Сучасний стан розвитку університетів третього віку в Україні

Автор(и)

  • Ольга Баніт Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, Україна https://orcid.org/0000-0001-9002-6439
  • Вікторія Вікторівна Гришко Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, Україна https://orcid.org/0000-0002-2682-8143

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-18-22

Ключові слова:

університет третього віку; соціальний проєкт; люди похилого віку; демографічне старіння

Анотація

Наведено статистику «старіння» суспільства, яка засвідчує зростання численності людей похилого віку. З'ясовано, що на початку ХХІ ст. важливого значення набуває орієнтація освіти дорослих на забезпечення соціально-культурного прогресу, довготривале підтримання креативного, інноваційного потенціалу кожного дорослого члена суспільства. Проаналізовано досвід реалізації соціального проєкту «Університет третього віку». Схарактеризовано діяльність університетів третього віку в Україні протягом останніх 10 років. Виявлено 3 типи таких закладів: 1) діючі, що працюють активно й постійно; 2) діючі, але робота ведеться періодично; 3) недіючі, але числяться. Доведено, що українські університети третього віку стають освітніми центрами для подальшого особистісного розвитку людей похилого віку, їхньої суспільної інтеграції, соціалізації та адаптації в умовах глобалізаційних процесів.

Біографія автора

Вікторія Вікторівна Гришко, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України

аспірант

Посилання

Білик Н. І. Управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників : монографія. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2015. 461 с.

Кіпень В. П. Люди поважного віку в Україні: потреби, цінності та взаємодія з органами влади. Населення України. Імперативи демографічного старіння. Київ : ВД «АДЕФ-Україна», 2019.

Концепція діяльності центрів освіти «третього віку» в Україні : метод. посіб. / автори-уклад.: А. Горбовий, А. Халецька, О. Степанюк, А. Кухаренко, Д. Спулбер. Київ ; Луцьк, 2017. 116 с.

Найпоширеніші столичні факультети «Університету третього віку». (2020). URL: https://vechirniy.kyiv.ua/news/12024/.

Проєкт Закону України «Про освіту дорослих». (2020). URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-zakonu-ukrayini-pro-osvitu-doroslih.

Сагун І. Г. Розвиток освіти людей третього віку в Німеччині (друга половина XX – початок XXI століття) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Київ, ІПООД НАПН України, 2011.

Стратегія державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 10-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/10-2018-%D1%80#Text

У Ковелі в Університеті третього віку розпочався навчальний академічний рік. (2019). URL: http://prokovel.com/kovel_2019/1196-u_koveli_v_universiteti_tretogo_viku_rozpochavsya_navchalnij_akademichnij_rik_foto.html

Університет третього віку в Дніпрі є найбільш розлогою програмою для людей елегантного віку в Україні. (2020). URL: https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/39750/boris-filatov-universitet-tretogo-viku-v-dnipri-e-najbilsh-rozlogoyu-programoyu-dlya-lyudej-elegantnogo-viku-v-ukraini

Університет третього віку в Полтаві. (2020). URL: http://puet.edu.ua/uk/fakulteti/universitet-tretogo-viku

Університет третього віку запрошує. (2013). URL: http://kovelrada.gov.ua/news-1655.html

References

Bilyk, N. I. (2015). Upravlinnia adaptyvno-pedahohichnym proektuvanniam rehionalnykh osvitnikh system pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv [Management of adaptive-pedagogical design of regional educational systems of advanced training of pedagogical workers]: monohrafiia. Poltava: TOV «ASMI» [in Ukrainian].

Kipen, V. P. (2019). Liudy povazhnoho viku v Ukraini: potreby, tsinnosti ta vzaiemodiia z orhanamy vlady. Naselennia Ukrainy. Imperatyvy demohrafichnoho starinnia [People of respectable age in Ukraine: needs, values and interaction with the authorities. The population of Ukraine. Imperatives of demographic aging]. Kyiv: VD «ADEF-Ukraina» [in Ukrainian].

Horbovyi, A., Khaletska, A., Stepaniuk, O., Kukharenko, A., & Spulber, D. (2017). Kontseptsiia diialnosti tsentriv osvity «tretoho viku» v Ukraini [The concept of "third age" education centers in Ukraine]: metod. posib. Kyiv; Lutsk [in Ukrainian].

Naiposhyrenishi stolychni fakultety «Universytetu tretoho viku» [The most common metropolitan faculties of the "University of the Third Age"]. (2020). Retrieved from https://vechirniy.kyiv.ua/news/12024/ [in Ukrainian].

Proiekt Zakonu Ukrainy «Pro osvitu doroslykh» [Draft Law of Ukraine "On Adult Education"]. (2020). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-zakonu-ukrayini-pro-osvitu-doroslih [in Ukrainian].

Sahun, I. H. (2011). Rozvytok osvity liudei tretoho viku v Nimechchyni (druha polovyna XX – pochatok XXI stolittia) [Development of education of the elderly in Germany (second half of XX - early XXI century)]. (PhD diss.). Kyiv: IPOOD NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Stratehiia derzhavnoi polityky z pytan zdorovoho ta aktyvnoho dovholittia naselennia na period do 2022 roku [Strategy of state policy on healthy and active longevity of the population until 2022]. (2018). Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 sichnia 2018 r. № 10-r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/10-2018-%D1%80#Text [in Ukrainian].

U Koveli v Universyteti tretoho viku rozpochavsia navchalnyi akademichnyi rik [The academic year began in Kovel at the University of the Third Age]. (2019). Retrieved from http://prokovel.com/kovel_2019/1196-u_koveli_v_universiteti_tretogo_viku_rozpochavsya_navchalnij_akademichnij_rik_foto.html [in Ukrainian].

Universytet tretoho viku v Dnipri ye naibilsh rozlohoiu prohramoiu dlia liudei elehantnoho viku v Ukraini [The University of the Third Age in Dnipro is the most extensive program for people of elegant age in Ukraine]. (2020). Retrieved from https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/39750/boris-filatov-universitet-tretogo-viku-v-dnipri-e-najbilsh-rozlogoyu-programoyu-dlya-lyudej-elegantnogo-viku-v-ukraini [in Ukrainian].

Universytet tretoho viku v Poltavi [University of the Third Age in Poltava]. (2020). Retrieved from http://puet.edu.ua/uk/fakulteti/universitet-tretogo-viku [in Ukrainian].

Universytet tretoho viku zaproshuie [The University of the Third Age invites]. (2013). Retrieved from http://kovelrada.gov.ua/news-1655.html [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-07

Як цитувати

Баніт, О., & Гришко, В. В. (2022). Сучасний стан розвитку університетів третього віку в Україні . Імідж сучасного педагога, (2(197), 18–22. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-18-22

Номер

Розділ

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА