Соціально-психологічна компетентність ментора у галузі фізичної культури

Автор(и)

  • Яна Володимирівна Демус Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2100-695X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-37-41

Ключові слова:

ментор; фізична культура; соціально-психологічна компетентність; менторінг; педагогічна культура

Анотація

 

Професійна соціально-психологічна компетентність ментора у галузі фізичної культури є складною багатогранною системою, що спрямована на здобуття та розвиток достатнього для продуктивної професійної діяльності рівня компетентності у процесі навчання та практичній діяльності. Завдання ментора супроводжувати постійно. Він спрямовує свої сили на підтримку, розкриття можливостей у початківців і «молодих». Модель стосунків ментора визначається взаєминами між ним і підопічним, а також очікуванням результатів сторін відносно теми і форми співпраці.

Соціально-психологічна компетентність ментора у галузі фізичної культури набуває ефективності, якщо вона здійснюється на основі обґрунтованих теоретичних і практичних засад, що розкривають готовність менторів фізичної культури до організації фізкультурно-оздоровчого середовища з урахуванням розробленої концепції та відповідного організаційно-методичного супроводу.

Біографія автора

Яна Володимирівна Демус, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

аспірантка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки

Посилання

Кокун О. М. Чинники професійного самоздійснення особистості (статеві особливості). Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ : ДП«Інформ.-аналіт. агентство», 2016. Т. 7: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія, вип. 16. С. 74–82.

Коучинг и менторинг. URL: http://crede-experto.ru/?p=103.

Креденцер В. В. Емпатія як здатність суб’єкта спілкування. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2012. Т. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експерементальна психологія, вип. 12. С. 107–114.

Лянной М., Рибалко П., Ганчева В., Красілов А. Методика управління фізкультурно-оздоровчою діяльністю в сучасних закладах середньої освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. № 4 (88). С. 280–289.

Мельничук Д., Бойко Д. Особливості формування професійної майстерності майбутніх учителів фізичної культури засобами інноваційних технологій. URL: http://eprints.zu.edu.ua/9147/1/.

Менторинг: инструкция по эксплуатации. URL: http://www.trainings.ru/library/articles/?id=7279.

Няньки для нового сотрудника: менторинг, секондмент, коучинг и другие. URL: http://newsland.com/news/detail/id/233376/.

Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у професіях типу «людини-людина» : монографія / за ред. О. М. Кокуна. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 266 с.

Самохвалова А. Г. Деловое общение: секреты эффективных коммуникаций : учеб. пособ. 2-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Речь, 2012. 333 с.

References

Kokun, O. M. (2016). Chynnyky profesiinoho samozdiisnennia osobystosti (statevi osoblyvosti) [Factors of professional self-realization of the person (sexual features)]. In Aktualni problemy psykholohii [Current problems of psychology]: zb. nauk. prats In-tu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy (Vol. 7: Psykhofiziolohiia. Psykholohiia pratsi. Eksperymentalna psykholohiia, is. 16, pp. 74-82). Kyiv: DP«Inform.-analit. ahentstvo» [in Ukrainian].

Kouching i mentoring [Coaching and mentoring]. Retrieved from http://crede-experto.ru/?p=103 [in Russian].

Kredentser, V. V. (2012). Empatiia yak zdatnist subiekta spilkuvannia [Empathy as the ability of the subject of communication]. In Aktualni problemy psykholohii [Current problems of psychology]: zb. nauk. prats In-tu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy (Vol. V: Psykhofiziolohiia. Psykholohiia pratsi. Eksperementalna psykholohiia, is. 12, pp. 107-114.). Kyiv: DP «Inform.-analit. ahentstvo» [in Ukrainian].

Liannoi, M., Rybalko, P., Hancheva, V., & Krasilov, A. (2019). Metodyka upravlinnia fizkulturno-ozdorovchoiu diialnistiu v suchasnykh zakladakh serednoi osvity [Methods of managing physical culture and health activities in modern secondary schools]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 4 (88), 280-289 [in Ukrainian].

Melnychuk, D., & Boiko, D. Osoblyvosti formuvannia profesiinoi maisternosti maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury zasobamy innovatsiinykh tekhnolohii [Features of formation of professional skill of future teachers of physical culture by means of innovative technologies.]. Retrieved from http://eprints.zu.edu.ua/9147/1/ [in Ukrainian].

Mentoring: instruktciia po ekspluatatcii [Mentoring: instruction manual]. Retrieved from http://www.trainings.ru/library/articles/?id=7279 [in Russian].

Nianki dlia novogo sotrudnika: mentoring, sekondment, kouching i drugie [Nannies for a new employee: mentoring, secondment, coaching and others]. Retrieved from http://newsland.com/news/detail/id/233376/ [in Russian].

Kokun, O. M. (Ed.). (2013). Psykhofiziolohichne zabezpechennia stanovlennia fakhivtsia u profesiiakh typu«liudyny-liudyna» [Psychophysiological support for becoming a specialist in professions such as "man-man"]: monohrafiia. Kirovohrad: Imeks-LTD [in Ukrainian].

Samokhvalova, A. G. (2012). Delovoe obshchenie: sekrety effektivnykh kommunikatcii [Business Communication: Secrets of Effective Communication]: ucheb. posob. Sankt-Peterburg: Rech [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-05

Як цитувати

Демус, Я. В. (2021). Соціально-психологічна компетентність ментора у галузі фізичної культури . Імідж сучасного педагога, (2(197), 37–41. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-37-41

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають