Педагогічний ракурс етнодизайну як виду комплексної міждисциплінарної художньо-проєктної діяльності

Автор(и)

  • Микола Миколайович Близнюк Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8339-4118
  • Надія Вікторівна Вакуленко Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Всеукраїнський центр вишивки та килимарства, м. Решетилівка, Полтавська область,, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1563-9873
  • Олексій Сергійович Дебре Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5174-6492

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-67-72

Ключові слова:

педагогіка; етнодизайн; нематеріальна культурна спадщина; традиційні ремесла; художньо-проєктна діяльність

Анотація

Універсальність національної культури, що інтегрує досягнення українського народу та має особливості гармонійного саморозвитку, вимагає такої соціокультурної організації суспільства, яка б сприяла системному духовно-культурному розвиткові кожної особистості. Національна культура, маючи високий виховний й освітній потенціал, виступає потужним чинником гармонійного розвитку людини, її соціалізації, індивідуалізації, етнокультурної ідентифікації. Сама ж людина стає не лише творцем культури, а й водночас її творінням.

Розглянуто етнографічний дизайн як феномен сучасної культури у контексті збереження і примноження елементів нематеріальної культурної спадщини, зокрема це стосується розвитку традиційних ремесел. Уточнено формулювання етнодизайну з педагогічного погляду як виду комплексної міждисциплінарної художньо-проєктної діяльності, що синтезує в собі регіональні традиції художньо-матеріальної культури, сучасні гуманітарні, мистецькі та технічні знання, методи художнього проєктування та технічного конструювання, спрямовується на створення етнокультурного предметного середовища, естетично оцінюваного як цілісне та гармонійне.

 

 

Посилання

Бровченко А. І. Формування фахової компетентності з основ етнодизайну у майбутніх учителів трудового навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2011. 21 с.

Бутенко В. Г., Бутенко Н. І. Інтерпретація естетичної культури особистості. Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти : матеріали VІІІ регіон. наук.-практ. семінару. Хмельницький, 2020. С. 24–28.

Даниленко В. Я. Український дизайн крізь призму селянської та урбаністичної культури українців. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2004. № 8. С. 47–56.

Донцов О. Картографування нематеріальної культурної спадщини України в інформаційному забезпеченні туризму проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 2018. Вип. 28. С. 4–10.

Дутчак О. І. Нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО в Україні: перспективи використання в індустрії туризму. Карпатський край. 2017. № 1 (9). С. 165–170.

Івченко А. О. Тлумачний словник української мови. Харків : Фоліо, 2006. 766 с.

Корницька Л. А. Використання елементів етнодизайну у підготовці фахівців швейного профілю. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2008. № 4. С. 82–92.

Розвиток творчої особистості в умовах екологічної кризи : наук.-метод. посіб. : у 2 ч. / за наук. ред.: О. В. Киричука, В. В. Рибалки. Київ : Ін-т психології АПН України, 1993. Ч. 1: Результати експеримент. і наук.-практ. досліджень. 124 с.

Розенсон И. А. Основы теории дизайна : учебник для вузов. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 219 с.

Руденченко А. А. Етнодизайн як міждисциплінарний феномен створення творчого освітнього простору. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2014. № 10, ч. 3. С. 140–146.

Сагач Г. М. Скарби краси : монографія. Київ : КВІЦ, 2019. 296 с.

Світлична О. Етнографічні інтерпретації у творчості молодих вітчизняних фахівців графічного дизайну. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2016. Вип. 30. С. 207–216.

Станкевич М. Є. Протодизайн, концепції і морфологія дизайну. Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України ; за заг. ред. М. І. Яковлєва. Київ : Фенікс, 2012. С. 122–131.

Тименко В. П. Початкова дизайн-освіта: теорія і практика формування конструктивних умінь особистості : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2010. 380 с.

Хейнапуу А. Кривая этнофутуризма идет в бесконечность : перевод из газеты Eesti Ekspress. URL: http//www.suri.ee/etnofutu/texts/ krivaja.html.

Черкесова І. Г. Етностиль як засіб культурної самоідентифікації. Етнодизайн. Європейський вибір розвитку і національний контекст : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко, відп. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко та ін. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. Кн. 2. С. 110–116.

Чумаченко М. П. Этнодизайн и методы его проектирования в современных текстильных изделиях. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2014. II(6). Issue: 36. URL: www.seanewdim.com.

Яковенко М. Л. Дизайн як сучасна форма вираження естетичного початку в культурі. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля. URL: http://www.info-library.com.ua/books-text-12063.html.

Shirokogoroff S. M. Die Grundzuge der Theorie vom Ethnos : ubersetzt von C.A. Schmitz. Kultur. Frankfurt, 1963.

References

Brovchenko, A. I. (2011). Formuvannia fakhovoi kompetentnosti z osnov etnodyzainu u maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia [Formation of professional competence in the basics of ethnic design in future teachers of labor education]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Butenko, V. H., & Butenko, N. I. (2020). Interpretatsiia estetychnoi kultury osobystosti [Interpretation of aesthetic culture of personality]. In Kontseptualni problemy rozvytku mystetskoi osvity [Conceptual problems of art education development]: materialy VIII rehionalnoho naukovo-praktychnoho seminaru (pp. 24-28). Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Danylenko, V. Ia. (2004). Ukrainskyi dyzain kriz pryzmu selianskoi ta urbanistychnoi kultury ukraintsiv [Ukrainian design through the prism of peasant and urban culture of Ukrainians]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv [Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts], 8, 47-56 [in Ukrainian].

Dontsov, O. (2018). Kartohrafuvannia nematerialnoi kulturnoi spadshchyny Ukrainy v informatsiinomu zabezpechenni turyzmu problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity i kartohrafii [Mapping of the intangible cultural heritage of Ukraine in the information support of tourism the problem of continuous geographical education and cartography]. Problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity i kartohrafii [Problems of continuing geographical education and cartography], 28, 4-10 [in Ukrainian].

Dutchak, O. I. (2017). Nematerialna kulturna spadshchyna YuNESKO v Ukraini: perspektyvy vykorystannia v industrii turyzmu [Intangible cultural heritage of UNESCO in Ukraine: prospects for use in the tourism industry]. Karpatskyi krai [Carpathian region], 1 (9), 165-170 [in Ukrainian].

Ivchenko, A. O. (2006). Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Explanatory dictionary of the Ukrainian language]. Kharkiv: Folio [in Ukrainian].

Kornytska, L. A. (2008). Vykorystannia elementiv etnodyzainu u pidhotovtsi fakhivtsiv shveinoho profiliu [The use of elements of ethnic design in the training of sewing professionals]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity [Pedagogy and psychology of vocational education], 4, 82-92 [in Ukrainian].

Kyrychuk, O. V., & Rybalky, V. V. (Eds.). (1993). Rozvytok tvorchoi osobystosti v umovakh ekolohichnoi kryzy [Development of creative personality in the conditions of ecological crisis]: nauk.-metod. posib. (P. 1: Rezultaty eksperymentalnykh i naukovo-praktychnykh doslidzhen). Kyiv: In-t psykholohii APN Ukrainy [in Ukrainian].

Rozenson, Y. A. (2006). Osnovu teoryy dyzaina [Fundamentals of design theory]: uchebnyk dlia vuzov. Sankt-Peterburg: Pyter [in Russian].

Rudenchenko, A. A. (2014). Etnodyzain yak mizhdystsyplinarnyi fenomen stvorennia tvorchoho osvitnoho prostoru [Ethnodesign as an interdisciplinary phenomenon of creating a creative educational space]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia [Problems of modern teacher training], 10 (Is. 3), 140-146 [in Ukrainian].

Sahach, H. M. (2019). Skarby krasy [Beauty treasures]: monohrafiia. Kyiv: KVITs [in Ukrainian].

Svitlychna, O. (2016). Etnohrafichni interpretatsii u tvorchosti molodykh vitchyznianykh fakhivtsiv hrafichnoho dyzainu [Ethnographic interpretations in the works of young domestic graphic design specialists]. Visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv [Bulletin of the Lviv National Academy of Arts], 30, 207-216 [in Ukrainian].

Stankevych, M. Ie. (2012). Protodyzain, kontseptsii i morfolohiia dyzainu [Protodesign, design concepts and morphology]. In M. I. Yakovlieva (Ed.), Narysy z istorii ukrainskoho dyzainu XX stolittia [Essays on the history of Ukrainian design of the XX century]: zb. statei (pp. 122-131). Kyiv: Feniks [in Ukrainian].

Tymenko, V. P. (2010). Pochatkova dyzain-osvita: teoriia i praktyka formuvannia konstruktyvnykh umin osobystosti [Primary design education: theory and practice of forming constructive personality skills]: monohrafiia. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Kheinapuu, A. Kryvaia etnofuturyzma ydet v beskonechnost [The curve of ethnofuturism goes to infinity]. Retrieved from http//www.suri.ee/etnofutu/texts/ krivaja.html [in Ukrainian].

Cherkesova, I. H. (2015). Etnostyl yak zasib kulturnoi samoidentyfikatsii. Etnodyzain [Ethnic style as a means of cultural self-identification]. In Ye. A. Antonovych, & V. P. Tytarenko (Eds.), Yevropeiskyi vybir rozvytku i natsionalnyi kontekst [Ethnodesign. European choice of development and national context]: zb. nauk. prats (B. 2, pp. 110-116). Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [in Ukrainian].

Chumachenko, M. P. (2014). Etnodyzain y metodu eho proektyrovanyia v sovremennukh tekstylnukh yzdelyiakh [Ethno design and methods of its design in modern textiles]. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, II (6), is. 36. Retrieved from www.seanewdim.com. [in Russian].

Yakovenko, M. L. Dyzain yak suchasna forma vyrazhennia estetychnoho pochatku v kulturi [Yak design is the shape of the twist of the aesthetic ear in culture]. Skhidnoukrainskyi natsionalnyi universytet im. Volodymyra Dalia [East Ukrainian National University named after Vladimir Dahl]. Retrieved from http://www.info-library.com.ua/books-text-12063.html [in Ukrainian].

Shirokogoroff, S. M. (1963). Die Grundzuge der Theorie vom Ethnos (Ubersetzt von C.A. Schmitz). Kultur. Frankfurt [in Germany].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-05

Як цитувати

Близнюк, М. М., Вакуленко, Н. В., & Дебре, О. С. (2021). Педагогічний ракурс етнодизайну як виду комплексної міждисциплінарної художньо-проєктної діяльності . Імідж сучасного педагога, (2(197), 67–72. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-2(197)-67-72

Номер

Розділ

РІДНІ ДЖЕРЕЛА