Формування системи науково-теоретичних знань у майбутніх фахівців галузі товарознавства

Автор(и)

  • Ольга Георгіївна Набока Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-58-62

Ключові слова:

науково-теоретичні знання; майбутні фахівці; нормативні документи; професійна підготовка

Анотація

Розглянуто проблему формування системи науково-теоретичних знань у майбутніх фахівців галузі товарознавства. Встановлено, що науково-теоретичні знання є невід’ємним складником професійної підготовки майбутніх товарознавців у закладах вищої освіти. До системи науково-теоретичної підготовки майбутніх товарознавців віднесено знання з: теоретичних засад підприємництва, торгівлі і біржової діяльності; методів та інструментарію обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур; форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності торговельних підприємств інноваційних підходів у підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності; основних характеристик товарів і послуг у підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності; нормативно-правового забезпечення діяльності торговельних структур тощо.

Посилання

Брюховецький В. Велика книга пам’яті народу. Діаріуш президента НаУКМА. 2002. № 2. С. 2.

Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. 2-ге вид, доп. Київ : Академвидав, 2007. 615 с.

Гора Н. В. Особливості підготовки майбутніх товарознавців. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/21march2017/32.pdf (дата звернення 19.01.2021).

Грищенко І. М. Освіта та професійна підготовка фахівців у світлі євроінтеграційних процесів. Інформатика та економіка –2010 : міжнар. наук. семінар (21–27 лют. 2010 р.). Хургада, Єгипет, 2010. С. 59.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1412707858770643 (дата звернення 19.01.2021).

Зимняя И. А. Педагогическая психология : учеб. пособ. Ростов на Дону : Феникс, 1997. 480 с.

Іноземцев В. А., Мороз С. Е. Роль педагогічного колективу ВНЗ у формуванні професійних компетенцій майбутнього товарознавця. Конференция ЕМС 2015: Тезисы по основным тематическим направлениям конференции: Секция: Формирование профессиональных компетентностей при подготовке товароведов-экспертов. URL: http://konfemc. ukrainianforum.net/t129-topic – 2015 (дата звернення 19.01.2021).

Колесник Н. Є. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2007. 335 с.

Муратов В. С. Предмет, объекты и субъекты товароведной деятельности. Современные наукоемкие технологии. 2007. № 7. С. 37.

Павленко О. О. Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної освіти : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Дніпропетровськ, 2010. 539 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/106803/5/dis.pdf (дата звернення 19.01.2021).

Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи : навч. посіб. Київ : ТОВ «Філ-студія», 2006. 320 с. URL: http://www.psyh.kiev.ua (дата звернення 22.01.2021).

Стандарт вищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/076-pidpriemnitstvo-torgivlya-ta-birzhova-diyalnist-bakalavr.pdf (дата звернення 20.01.2021).

Феталиева Н. Ю. Образование как важнейший фактор формирования человеческого потенциала. Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 7. С. 115–118. URL: http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=10297 (дата обращения: 19.01.2021).

Царенко О. М., Царенко І. Л. Методичні особливості навчання студентів професійно орієнтованим дисциплінам. Наукові записки. Серія: педагогічні науки. 2020. Вип. 191. С. 175–178.

Якимович Т. Д. Основи дидактики професійно-практичної підготовки : навч.-метод. посіб. Львів, 2013. 138 с.

References

Briukhovetskyi, V. (2002). Velyka knyha pam’iati narodu [A great book of people's memory]. Diariush prezydenta NaUKMA [Diary of the President of NaUKMA], 2, 2 [in Ukrainian].

Volkova, N. P. (2007). Pedahohika [Pedagogy]: navch. posib. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Hora, N. V. Osoblyvosti pidhotovky maibutnikh tovaroznavtsiv [Features of training future commodity experts]. Retrieved from http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/21march2017/32.pdf [in Ukrainian].

Hryshchenko, I. M. (2010). Osvita ta profesiina pidhotovka fakhivtsiv u svitli yevrointehratsiinykh protsesiv [Education and professional training in the light of European integration processes]. In Informatyka ta ekonomika –2010 [Informatics and Economics - 2010]: mizhnar. nauk. seminar, (21–27 liut. 2010 r.) (p. 59). Khurhada, Yehypet [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine "On Higher Education"] vid 01.07.2014 № 1556-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1412707858770643 [in Ukrainian].

Zimniaia, I. A. (1997). Pedagogicheskaia psikhologiia [Pedagogical psychology]: ucheb. posob. Rostov na Donu: Feniks [in Russian].

Inozemtsev V. A., & Moroz S. E. Rol pedahohichnoho kolektyvu VNZ u formuvanni profesiinykh kompetentsii maibutnoho tovaroznavtsia [The role of the teaching staff of the university in the formation of professional competencies of the future commodity expert]. Konferentciia EMS 2015: Tezisy po osnovnym tematicheskim napravleniiam konferentcii: Sektciia: Formirovanie professionalnykh kompetentnostei pri podgotovke tovarovedov-ekspertov [EMC 2015 Conference: Abstracts on the main thematic areas of the conference: Section: Formation of professional competencies in the preparation of expert commodity experts]. Retrieved from http://konfemc. ukrainianforum.net/t129-topic – 2015 [in Ukrainian].

Kolesnyk, N. Ye. (2007). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do orhanizatsii khudozhno-tekhnichnoi tvorchosti uchniv [Preparation of future primary school teachers for the organization of artistic and technical creativity of students]. (PhD diss.). Zhytomyr [in Ukrainian].

Muratov, V. S. (2007). Predmet, obekty i subekty tovarovednoi deiatelnosti [Subject, objects and subjects of commodity research]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii [Modern high technologies], 7, 37 [in Russian].

Pavlenko, O. O. (2010). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentsii fakhivtsiv mytnoi sluzhby v systemi neperervnoi osvity [Formation of communicative competence of customs service specialists in the system of continuing education]. (D diss.). Dnipropetrovsk. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/106803/5/dis.pdf [in Ukrainian].

Podoliak, L. H., & Yurchenko, V. I. (2006). Psykholohiia vyshchoi shkoly [Psychology of high school]: navch. posib. Kyiv: TOV «Fil-studiia». Retrieved from http://www.psyh.kiev.ua [in Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity [Standard of higher education]. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/076-pidpriemnitstvo-torgivlya-ta-birzhova-diyalnist-bakalavr.pdf [in Ukrainian].

Fetalieva, N. Iu. (2016). Obrazovanie kak vazhneishii faktor formirovaniia chelovecheskogo potentciala [Education as the most important factor in the formation of human potential]. Mezhdunarodnyi zhurnal eksperimentalnogo obrazovaniia [International Journal of Experimental Education], 7, 115-118. Retrieved from http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=10297 [in Russian].

Tsarenko, O. M., & Tsarenko, I. L. (2020). Metodychni osoblyvosti navchannia studentiv profesiino oriientovanym dystsyplinam [Methodical specialties of teaching students in professional oriented disciplines]. Naukovi zapysky. Seriia: pedahohichni nauky [Science notes. Series: pedagogical sciences], 191, 175-178 [in Ukrainian].

Yakymovych, T. D. (2013). Osnovy dydaktyky profesiino-praktychnoi pidhotovky [Fundamentals of didactics of professional and practical training]: navch.-metod. posib. Lviv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-07

Як цитувати

Набока, О. Г. (2021). Формування системи науково-теоретичних знань у майбутніх фахівців галузі товарознавства . Імідж сучасного педагога, (1(196), 58–62. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-58-62