Scientific and pedagogical schools promotion within the humanistic values development

Автор(и)

  • Myroslava Vovk Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9109-9194
  • Yuliia Hryshchenko Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9822-9668

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-12-17

Ключові слова:

наукова школа; науково-педагогічна школа; академічний осередок; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна; Національна академія педагогічних наук України

Анотація

В умовах глобалізаційних процесів українська освіта, акумулювавши досягнення педагогічної наукової думки і практики, має потужний потенціал у напрямі інтелектуального, аксіокультурного, естетичного, морально-етичного розвитку особистості. Етнокультурні цінності освіти мають екстраполюватись у європейське середовище з метою утвердження полікультурності, людиноцентризму, гуманістичних принципів, культурологічної та європейсько зорієнтованої парадигми в освітньому просторі України.

Провідною тенденцією розвитку української й світової педагогічної науки є фундаменталізація, що становить підґрунтя «випереджувальної» освіти у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства.  Фундаментальні засади педагогіки у її інтердисциплінарному вимірі утверджувалися через діяльність університетських та академічних осередків, у яких в історичній ретроспективі формувались наукові школи. Відповідно кристалізація методологічних, теоретичних, практико орієнтованих досягнень наукових шкіл у педагогічно-освітянському середовищі відбувається шляхом збереження наступності поколінь науковців, актуалізації надбань досвідчених учених та їх поєднання з інноваціями молодих науковців. Синтез цих двох пластів науки дає змогу вирішувати актуальні проблеми, що виникають у сучасній педагогічній науці й освітній практиці.

Виникає потреба узагальнення досвіду розвитку наукових шкіл у сучасному освітянсько-педагогічному середовищі України, зокрема в академічних осередках, що репрезентує розвиток педагогічної науки у персонологічному вимірі та підтверджує кристалізацію її фундаментальних засад та інноваційну спрямованість наукового пошуку.

Узагальнено здобутки провідної академічної установи України – Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Зязюна – у персонологічному контексті та окреслено перспективи розвитку наукових шкіл інституту з урахуванням сучасних викликів реформування освіти і науки.

Охарактеризовано напрями розвитку наукових шкіл відомих українських науковців-освітян (І. Зязюна, С. Гончаренка, Н. Ничкало, Л. Лук’янової, Л. Хомич), що сформувались на цінностях педагогічного наставництва, інтелектуального лідерства, емпатійності та етико-естетичних світоглядних орієнтирів. 

Біографії авторів

Myroslava Vovk , Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

докторка педагогічних наук, старша наукова співробітниця, завідувачка відділу змісту і технологій педагогічної освіти

Yuliia Hryshchenko, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця відділу змісту і технологій педагогічної освіти

Посилання

Andrushchenko, V. (2002). Naukovo-pedahohichni poshuky molodykh [Scientific and pedagogical search of youth]. Vyshcha osvita Ukrainy [Higher education of Ukraine], 4 (6), 5-7 [in Ukrainian].

Honcharenko, S. U. (2012). Naukovi shkoly v pedahohitsi [Scientific schools in pedagogy]. In V. Kremen, T. Levytsky (Eds.), Stanovlennia i rozvytok naukovo-pedahohichnykh shkil: problemy, dosvid, perspektyvy [Formation and development of scientific and pedagogical schools: problems, experience, prospects]: zb. nauk. pr. (pp. 27-43). Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Zerbino, D. D. (1994). Nauchnaia shkola kak fenomen [Scientific school as a phenomenon]. Kiev: Naukova dumka [in Russian].

Lange, K. A. (1971). Organizatciia upravleniia nauchnymi issledovaniiami [Organization of management of scientific research]. Leningrad: Nauka [in Russian].

Leshchenko, M. P. (2012). Naukova shkola akademika Ivana Ziaziuna [The scientific school of Ivan Ziaziun]. In V. Kremen, T. Levytsky (Eds.), Stanovlennia i rozvytok naukovo-pedahohichnykh shkil: problemy, dosvid, perspektyvy [Formation and development of scientific and pedagogical schools: problems, experience, prospects]: zb. nauk. pr. (pp. 259-269). Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Nychkalo, N. H. (2016). Kontseptsiia pedahohichnoi maisternosti akademika I. A. Ziaziuna: mizhdystsyplinarni zasady [The concept of pedagogical skills of Academician I. A. Ziaziun: interdisciplinary fundamentals]. In O. A. Dubaseniuk (Ed.), Teoriia i praktyka profesiinoi maisternosti v umovakh tsilezhyttievoho navchannia [Theory and practice of professional skills in terms of lifelong education]: monohrafiia (pp. 20-31). Zhytomyr: Ruta [in Ukrainian].

Nychkalo, N. H. (2013). Tvorcha spadshchyna Vchenoho – narodnyi skarb. Semen Ustymovych Honcharenko [The creative legacy of a scientist is a national treasure, Semen Ustymovych Honcharenko]: bibliohr. pokazhch. NAPN Ukrainy, DNPB Ukrainy im. V. O. Sukhomlynskoho. Kyiv: Nilan-LTD [in Ukrainian].

Oleksiuk, O. M. (2015), Fenomen naukovoi shkoly u vyshchii mystetskii osviti [The phenomenon of scientific school in higher art education]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka [Lifelong professional education: theory and practice], 1-2, 38-41 [in Ukrainian].

Rudnytska, O. P. (2005). Pedahohika zahalna ta mystetska [General and art pedagogy]: navch. posib. Ternopil: Navchalna knyha-Bohdan [in Ukrainian].

Semenoh, O. M. (2016). Ya-kontseptsii akademika Nelli Nychkalo [Self-concept of Academician Nellia Nychkalo]. In Estetyka i etyka pedahohichnoi dii [Aesthetics and ethics in pedagogical influence]: zb. nauk. pr. In-t ped. osvity i osvity doroslykh NAPN Ukrainy, Poltavskyi nats. ped. un-t im. V. H. Korolenka (Is. 14, pp. 3-15). Poltava [in Ukrainian].

Shkoly v nauke [School in science]. (1977). Moskva: Nauka [in Russian].

Список використаних джерел

Андрущенко В. Науково-педагогічні пошуки молодих. Вища освіта України. 2002. Вип. 4 (6). С. 5–7.

Гончаренко С. У. Наукові школи в педагогіці. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / за ред. В. Кременя, Т. Левицького. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. С. 27–43.

Зербино Д. Д. Научная школа как феномен. Киев : Наукова думка, 1994. 135 с.

Ланге К. А. Организация управления научными исследованиями. Ленинград : Наука, 1971. 246 с.

Лещенко М. П. Наукова школа академіка Івана Зязюна. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / за ред. В. Кременя, Т. Левицького. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. С. 259–269.

Ничкало Н. Г. Концепція педагогічної майстерності академіка І.А. Зязюна: міждисциплінарні засади. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Рута, 2016. С. 20–31.

Ничкало Н. Г. Творча спадщина Вченого – народний скарб. Семен Устимович Гончаренко : бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського. Київ : Нілан-ЛТД, 2013. 195 с.

Олексюк О. М. Феномен наукової школи у вищій мистецькій освіті. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2015. Вип. 1–2. С. 38–41.

Рудницька О. П. Педагогіка загальна та мистецька : навч. посіб. Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2005. 360 с.

Семеног О. М. Я-концепції академіка Неллі Ничкало. Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. Полтава, 2016. Вип. 14. С. 3–15.

Школы в науке. Москва : Наука, 1977. 523 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-05

Як цитувати

Vovk , M., & Hryshchenko, Y. (2021). Scientific and pedagogical schools promotion within the humanistic values development. Імідж сучасного педагога, (2(197), 12–17. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-12-17

Номер

Розділ

НАВЧАЮЧИ - ВЧИМОСЯ