Особливості змісту навчальної дисципліни «Педагогічний консалтинг» у підготовці студентів за магістерськими програмами

Автор(и)

  • Ганна Юріївна Кравченко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2156-3203
  • Ольга Олексіївна Почуєва Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6954-5197

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-25-32

Ключові слова:

педагогічний консалтинг, навчальна дисципліна, професійні компетентності, методи та форми активізації, оцінювання сформованих компетентностей

Анотація

Розглянуто питання підготовки викладача та керівника освітніх організацій за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки». Проблеми навчання студентів із зазначених спеціальностей передбачають отримання необхідних знань і можливостей професійного розвитку. Звернено увагу на дослідження поняття консалтингових послуг в Україні у сфері освіти. 

Аналіз досліджень поняття «консалтинг» як виду діяльності, з точки зору різних підходів, дозволив з’ясувати, що він відіграє важливу роль у розвитку освітніх організацій. Так як консалтинг спирається на наукову організацію праці, системний аналіз, науково обґрунтовані методи ухвалення рішень. Зосереджено увагу на розуміння значення управлінського консалтингу, який допомагає встановити, які місця в організації найуразливіші, коригує діяльність організації в цілому та, у свою чергу, підрозділяється на стратегічний, маркетинговий і кадровий. Доведено, що вивчення навчальної дисципліни «Педагогічний консалтинг» в умовах підготовки фахівців другого (магістерського) рівня має збагатити студентів знаннями про можливості та ефективність консалтингового консультування, здійснювати психолого-педагогічний аудит, отримувати навички консультантів-тренерів, які координують діяльність у невеликих організаціях і групах, оволодівати вміннями розробляти програми інноваційного розвитку колективу та проводити різні види діагностики тощо. Встановлено, що у процесі викладання навчальної дисципліни основна увага повинна приділятися оволодінню студентами професійними компетентностями; активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, що передбачає застосування як активних, так і інтерактивних навчальних технологій; використанню певних методик активізації процесу навчання. Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної дисципліни є самостійна робота студентів, а система оцінювання сформованих компетентностей у студентів, яка враховує види занять, стимулює до повсякденної систематичної роботи магістрів і підвищує мотивацію магістрів до опанування управлінських освітніх програм на базі оцінки результатів їхньої навчальної роботи.

Біографії авторів

Ганна Юріївна Кравченко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

докторка педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу

Ольга Олексіївна Почуєва, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу

Посилання

Білик Н. І. Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.06. Черкаси, 2016. 657 с.

Блинов А. О., Бутырин Г. Н., Добренькова Е. В. Управленческий консалтинг корпоративных организаций : учебник. Москва : Инфра-М, 2002. 250 с.

Калашнікова С. А. Модернізація програм підготовки керівників навчальних закладів на основі концептуальних засад професійної підготовки управлінців-лідерів. Освітологічний дискурс. 2011. № 1 (3). С. 143–167.

Кравченко Г. Ю. Особливості впровадження системи оцінювання рівня професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної педагогічної освіти. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за заг. ред. Л. Д. Товажнянського, О. Г. Романовського. Харків : НТУ «ХПІ», 2012. Вип. 30–31 (34–35). С. 24–33.

Кравченко Г., Почуєва О. Система педагогічного оцінювання результатів навчання магістрів за освітньою програмою «Управління навчальними закладами». The Academy of Management and Administration in Opole. 2019. P. 186–194.

Лунячек В. Е. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівних кадрів в умовах магістратури до управління якістю освіти. URL: http: //mydisser.com/ua/catalog/view/238/246/9677.html.

Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів спеціальності 8(7).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, М. В. Шкробот. Електронні текстові дані (1 файл: 1,81 Мбайт). Київ : НТУУ «КПІ», 2016. 198 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16013.

Педагогічний консалтинг : навч. посіб. / Т. А. Борова, З. В. Рябова, Г. Ю. Кравченко, О. О. Почуєва. Луцьк : Терен, 2019. 324 с.

Уткин Э. А. Консалтинг. Москва : ЭКМОС, 1998. 256 с.

Ченцов Р. В. Управленческий консалтинг: сущность и значение. Учёные записки: Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике России : сб. науч. трудов / под общей ред. В. С. Балабанова. Москва : Российская Академия предпринимательства : Агентство печати «Наука и образование», 2008. Вып. XV. С. 220–227.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Як цитувати

Кравченко, Г. Ю., & Почуєва, О. О. (2021). Особливості змісту навчальної дисципліни «Педагогічний консалтинг» у підготовці студентів за магістерськими програмами. Імідж сучасного педагога, (3(198), 25–32. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-3(198)-25-32

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають