Сімейне виховання у православній педагогіці

Автор(и)

  • Тетяна Павлівна Фазан Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9132-9394
  • Наталія Михайлівна Манжелій Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1030-764X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-85-87

Ключові слова:

православ’я; сім’я; виховання; моральність; духовність; педагогіка; благочестя; мудрість

Анотація

Сконцентровано увагу на тому, що у житті кожної людини велику роль відіграє сім'я, яка є своєрідною школою релігійного виховання.

Доведено, що сімейне виховання має глибоке практичне значення і є важливою передумовою розуміння багатьох процесів, які відбуваються у суспільстві.

Саме від виховання батьків залежить, якими людьми виростуть діти. В одних сім'ях велику роль відіграють матеріальні цінності, в інших – духовні цінності. У православних сім'ях дотримуються традицій, люблять і поважають батьків. У таких сім'ях один одного підтримують і в радості, і в горі. Головна відмінність православної родини від інших є любов до людей і віра в добро. Православні батьки вчать дітей не ображатися на оточуючих, а приймати ситуацію як випробування і долати її.

Біографії авторів

Тетяна Павлівна Фазан, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

аспірантка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки 

Наталія Михайлівна Манжелій, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Посилання

Архипова С. Роль родинного виховання у творчому розвитку дитини. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. 2008. Вип. XXII-XXIII. С. 116–119.

Білик Н. І. Управління виховним процесом у закладі загальної середньої освіти на засадах духовності. Виховання духовності особистості у контексті реалізації цілей сталого розвитку України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конфер. Київ, 27 лютого 2020 р. / за наук. ред.: О. І. Бондаря, О. М. Отич. Київ : Гельветика, 2020. С. 108–115.

Василий Великий, святитель. Избранные творения. Нравственные правила и беседы. Москва : Белорусский Экзархат, 2014. 704 с.

Григорий Богослов, святитель. Сборник статей. Москва : Сибирская благозвонница, 2011. 384 с.

Жихарева З. А., Жихарев М. С. Духовные основы традиционной русской семьи. Минск, 2000. Ч. I. 177 с.

Игумен Георгий (Шестун). Православная школа. Москва : Воскресная школа, 2004. 179 с.

Ильин И. А. Путь духовного обновления. Москва : Республика, 1993. 431 с.

Иоанн Златоуст, святитель. Уроки о воспитании. Калуга : Паремия, 2016. 48 с.

Тупицына А. Воспитание детей в православной семье. Санкт-Петербург, 2010. 215 с.

Шестун Евгений, прот. Православная педагогика. Москва, 2001. 560 с.

References

Arkhypova, S. (2008). Rol rodynnoho vykhovannia u tvorchomu rozvytku dytyny [The role of family education in the creative development of the child]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Pedahohika [Bulletin of the Precarpathian University. Pedagogy], XXII-XXIII, 116-119 [in Ukrainian].

Bilyk, N. I. (2020). Upravlinnia vykhovnym protsesom u zakladi zahalnoi serednoi osvity na zasadakh dukhovnosti [Management of the educational process in the institution of general secondary education on the basis of spirituality]. In O. I. Bondaria, & O. M. Otych (Eds.), Vykhovannia dukhovnosti osobystosti u konteksti realizatsii tsilei staloho rozvytku Ukrainy [Education of spirituality of the individual in the context of realization of the purposes of sustainable development of Ukraine]: zb. materialiv Vseukr. nauk.-prakt. konfer. Kyiv, 27 liutoho 2020 r. (pp. 108-115). Kyiv: Helvetyka [in Ukrainian].

Vasilii, Velikii, sviatitel. (2014). Izbrannye tvoreniia. Nravstvennye pravila i besedy [Selected Creations. Moral rules and conversations]. Moskva: Belorusskii Ekzarkhat [in Russian].

Grigorii, Bogoslov, sviatitel. (2011). Sbornik statei [Digest of articles]. Moskva: Sibirskaia blagozvonnitca [in Russian].

Zhikhareva, Z. A., & Zhikharev, M. S. (2000). Dukhovnye osnovy traditcionnoi russkoi semi [Spiritual foundations of the traditional Russian family] (Is. 1). Minsk [in Russian].

Igumen, Georgii (Shestun). (2004). Pravoslavnaia shkola [Orthodox school]. Moskva: Voskresnaia shkola [in Russian].

Ilin, I. A. (1993). Put dukhovnogo obnovleniia [The path of spiritual renewal]. Moskva: Respublika [in Russian].

Ioann Zlatoust, sviatitel. (2016). Uroki o vospitanii [Parenting lessons]. Kaluga: Paremiia [in Russian].

Tupitcyna, A. (2010). Vospitanie detei v pravoslavnoi seme [Raising children in an Orthodox family]. Sankt-Peterburg [in Russian].

Shestun Evgenii, prot. (2001). Pravoslavnaia pedagogika [Orthodox pedagogy]. Moskva [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-07

Як цитувати

Фазан, Т. П., & Манжелій, Н. М. (2021). Сімейне виховання у православній педагогіці . Імідж сучасного педагога, (1(196), 85–87. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-85-87