Професійний портрет учителя початкових класів початку ХХ століття

Автор(и)

  • Сергій Петрович Савченко аспірант кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Україна, Ukraine
  • Яна Володимирівна Демус Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2100-695X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-19-21

Ключові слова:

церковно-парафіяльні школи; освіта; церква; Полтава; релігія; земства

Анотація

Розглянуто проблеми, що склалися на початку ХІХ століття з появою і активною політикою у системі освіти земств, почали масово з’являтися заклади з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів початкової освіти. Вже на початку ХХ століття по всій території України була широка мережа шкіл грамотності, народних шкіл, церковно-парафіяльних шкіл разом із закладами підготовки педагогічних працівників. Постать учителя почала виокремлюватися в окремий клас інтелігенції з відповідними особливостями та вимогами.

Навчання в школі здійснювали священики і вчителі. Духовними вчителями були особи, які отримали вищу або нижчу духовну освіту, для того щоб вони могли викладати Закон Божий, церковний спів, старослов'янську грамоту, навчати молитвам й іншим релігійним предметам. Світські викладачі навчали азам грамоти: письму, початків арифметики, краснопису, російській мові.

Біографії авторів

Сергій Петрович Савченко, аспірант кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Україна

аспірант кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Україна

Яна Володимирівна Демус, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

аспірантка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки

Посилання

Вараниця А. О. Вчителі народних шкіл у структурі інтелігенції Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Новітня доба. 2013. Вип. 1. С. 166–180.

Волжин Н. А. Состояние учебных заведеній Киевского ученого округа с 1901 по 1911 г. Таблицы к диаграммам. Киев, 1913. 103 с.

Драч О. О. Формування системи оплати праці сільського вчителя в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.). Український селянин. 2005. Вип. 9. С. 46

Миронов Б. Социальная история России периода империи (ХVIII – нач. ХХ веков). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства : в 2 т. Санкт-Петербург, 1999. Т. 2. 567 с.

Мисак Н. Ф. Українська інтелігенція Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: соціально-професійний аспект : автореф. дис. … канд. іст. наук. Львів, 2005. 22 с.

Наше теперҍшне положень ІІІ. Дҍло. 1883. Ч. 23.

Примакова В. В. Вимоги до особистості вчителя початкових класів у працях педагогів-класиків. Таврійський вісник освіти. 2013. № 3 (43). С. 67–74.

References

Varanicia A. O. (2013). Vchitelі narodnih shkіl u strukturі іntelіgencії Galichini drugoї polovini XІX – pochatku XX stolіttia [Teachers of public schools in the structure of the Galician intelligentsia of the second half of the XIX – early XX century]. Novіtnia doba [The new age], 1, 166-180 [in Ukrainian].

Volzhin, N. A. (1913). Sostoianie uchebnyh zavedenіi Kievskogo uchenogo okruga s 1901 po 1911 g. [The state of educational institutions of the Kiev academic district from 1901 to 1911]. Tablicy k diagrammam. Kiev [in Russian].

Drach, O. O. (2005). Formuvannja sistemi oplati pracі sіlskogo vchitelja v Ukrainі (druga polovina XIX – pochatok XX st. ) [Formation of the system of remuneration of a rural teacher in Ukraine (second half of XIX - beginning of XX century)]. Ukrainski selianun [Ukrainian peasant], 9, 46 [in Ukrainian].

Mironov, B. (2000). Social'naia istoria Rossii perioda imperii (XVIII – nach. XX vekov). Genezis lichnosti, demokraticheskoi semi, grazhdanskogo obshhestva i pravovogo gosudarstva [Social history of Russia during the period of the empire (XVIII - early XX centuries). The genesis of personality, democratic family, civil society and the rule of law] (Vol. 2). Sankt-Peterburg [in Russian].

Misak, N. F. Ukrainska іntelіgencіia Galichini naprikіncі XІX – na pochatku XX st.: socіalno-profesіnii aspekt [Ukrainian intelligentsia of Galicia in the late XIX - early XX centuries: socio-professional aspect]. (Extended abstract of PhD diss.). Lvіv [in Ukrainian].

Nashe tepereshne polozheni ІІІ [Our present state ІІІ]. (1883). Dҍlo [Dҍlo], 23 [in Russian].

Prymakova, V. V. (2013). Vymohy do osobystosti vchytelia pochatkovykh klasiv u pratsiakh pedahohiv-klasykiv [Vimogi to the specialness of the teacher of cob classes at the pratsy of pedagogues-classics]. Tavriiskyi visnyk osvity [Tavriyskiy visnik of osviti], 3 (43), 67-74 [ in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-07

Як цитувати

Савченко, С. П., & Демус, Я. В. (2021). Професійний портрет учителя початкових класів початку ХХ століття . Імідж сучасного педагога, (1(196), 19–21. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-19-21