Формування ключових і професійних компетенцій майбутніх фахівців готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Автор(и)

  • Віктор Юрійович Стрельніков Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8822-9517
  • Леся Вікторівна Лебедик Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6538-6256

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-47-52

Ключові слова:

компетенція, ключові компетенції, професійні компетенції, фахівець готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, підготовка фахівця готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Анотація

Присвячено актуальній проблемі формування ключових і професійних компетенцій майбутніх фахівців готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. Автори окреслюють коло проблемних питань із підготовки фахівців означеного фаху та пропонують напрями роботи щодо формування їхніх ключових і професійних компетенцій.

У дослідженні з’ясовано, що застосування майбутніми фахівцями готельно-ресторанного і туристичного бізнесу знань на практиці допомагає набути досвіду в трьох сферах: підприємництво, готовність працювати і життєві навички. Досвід підприємництва розвиває такі здібності: прийняття рішень; стратегічне мислення; взаємодія з конкурентами; робота у співпраці, розуміння ризику та нагороди; постановка і досягнення мети. Готовність працювати має прояв у здатності до: роботи в команді; самоврядування; застосування знань і технологій; планування; відповідальності; критичного мислення; зібраності і самодостатності; працездатності і пунктуальності. Формування життєвих навичок забезпечують: комунікаційні навички; соціальні навички; здатність досягати консенсусу; самоповага; безконфліктність; витривалість; зміцнення цінностей і етики.

Доведено, що шлях формування професійних умінь майбутніх фахівців готельно-ресторанного і туристичного бізнесу має базуватися на сучасних підходах (системному, проблемному, особистісно-орієнтованому, модульно-компетентнісному і контекстному), принципах (науковості, системності, соціального партнерства, інтеграції, міжпредметних зв’язків, професійної спрямованості) і формах взаємодії (майстер-класи, тренінги, конкурси професійної майстерності, моделювання виробничих ситуацій).

Зроблено висновок, що, для ефективного формування ключових і професійних компетенцій майбутніх фахівців готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, їхня підготовка має бути ступеневою, неперервною, універсальною, містити диверсифіковані програми, базуватися на науково-технічних досягненнях і новітніх технологіях навчання.

Біографії авторів

Віктор Юрійович Стрельніков, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи

Леся Вікторівна Лебедик, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

докторка педагогічних наук, доцентка кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи

Посилання

Безкоровайна Л. Концепція професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах. Освітологічний дискурс. 2017. № 1–2 (16–17). С. 67–78.

Безкоровайна Л. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах : дис… д-ра пед. наук. Запоріжжя, 2018. 698 с.

Билык Н. И. STEM-образование, проектное и исследовательское обучение на Полтавщине. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся : материалы науч.-практ. конф., Минск, 29–30 апреля 2019 г. / редкол.: С. В. Ситникова [и др.]; ГУО «Мин. обл. ин-т развития образования». Минск, 2019. С. 106–108.

Бурак В. Г. Компоненти готовності майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи до професійної діяльності. Педагогічні науки. 2021. № 94. С. 57–65.

Бурак В. Г. Модернізація професійної підготовки фахівців готельно-ресторанного господарства. Нова педагогічна думка. 2020. № 4 (104). C. 7–12.

Бурак В. Г. Принципи професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи в закладах вищої освіти. Педагогічний альманах. 2021. Вип. 47. С. 102–110.

Бурак В. Г. Професійна підготовка майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи : дефінітивний аналіз. Педагогічний альманах. 2020. № 46. С. 124–131.

Віндюк А. Структурні компоненти готовності майбутніх фахівців з готельно-курортної справи до професійної діяльності. Молодь і ринок. 2011. № 5 (76). С. 76–81.

Гарага А. В. Модель підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування. Економічний вісник університету. 2020. Вип. № 44. С. 50–56.

Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи : тези доповідей VІ Всеукр. студ. наук. конф. (Київ, 25 березня 2020 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 318 с. URL: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/57cc77f413ca254e25a15f9b8b8cb653.pdf.

Заблоцька І. В. Готовність до професійної діяльності майбутніх фахівців сфери послуг як педагогічна проблема. Наукові записки Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. Педагогічні науки. 2017. Вип. 135. С. 90–97.

Земліна Ю. В. Структура та компоненти професійної готовності фахівців з туризму. Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. Педагогіка і психологія. 2013. № 40. С. 207–211.

Іванова О. А. Технологія формування активної професійної позиції майбутніх фахівців сфери обслуговування у процесі фахової підготовки: методологічний компонент. Colloquium-journal. Pedagogicalsciences. 2020. № 26 (78). С. 23–25.

Казарницькова Я. Л. Процес формування професійної компетентності та працездатності майбутнього фахівця туристської індустрії. Вісник Луганського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2009. № 10 (173). С. 67–74.

Кожушко С. П. Використання інтерактивних технологій навчання в системі підготовки майбутніх фахівців туристичного бізнесу до професійної взаємодії. Вісник Дніпропетровського ун-ту імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. 2016. № 2 (12). С. 209–214.

Кожушко С. П. Проектування системи підготовки майбутніх фахівців туристичної діяльності до професійної взаємодії (концептуальний компонент). Молодь і ринок. 2015. № 10 (129). С. 6–11.

Кравець С. Трансформація ключових компетентностей майбутніх фахівців готельно-ресторанного сервісу в умовах інтернаціоналізації. Молодь і ринок. 2018. № 1. С. 61–66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_1_12.

Лебедик Л. В. Формування загальних і професійних компетенцій майбутніх викладачів економіки. Імідж сучасного педагога. 2017. № 2 (171). C. 11–14.

Лебедик Л. Компетентісний підхід у підготовці фахівців туристичної галузі. Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 23-24 квіт. 2015 р. Чернівці : Чернівецький торг.-економ. ін-т КНТЕУ, 2015. С. 61–63.

Люта Д. Структура, критерії та рівні готовності майбутніх фахівців із туризмознавства до професійної діяльності у сфері соціального туризму. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. № 31. Т. 3. С. 310–315.

Піцул К. С. Сутність та структура готовності майбутніх фахівців з готельної і ресторанної справи до професійної діяльності. Молодь і ринок. 2015. № 12 (131). С. 93–98.

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти «Агент з організації туризму». Наказ МОН України від 13.11.2017 р № 1465. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/derzhavni-standarti-navchalni-plani-taprogrami/zatverdzheni-standarti-profesijno-tehnichnoyi-osviti-2017.

Стрельніков В. Ю. Проблеми та перспективи формування професійних компетенцій майбутніх спеціалістів сфери ресторанного обслуговування. Імідж сучасного педагога. 2014. № 2. C. 48–51.

Стрельніков В. Ю. Формування професійних компетенцій спеціаліста сфери ресторанного обслуговування. Актуальні питання розвитку та організації готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах : матеріали Всеукр. інтернет-конф. викладачів, аспірантів та студ., 20–21 берез. 2014 р., м. Донецьк / редкол.: Азарян О.М. (голова оргком.) та ін.]. Донецьк : ДонНУЕТ, 2014. С. 26–28. URL: http://donduet.edu.ua/attachments/article/2014/t_20_03_14.pdf.

Сучасні інноваційні технології у сфері готельно-ресторанного господарства : матеріали студ. наук. Інтернет-конф., 17 трав., 2018 р. Чернівці. 212 с.

Ткаченко М. В. Формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Київ, 2018. 20 с.

Чуєва І. О., Криволапов Е. А. Шляхи підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи методами перехресного навчання. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019. № 63. Т. 2. С. 206–210.

Штифурак В. Є., Самохвал О. О. Теоретичне обґрунтування змістового компонента фахової підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі німецькомовних країн. Science Review. 2020. № 4 (31). С. 12–19.

Bilyk N. I. Сommunicative competence as a professional quality of teacher for general secondary education. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit. S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. Vienna : Premier Publishing, 2019. P. 191–201.

Burak V. Training of future specialists in hotel and restaurant industry in higher educational establishments in the conditions of distance learning. ScienceRise: Pedagogical Education. 2020. № 6 (39). Р. 16–20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-04

Як цитувати

Стрельніков, В. Ю., & Лебедик, Л. В. (2023). Формування ключових і професійних компетенцій майбутніх фахівців готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. Імідж сучасного педагога, (3(198), 47–52. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-47-52