Музей як центр координації освітньо-виховної та краєзнавчої роботи закладу освіти

Автор(и)

  • Надія Іванівна Білик Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2344-5347

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-82-90

Ключові слова:

музей; музейна педагогіка; музей закладу освіти; краєзнавство; координація; освітнє середовище, освітньо-виховна робота, краєзнавча робота

Анотація

Актуалізовано питання координації освітньо-виховної та краєзнавчої роботи у закладах освіти.

Розкрито сутність взаємопов’язаних понять: «музей», «музейна педагогіка», «музей закладу освіти»; «краєзнавство»; «координація»; «освітнє середовище», «освітньо-виховна робота», «краєзнавча робота».

Констатуючи вагомий науковий доробок вітчизняних і зарубіжних учених, підтверджено роль музею як центру координації освітньо-виховної та краєзнавчої роботи закладу освіти.

Метою статті є обґрунтування актуальності питання музею як центру координації освітньо-виховної та краєзнавчої роботи закладу освіти.

На основі аналізу науково-педагогічної літератури вітчизняних і зарубіжних учених представлено основні підходи до освітньо-виховної та краєзнавчої роботи у закладах освіти.

Охарактеризовано діяльність Полтавського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради як центру координації освітньо-виховної та краєзнавчої роботи у закладах освіти.

Активізовано увагу на ролі окремих зразкових музеїв закладів освіти Полтавщини щодо реалізації освітньо-виховної та краєзнавчої роботи.

На основі результатів дослідження питання освітньо-виховної та краєзнавчої роботи музеїв закладів освіти з’ясовано їхні переваги, проблеми та сформульовано перспективи подальшого їхнього розвитку в освітньому середовищі Полтавської області.

Біографія автора

Надія Іванівна Білик, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти

Посилання

Антологія краєзнавства Полтавщини : наук.-метод. посіб. / за ред. П. І. Матвієнка ; чл. редкол. : Н. І. Білик, А. М. Дяченко, В. Н. Жук. 4-те вид., доп. Полтава : АСМІ, 2007. 322 с.

Гайда Л. А. Музей у навчальному закладі. Київ : Шкільний світ, 2009. 128 с.

Гайда Л. А. Становлення і розвиток музеїв при навчальних закладах України. Український музей при навчальному закладі: історія і сучасність : матеріали обл. наук.-метод. конф. Кіровоград : Вид-во КОІППО ім. Василя Сухомлинського, 2008. С. 6–19.

Ковтун Г. М. Соціалізація особистості засобами краєзнавства. Науково-методичні поради щодо організації краєзнавчої роботи з учнівською молоддю / упоряд. : Т. І. Длінна, О. В. Волос. Миколаїв : ОІППО, 2006. С. 47–49.

Ковтун О. В. Шкільний музей. URL: http://vvystorop.lbd-osv.gov.ua/shkilna-biblioteka-11-26-05-27-05-2018/.

Козацькі традиції Полтавщини: імена – пам’ятники – події – легенди : навч.-метод. посіб. / авт.-упор. : П. І. Матвієнко, Н. І. Білик]. Полтава : АСМІ, 2008. 248 с.

Копилець Є. В. Інтегративний потенціал краєзнавчих географічних досліджень учнівської молоді. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. Вип. 24. С. 53–57.

Личак І. С. Організація музейної справи в навчальному закладі : метод. посіб. Біла Церква, 2013. 116 с.

Майко С. М. Шкільний музей як форма додаткової освіти. Педагогічний пошук. 2017. № 2. С. 64–66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2017_2_17.

Матвійчук О. Виховання на цінностях (за матеріалами Педагогічного музею України). Бібліосвіт. 2020. № 1 (73). С. 34–44. URL: https://cutt.ly/PyYtU3s.

Міхно О. Сутність терміну «музейна педагогіка». Музейна педагогіка в науковій освіті : зб. тез допов. учасників І Всеукр. наук.-практ. конф. 28 листопада 2019 р., м. Київ. Біла Церква : Авторитет : ФОП Курбанова Ю. В., 2019. С. 74–78.

Музеї в Україні в першій половині ХХ сторіччя. Педагогічний музей України ; [уклад. : В. О. Гайдей, О. П. Міхно ; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. Вінниця : Вид. ФОП Кушнір Ю. В., 2020. 208 с.

Музейна педагогіка в науковій освіті : зб. тез доповідей учасників ІІ Всеукр. наук.-практ. конфер., м. Київ, 26 листопада 2020 р. / за наук. ред. С. О. Довгого. Київ : Нац. центр «Мала академія наук України», 2020. 310 с. DOI: https://doi.org/10.32405/978-966-97763-19-11-2020-251 ISBN 978-617-7945-13-9.

Музей «Стара Полтава». URL: http://poltavaschool27.ucoz.com/index/muzej_quot_stara_poltava_quot/0-66.

Музейна справа у закладах освіти : метод. реком. / уклад. О. М. Вагеннік. Запоріжжя, 2020. 76 с.

Основи краєзнавства : підруч. для студ. ВНЗ / [О. П. Реєнт та ін.] ; за заг. ред. О. П. Реєнта ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Нац. спілка краєзнавців України. Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. 275 с. : іл., табл. ISBN 978-966-285-372-8

Перелік музеїв Полтавської області при закладах освіти, що мають звання «Зразковий музей» станом на 01.09.2020. URL: https://www.poltavatourcenter.pl.ua/images/documents/museums/zrazkovy/perelyk_zrazkov-01-09-20.pdf.

Положення про музеї при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України. Інформаційний збірник МОН України. 2006. № 36. С. 23–27.

Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України : наказ МОН України від 22.10.2014 № 1195. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1415-14#Text.

Шаблій О. Суспільна географія : у 2 кн. Кн. 2. Проблеми українознавства, регіоналістики і краєзнавства / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2015. 706 c.

References

Matviienka, P. I., Bilyk, N. I., Diachenko, A. M., & Zhuk, V. N. (Comps.). (2007). Antolohiia kraieznavstva Poltavshchyny [Anthology of local lore of Poltava region]: nauk.-metod. posib. Poltava: ASMI [in Ukrainian].

Haida, L. A. (2009). Muzei u navchalnomu zakladi [Museum in an educational institution]. Kyiv: Shkilnyi svit [in Ukrainian].

Haida, L. A. (2008). Stanovlennia i rozvytok muzeiv pry navchalnykh zakladakh Ukrainy [Formation and development of museums at educational institutions of Ukraine]. In Ukrainskyi muzei pry navchalnomu zakladi: istoriia i suchasnist [Ukrainian museum at the school: history and modernity]: materialy obl. nauk.-metod. konf. (pp. 6-19). Kirovohrad: Vyd-vo KOIPPO im. Vasylia Sukhomlynskoho [in Ukrainian].

Kovtun, H. M. (2006). Sotsializatsiia osobystosti zasobamy kraieznavstva [Socialization of the individual by means of local lore]. In T. I. Dlinna, & O. V. Volos (Comps.), Naukovo-metodychni porady shchodo orhanizatsii kraieznavchoi roboty z uchnivskoiu moloddiu [Scientific and methodical advice on the organization of local lore work with student youth] (pp. 47-49). Mykolaiv: OIPPO [in Ukrainian].

Kovtun, O. V. Shkilnyi muzei [School museum]. Retrieved from http://vvystorop.lbd-osv.gov.ua/shkilna-biblioteka-11-26-05-27-05-2018/ [in Ukrainian].

Matviienko, P. I., & Bilyk, N. I. (Comps.). (2008). Kozatski tradytsii Poltavshchyny: imena – pam’iatnyky – podii – lehendy [Cossack traditions of Poltava region: names - monuments - events - legends]: navch.-metod. posib. Poltava: ASMI [in Ukrainian].

Kopylets, Ye. V. (2016). Intehratyvnyi potentsial kraieznavchykh heohrafichnykh doslidzhen uchnivskoi molodi [Integrative potential of local lore geographical researches of student's youth]. In Problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity i kartohrafii [Problems of continuing geographical education and cartography]: zb. nauk. pr. (Is. 24, pp. 53-57). Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina [in Ukrainian].

Lychak, I. S. (2013). Orhanizatsiia muzeinoi spravy v navchalnomu zakladi [Organization of museum work in the educational institution]: metod. posib. Bila Tserkva [in Ukrainian].

Maiko, S. M. (2017). Shkilnyi muzei yak forma dodatkovoi osvity [School museum as a form of additional education]. Pedahohichnyi poshuk [Pedagogical search], 2, 64-66. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2017_2_17 [in Ukrainian].

Matviichuk, O. (2020). Vykhovannia na tsinnostiakh (za materialamy Pedahohichnoho muzeiu Ukrainy) [Education on values (according to the materials of the Pedagogical Museum of Ukraine)]. Bibliosvit [Library education], 1 (73), 34-44. Retrieved from https://cutt.ly/PyYtU3s [in Ukrainian].

Mikhno, O. (2019). Sutnist terminu “muzeina pedahohika” [The essence of the term "museum pedagogy"]. In Muzeina pedahohika v naukovii osviti [Museum pedagogy in scientific education]: zb. tez dopovidei uchasnykiv I Vseukr. nauk.-prakt. konf. (pp. 74-78). Bila Tserkva: Avtorytet: FOP Kurbanova Yu. V. [in Ukrainian].

Haidei, V. O., & Mikhno, O. P. (Comps.). (2020). Muzei v Ukraini v pershii polovyni XX storichchia. Pedahohichnyi muzei Ukrainy [Museums in Ukraine in the first half of the twentieth century. Pedagogical Museum of Ukraine]. Vinnytsia: Vydavets FOP Kushnir Yu. V. [in Ukrainian].

Dovhoho, S. O. (Ed.). (2020). Muzeina pedahohika v naukovii osviti [Museum pedagogy in scientific education]: zb. tez dopovidei uchasnykiv II Vseukr. nauk.-prakt. konf. Kyiv: Nats. tsentr “Mala akademiia nauk Ukrainy” DOI: https://doi.org/10.32405/978-966-97763-19-11-2020-251 ISBN 978-617-7945-13-9 [in Ukrainian].

Muzei “Stara Poltava” [Museum "Stara Poltava"]. Retrieved from http://poltavaschool27.ucoz.com/index/muzej_quot_stara_poltava_quot/0-66 [in Ukrainian].

Vahennik, O. M. (Comp.). (2020). Muzeina sprava u zakladakh osvity [Museum business in educational institutions]: metod. rekom. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Reient, O. P. (Ed.). (2016). Osnovy kraieznavstva [Fundamentals of local lore]: pidruchnyk dlia studentiv VNZ. Kharkiv: Vyd-vo KhNU im. V. N. Karazina [in Ukrainian].

Perelik muzeiv Poltavskoi oblasti pry zakladakh osvity, shcho maiut zvannia “Zrazkovyi muzei” stanom na 01.09.2020 [List of museums of Poltava region at educational institutions that have the title of "Exemplary Museum" as of 01.09.2020]. Retrieved from https://www.poltavatourcenter.pl.ua/images/documents/museums/zrazkovy/perelyk_zrazkov-01-09-20.pdf [in Ukrainian].

Polozhennia pro muzei pry navchalnomu zakladi, yakyi perebuvaie u sferi upravlinnia Ministerstva osvity i nauky Ukrainy [Regulations on museums at an educational institution located in the sphere of management of the Ministry of Education and Science of Ukraine]. (2006). Informatsiinyi zbirnyk MON Ukrainy [Information collection of the Ministry of Education and Science of Ukraine], 36, 23-27 [in Ukrainian].

Polozhennia pro muzei pry doshkilnykh, zahalnoosvitnikh, pozashkilnykh ta profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh, yaki perebuvaiut u sferi upravlinnia Ministerstva osvity i nauky Ukrainy [Regulations on museums at preschool, secondary, out-of-school and vocational schools located in the sphere of management of the Ministry of Education and Science of Ukraine]. (2014): nakaz MON Ukrainy vid 22.10.2014 № 1195. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1415-14#Text [in Ukrainian].

Shablii, O. (2015). Suspilna heohrafiia [Social geography]. (Book 2. Problemy ukrainoznavstva, rehionalistyky i kraieznavstva). Lviv. nats. un-t im. I. Franka. Lviv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Білик, Н. І. (2021). Музей як центр координації освітньо-виховної та краєзнавчої роботи закладу освіти . Імідж сучасного педагога, (3(198), 82–90. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-82-90

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>