Місце «культури якості» у здійсненні акредитаційних процесів у ЗВО України

Автор(и)

  • Марина Геннадіївна Шленьова доцент кафедри документознавства та української мови Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4297-6872

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-41-44

Ключові слова:

культура якості; НАЗЯВО; експерт; процес акредитації

Анотація

Проаналізовано місце культури якості в процесах акредитації освітніх програм ЗВО України. Цю тематику розкрито в контексті взаємодії експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з представниками ЗВО та стейкхолдерами, зацікавленими у підвищенні якості надання освітніх послуг.

Розглянуто перші кроки та проблеми, з якими стикнулось НАЗЯВО в процесі свого становлення, відбору експертів, здійснення перших акредитацій у контексті суспільного резонансу. Зображено процес відбору та навчання експертів, окреслено характерні якості та навички претендентів.

Визначено поняття «культура якості» на офіційному рівні, враховано погляди на цей структурний елемент із боку експертів, керівництва НАЗЯВО, стейкхолдерів і міжнародних агенцій, зокрема Європейської асоціації забезпечення якості вищої освіти та Європейських стандартів і принципів із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Посилання

Авшенюк Н. Про якісну вищу освіту. Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти / за заг. ред. : С. Квіта, О. Єременко. Київ, 2021. С. 298–300.

Бабина Т. Г. Культура забезпечення якості і прозорості вищої освіти: європейські стандарти для України. Вища освіта України. 2015. № 3. С. 9–15.

Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі : практ. посіб. / за ред. С. Гришко, Т. Добка, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тііхонена. Львів : Вид-во «Компанія "Манускрипт"», 2014. 168 с.

Квіт С. Здобутки і виклики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у 2020 році. Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти / за заг. ред. : С. Квіта, О. Єременко. Київ, 2021. С. 7–16.

Кісіль М. В. Формування культури якості у вищому навчальному закладі. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку : матеріали ХХХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер., Чернівці, 15–16 квітня 2016 р. Київ, 2016. Т. 2. С. 8–10.

Медведєв В. Про новий процес акредитації. Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти / за заг. ред. : С. Квіта, О. Єременко. Київ, 2021. С. 326–327.

Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти / за заг. ред.: С. Квіта, О. Єременко. Київ, 2021. 364 с.

Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / за заг. ред.: С. Калашнікової, В. Лугового ; кол. авторів : Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін. Київ, 2015. 84 с.

Якість вищої освіти: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / за наук. ред. : А. Василюк, М. Дей ; кол. авторів : А. Василюк, М. Дей, В. Базелюк. НАПН України, Університет менеджменту освіти. Ніжин, 2019. 176 с.

References

Avsheniuk, N. (2021). Pro yakisnu vyshchu osvitu [On quality higher education]. In S. Kvit, O. Yeremenko (Eds.), Richnyi zvit Natsionalnoho ahentstva iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity [Annual report of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education] (pp. 298-300). Kyiv [in Ukrainian].

Babina, T. G. (2015). Kultura zabezpechennia yakostі і prozorostі vishchoii osvіty: evropeiskі standarty dlia Ukrainy [A culture of quality assurance and transparency in higher education: European standards for Ukraine]. Vyshcha osvіta Ukrainy [Higher education in Ukraine], 3, 9-15 [in Ukrainian].

Kvit, S. (2021). Zdobutky i vyklyky Natsionalnoho ahentstva iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity u 2020 rotsi [Achievements and challenges of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education in 2020]. In S. Kvit, O. Yeremenko (Eds.), Richnyi zvit Natsionalnoho ahentstva iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity [Annual report of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education] (pp. 7-16). Kyiv [in Ukrainian].

Kіsіl, M. V. (2016). Formuvannia kultury yakostі u vyshchomu navchalnomu zakladі [Formation of a culture of quality in higher education]. In Problemy і perspektivi іnnovacіinogo rozvytku [Problems and prospects of innovative development]: materіaly ХХХVІІІ Mіzhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferencsii (Vol. 2, pp. 8-10). Kyiv [in Ukrainian].

Medvediev, V. (2021). Pro novyi protses akredytatsii [On the new accreditation process]. In S. Kvit, O. Yeremenko (Eds.), Richnyi zvit Natsionalnoho ahentstva iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity [Annual report of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education] (pp. 326-327). Kyiv [in Ukrainian].

Kalashnіkova, S., & Lugovog, V. (Eds.). (2015). Rozvytok sistemy zabezpechennia yakostі vyshchoi osvіty v Ukrainі: іnformacіino-analіtychnii ogliad [Development of the quality assurance system of higher education in Ukraine: information-analytical review]. Kyiv [in Ukrainian].

Kvit, S., & Yeremenko, O. (Eds.). (2021). Rіchnii zvіt Natsіonalnogo agentstva іz zabezpechennia yakostі vyshchoi osvіty [Annual report of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education]. Kyiv [in Ukrainian].

Grishko, S., Dobka, T., Kaikovoi, O., Terzіyana, V., & Tііhonena, T. (2014). Vіd kontroliu do kultury yakostі: perezavantazhennia procesіv zabezpechennia yakostі v ukrainskii vyshchii shkolі [From control to quality culture: restarting quality assurance processes in Ukrainian higher education]. Lvіv [in Ukrainian].

Vasylyuk, A., & Dei, M. (Eds.). (2019). Yakіst vyshchoi osvіty: teorіia і praktyka: navchalno-metodychnii posіbnyk [The quality of higher education: theory and practice]. Nіzhyn [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-07

Як цитувати

Шленьова, М. Г. (2021). Місце «культури якості» у здійсненні акредитаційних процесів у ЗВО України . Імідж сучасного педагога, (1(196), 41–44. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-41-44