Твори для дітей Анастасії Комлікової

Автор(и)

  • Анна Василівна Поліщук Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8500-534X
  • Світлана Станіславівна Сабрі Київський національний університет культури та мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1364-0301

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-87-90

Ключові слова:

фортепіано; твори для дітей; цикл; репертуар; композитор; Анастасія Комлікова

Анотація

Досліджуються особливості творів для дітей Анастасії Комлікової, яка є композиторкою нової генерації. Наголошено, що головною метою композиторки виступає системна робота, яка б упроваджувалась із дітьми наймолодшого віку, де переважало б загальне музично-естетичне виховання, що потім змінювалось безпосередньою роботою в класі фортепіано чи вокалу. Звернення до яскравих образів, широке застосування програмності виступають провідними ознаками творчості Комлікової. Композиторка створює вокально-інструментальні та камерно-вокальні твори для дитячого виконавства. У своєму фортепіанному циклі композиторка використовує  яскраві програмні назви, наслідуючи традиціям, закладеним у зарубіжній і вітчизняній музичній практиці. Специфіка музичної мови творів Комлікової полягає у синтезуванні елементів академічної, джазової та фольклорної музики, що дозволяють ознайомити дітей із різними напрямами музичної культури. Також композиторка приділяє увагу розвитку навичок виконання різних технічних складнощів – ритмічних, інтонаційних, ладових.

Біографія автора

Анна Василівна Поліщук, Київський національний університет культури і мистецтв

концертмейстер кафедри музичного мистецтва 

Посилання

Борисенко Т. В. Стилістичний аналіз фортепіанних мініатюр Миколи Сільванського. Мистецтвознавчі записки. 2018. Вип. 34. С. 274–283.

Брайченко Т. Ф. Поетика академічних і естрадних пісень у сучасних українських авторів. Культура і сучасність. 2019. № 2. С. 39–43.

Васіна В. А., Середа С. О. Виховання дітей засобами музики. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2016. № 4. С. 34–40.

Гаран K. М. Фортепіанна музика для дітей у творчості українських композиторів. Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. 2014. № 30. С. 24–31. URL: https://doi.org/10.31866/2410-1176.30.2014.159816

Даюк Ж., Мосійчук А. Дитяча фортепіанна музика на теренах України. Нова педагогічна думка. 2019. № 4 (100). С. 170–173.

Казкове фортепіано. URL: http://www.komlikova.com/music-for-children/fairypiano.html

References

Borysenko, T. V. (2018). Stylistychnyi analiz fortepiannykh miniatiur Mykoly Silvanskoho [Stylistic analysis of piano miniatures by Mykola Silvansky]. Mystetstvoznavchi zapysky [Art Notes], 34, 274-283 [in Ukrainian].

Braichenko, T. F. (2019). Poetyka akademichnykh i estradnykh pisen u suchasnykh ukrainskykh avtoriv [Poetics of academic and pop songs by modern Ukrainian authors]. Kultura i suchasnist [Culture and modernity], 2, 39-43 [in Ukrainian].

Vasina, V. A., & Sereda, S. O. (2016). Vykhovannia ditei zasobamy muzyky [Education of children by means of music]. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti [Education and development of a gifted personality], 4, 34-40 [in Ukrainian].

Haran, K. M. (2014). Fortepianna muzyka dlia ditei u tvorchosti ukrainskykh kompozytoriv [Piano music for children in the works of Ukrainian composers]. Visnyk KNUKiM. Seriia: Mystetstvoznavstvo [Bulletin of KNUKiM. Art History Series], 30, 24-31. Retrieved from https://doi.org/10.31866/2410-1176.30.2014.159816 [in Ukrainian].

Daiuk, Zh., & Mosiichuk, A. (2019). Dytiacha fortepianna muzyka na terenakh Ukrainy [Children's piano music in Ukraine]. Nova pedahohichna dumka [New Pedagogical Thought], 4 (100), 170-173 [in Ukrainian].

Kazkove fortepiano [Fabulous piano]. Retrieved from http://www.komlikova.com/music-for-children/fairypiano.html [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-05

Як цитувати

Поліщук, А. В., & Сабрі, С. С. (2021). Твори для дітей Анастасії Комлікової . Імідж сучасного педагога, (2(197), 87–90. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-87-90

Номер

Розділ

ВІНОК МИТЦІВ І МИСТКИНЬ