Алгоритм управління змінами в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти

Автор(и)

  • Оксана Мирославівна Горішна ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3127-1316

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-5-11

Ключові слова:

зміни; управління змінами; технологія управління змінами; алгоритм управління змінами в закладах загальної середньої освіти

Анотація

Присвячено специфіці та структурі побудови алгоритму управління змінами. Актуальність дослідженої проблеми аргументовано тим, що зміни є атрибутом функціонування закладу освіти і проявляються вони в усіх різновидах його діяльності. Підкреслено, шо зміни є супровідним елементом, вони з’являються  відповідно до поточних ситуацій. Ці зміни виникають під впливом різноманітних тенденцій розвитку зовнішнього середовища. Розглянуто специфіку управління змінами. Проаналізовано алгоритми управління змінами у роботах вітчизняних і зарубіжних учених. Розроблено алгоритм управління змінами, що містить п’ять етапів: підготовка, залучення, реалізація, корекція і закріплення змін. Проведено експериментальне дослідження ефективності побудованого алгоритму та конкретизовано зміст кожного етапу. Перспективами подальших досліджень є аналіз алгоритмів та критерії оцінювання якості змін.

Біографія автора

Оксана Мирославівна Горішна, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України

аспірантка

Посилання

Анісімов А. В. Алгоритм. Велика українська енциклопедія. URL: htts://vue.gov.ua/Алгоритм (дата звернення16.12.2020 р.).

Бабенко Г. Є. Впровадження сценаріїв проведення змін на комунальних підприємствах. Ефективна економіка. 2013. Вип. 6 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2110 (дата звернення 15.12.2020 р.).

Боднар О. С. Процедури та алгоритми експертного оцінювання. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua (дата звернення 03.01.2021 р.).

Боднар О. С., Горішна О. М. Сутність та взаємозв’язок основних понять теорії управління змінами в освіті у філософсько-соціальному аспекті. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Педагогіка : електрон. наук. фах. вид. 2020. Вип. 8 (15) URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/191 (дата звернення 03.01.2021 р.).

Бондар О. В. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. 2-ге вид., перероб та доповн. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 388 с. URL: https://pidru4niki.com/1584072033571/menedzhment/situatsiyniy_menedzhment (дата звернення 01.01.2021 р.).

Гайдей О. О. Управління змінами на підприємстві. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2012. № 3 (19). С. 71–75. URL: http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/13-3-19-2012.pdf (дата звернення 23.12.2020 р.).

Гвініашвілі Т. З. Алгоритм управління змінами суб’єктів підприємництва. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Вип. 5. С. 72–76. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2018_5_1 (дата звернення 22.12.2020 р.).

Гринько Т .В., Гвініашвілі Т. З. Концептуалізація моделей управління змінами на підприємствах у сучасних умовах мінливого середовища. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2015. № 1 (5). С. 34–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2015_1(5)__6 (дата звернення 21.12.2020 р.).

Коттер Дж. П., Коєн Д. С. Суть перемен. Невыдуманные истории о том, как люди изменяют свои организации : пер. с англ. Москва : Олимп-Бизнес, 2017. 256 с.

Наволокова Н. П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. Харків : Основа, 2009. 176 с.

Найпак Д. В. Формування алгоритму управління змінами в забезпеченні розвитку підприємства на основі процесного підходу. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку. Теорія і практика державного управління. Вип. 2 (33) URL: http://www.irbis-nbuv.gov.uabin/irbis_nbuv. (дата звернення 21.12.2020 р.)

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970–1980). URL: http://sum.in.ua/p/10/106/1 (дата звернення 03.012021р).

Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б., Дубук В. І. Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 296 с. URL: https://pidru4niki.com (дата звернення 03.01.2021р.).

Харрингтон Дж. Совершенство управления изменениями. Москва : РИА : Стандарты и качество, 2008.192 с.

Courtney F. 6 Steps to Effective Organizational Change Management. URL: https://www.pulselearning.com (дата звернення 20.12.2020 р.).

Mykhailychenko I. Organizational-managerial conditions for innovations implementation in higher education institutions. Педагогічний альманах. 2019. Вип. 44. С. 122–129. URL: http://www.pedalmanac.site/index.php/main/article/view/27/20 (дата звернення 02.12.2020 р.).

Vukotich G. Аssembling the change management team The Importance of Change Management Training ATD, 2020. 4–6 p. URL: https://d22bbllmj4tvv8.cloudfront.net (дата звернення 23.12.2020 р.).

References

Anisimov, A. V. Alhorytm [Algorithm]. Velyka ukrainska entsyklopediia [Great Ukrainian encyclopedia]. Retrieved from htts: //vue.gov.ua/Algorithm [in Ukrainian].

Babenko, G. E. (2013). Vprovadzhennia stsenariiv provedennia zmin na komunalnykh pidpryiemstvakh [Implementation of scenarios for changes in utilities]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], 6. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2110 [in Ukrainian].

Bodnar, O. S. Protsedury ta alhorytmy ekspertnoho otsiniuvannia [Procedures and algorithms for expert evaluation]. Retrieved from https: //www.narodnaosvita.kiev.ua [in Ukrainian].

Bodnar, O. S., & Horishna, O. M. (2020). Sutnist ta vzaiemozv’iazok osnovnykh poniat teorii upravlinnia zminamy v osviti u filosofsko-sotsialnomu aspekti [The essence and relationship of the basic concepts of the theory of change management in education in the philosophical and social aspect]. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Seriia: Pedahohika [Adaptive control: theory and practice. Series: Pedagogy]: electronic scientific professional publication, 8 (15). Retrieved from https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/191 [in Ukrainian].

Bondar, O. V. (2012). Sytuatsiinyi menedzhment [Situational management]. Teaching. manual 2nd ed., revised and supplemented. Kyiv: Center for Educational Literature. Retrieved from https: //pidru4niki.com/1584072033571/menedzhment/situatsiyniy_menedzhment [in Ukrainian].

Gaidei, О. О. (2012). Upravlinnia zminamy na pidpryiemstvi [Enterprise change management]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu [Bulletin of Berdyansk University of Management and Business], 3 (19), 71-75. Retrieved from http: //old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/13-3-19-2012.pdf [in Ukrainian].

Gviniashvili, T. Z. (2018). Alhorytm upravlinnia zminamy sub’iektiv pidpryiemnytstva [Algorithm for managing changes in business entities]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii [Economic Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy], 5, 72-76. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2018_5_1 [in Ukrainian].

Grinko, T. V. (2015). Kontseptualizatsiia modelei upravlinnia zminamy na pidpryiemstvakh u suchasnykh umovakh minlyvoho seredovyshcha [Conceptualization of change management models in enterprises in modern changing environment]. Tekhnolohichnyi audyt ta rezervy vyrobnytstva [Technological audit and production reserves], 1 (5), 34-40. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2015_1(5)__6 [in Ukrainian].

Kotter, J. P., & Cohen, D. S. (2017). Sut peremen. Nevydumannye istorii o tom, kak liudi izmeniaiut svoi organizatcii [The essence of change. Not inventing a story about how people change their organizations]. Moskva: Olimp-Business Publishing House [in Russian].

Navolokova, N. P. (2009). Entsyklopediia pedahohichnykh tekhnolohii ta innovatsii [Encyclopedia of pedagogical technologies and innovations]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Naypak, D. V. Formuvannia alhorytmu upravlinnia zminamy v zabezpecheni rozvytku pidpryiemstva na osnovi protsesnoho pidkhodu [Formation of algorithm of change management in the provided development of the enterprise on the basis of the process approach]. Derzhavne rehuliuvannia protsesiv ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku. Teoriia i praktyka derzhavnoho upravlinnia [State regulation of economic and social development. Theory and practice of public administration], 2 (33). Retrieved from http: //irbis-nbuv.gov.ua [in Ukrainian].

Slovnyk ukrainskoi movy. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk [Dictionary of the Ukrainian language. Academic Explanatory Dictionary]. (1970-1980). Retrieved from http: //sum.in.ua/p/10/106/1 [in Ukrainian].

Tomashevsky, O. M., Tsegelyk, G. G., Wind, M. B., & Dubuk, V. I. (2012). Informatsiini tekhnolohii ta modeliuvannia biznes protsesiv [Information technology and business process modeling]. Tutorial. Kyiv: Center for Educational Literature Publishing House. Retrieved from https://pidru4niki.com [in Ukrainian].

Harrington, J. (2008). Sovershenstvo upravleniia izmeneniiami [Excellence in change management]. Moskva: RIA: "Standards and Quality" [in Russian].

Courtney, F. 6 Steps to Effective Organizational Change Management. Retrieved from https://www.pulselearning.com.

Mykhailychenko, I. (2019). Organizational-managerial conditions for innovations implementation in higher education institutions. Pedahohichnyi almanakh [Pedagogical almanac], 44, 122–129. Retrieved from http://www.pedalmanac.site/index.php/main/article/view/27/20.

Vukotich, G. (2020). Аssembling the change management team The Importance of Change Management Training ATD. Retrieved from https://d22bbllmj4tvv8.cloudfront.net.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-05 — Оновлено 2021-05-11

Як цитувати

Горішна, О. М. (2021). Алгоритм управління змінами в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти . Імідж сучасного педагога, (2(197), 5–11. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-5-11

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають