историко-культурного наследия регионов. География: проблемы науки и образования. LXIII Герценовские чтения : материалы ежегодной Междунар. науч.-практ. конф., (22-24 апреля 2010 г., Санкт-Петербург). Санкт-Петербург : Полиграф-Ресурс, 2010. С. 683–686.

Klymenko V., Prasul Y., Ivanenko L., Moiseenko R. Практичні роботи як складова курсу географії (на прикладі 11-го класу – рівень стандарту). Проблемні та перспективні аспекти туристичного бізнесу : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. № 31. С. 34–42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Прасул, Ю. І. (2021). Дидактичні засади організації туристичної краєзнавчої діяльності майбутніх географів. Імідж сучасного педагога, (3(198), 91–100. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-91-100