Військово-патріотична підготовка старшокласників у сучасному освітньому просторі

Автор(и)

  • Костянтин Жоржович Гуз доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти, Інститут педагогіки НАПН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-77-81

Ключові слова:

військово-патріотична підготовка; методологічні підходи; учні старших класів; компоненти; готовність учнів

Анотація

Автори статті актуалізують проблему вдосконалення військово-патріотичної підготовки учнів старших класів в освітньому просторі сучасної української школи відповідно до захисту її національних інтересів. Проведений аналіз компонентів військово-патріотичної підготовки старшокласників в освітньому просторі української школи.  З метою покращення ефективності військово-патріотичної підготовки учнів старших класів її компоненти розглянуто на основі методологічних підходів. Конкретизовано методологічні підходи до вдосконалення  цілісного динамічного процесу навчання учнів 10–11 класів з навчального предмета «Захист України». Розглянуто формування в учнів старших класів системи цінностей, комплексне вивчення змісту навчальної програми та можливість інтеграції з іншими предметами, необхідність акумуляції всіх можливих ресурсів для вдосконалення освітнього процесу.

Посилання

Азаров І. С. Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх офіцерів збройних сил України. Наука і освіта. 2014. № 2. С. 55–59.

Бех І. Д., Чорна К. І. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Київ, 2014. 29 с.

Білоцерківець І. П. Національні традиції військово-патріотичного виховання учнівської молоді України. Матеріали наук.-практ. семінару, присвяченого Першому чемпіонату України з поліцейського хортингу / ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін. Київ : Паливода А. В., 2015. С. 5–8.

Бойко О. В. Суб’єктно-діяльнісний підхід у формуванні лідерської компетентності військових фахівців. Вісник Національного університету оборони України. 2013. Вип. 1. С. 18–25.

Гуз К. Ж. Про засоби формування наукової картини світу та образу світу учнів загальноосвітньої школи. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (XXІV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), м. Полтава, 30–31 трав. 2019 р. / за заг. ред. М. В. Гриньової. Полтава : Астрая, 2019. С. 117–118.

Ільченко В. Р., Гуз К. Ж., Коваленко В. С. Концептуальні основи формування інтегрованих природознавчих курсів у старшій школі. Імідж сучасного педагога. 2005. № 9–10. С. 24–27.

Марченко О. Аксіологічний підхід до формування освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі. Наукові записки кафедри педагогіки. 2017. № 39. С. 149–156.

Остапенко О. І. Військово-патріотичного виховання в системі пріоритетів державної політики. Фізичне виховання в рідній школі. 2016. № 5 (106). С. 40–43.

Рижиков В. С. Теорія та практика системного підходу у професійній підготовці майбутніх офіцерів в умовах реформування військової освіти сьогодення. Вісник Черкаського університету: педагогічні науки. 2018. № 18. С. 81–88.

Ягупов В. В. Військова дидактика : навч. посіб. Київ : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2000. 400 с.

Kononets N., Grynova M., Zhamardiy V., Mamon O., Liulka H. Problems of Implementation of The System of Resource-Based Learning of Future Teachers of Physical Culture. International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP). 2020. Vol. 9 (12). Р. 50–60.

Kononets N., Ilchenko O., Mokliak V. Future teachers resource-based learning system: experience of higher education institutions in Poltava city, Ukraine. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE. 2020. Vol. 21. No 3. Article 14. Р. 199–220.

References

Azarov, I. S. (2014). Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky maibutnikh ofitseriv zbroinykh syl Ukrainy [Competence approach to the training of future officers of the Armed Forces of Ukraine]. Nauka i osvita [Science and education], 2, 55-59 [in Ukrainian].

Bekh, I. D., & Chorna, K. I. (2014). Prohrama ukrainskoho patriotychnoho vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi [Program of Ukrainian patriotic education of children and students]. Kyiv [in Ukrainian].

Bilotserkivets, I. P. (2015). Natsionalni tradytsii viiskovo-patriotychnoho vykhovannia uchnivskoi molodi Ukrainy [National traditions of military-patriotic education of student youth of Ukraine]. In I. D. Bekh (Ed.), Materialy nauk.-prakt. seminaru, prysviachenoho Pershomu chempionatu Ukrainy z politseiskoho khortynhu [Materials of scientific-practical. seminar dedicated to the First Championship of Ukraine in police horting] (pp. 5-8). Kyiv: Palyvoda A. V. [in Ukrainian].

Boiko, O. V. (2013). Sub’iektno-diialnisnyi pidkhid u formuvanni liderskoi kompetentnosti viiskovykh fakhivtsiv [Subject-activity approach in the formation of leadership competence of military professionals]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy [Bulletin of the National University of Defense of Ukraine], 1, 18-25 [in Ukrainian].

Huz, K. Zh. (2019). Pro zasoby formuvannia naukovoi kartyny svitu ta obrazu svitu uchniv zahalnoosvitnoi shkoly [On the means of forming a scientific picture of the world and the image of the world of secondary school students]. In M. V. Hrynova (Ed.), Metodyka navchannia pryrodnychykh dystsyplin u serednii ta vyshchii shkoli [Methods of teaching natural sciences in secondary and higher school]: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (XXIV KARYShYNSKI ChYTANNIa) (pp. 117-118). Poltava: Astraia [in Ukrainian].

Ilchenko, V. R., Huz, K. Zh., & Kovalenko, V. S. (2005). Kontseptualni osnovy formuvannia intehrovanykh pryrodoznavchykh kursiv u starshii shkoli [Conceptual bases of formation of integrated natural science courses in high school]. Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher], 9-10, 24-27 [in Ukrainian].

Marchenko, O. (2017). Aksiolohichnyi pidkhid do formuvannia osvitnoho seredovyshcha u vyshchomu viiskovomu navchalnomu zakladi [Axiological approach to the formation of the educational environment in higher military education]. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky [Scientific notes of the department of pedagogy], 39, 149-156 [in Ukrainian].

Ostapenko, O. I. (2016). Viiskovo-patriotychnoho vykhovannia v systemi priorytetiv derzhavnoi polityky [Military-patriotic education in the system of state policy priorities]. Fizychne vykhovannia v ridnii shkoli [Physical education in the native school], 5 (106), 40-43 [in Ukrainian].

Ryzhykov, V. S. (2018). Teoriia ta praktyka systemnoho pidkhodu u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh ofitseriv v umovakh reformuvannia viiskovoi osvity sohodennia [Theory and practice of a systematic approach in the training of future officers in the context of reforming military education today]. Visnyk Cherkaskoho universytetu: pedahohichni nauky [Bulletin of Cherkasy University: pedagogical sciences], 18, 81-88 [in Ukrainian].

Yahupov, V. V. (2000). Viiskova dydaktyka [Military didactics]: navch. posib. Kyiv: Vyd.-polihraf. tsentr “Kyivskyi universytet” [in Ukrainian].

Kononets, N., Grynova, M., Zhamardiy, V., Mamon, O., & Liulka, H. (2020). Problems of Implementation of The System of Resource-Based Learning of Future Teachers of Physical Culture. International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP), 9 (12), 50-60.

Kononets, N., Ilchenko, O., & Mokliak, V. (2020). Future teachers resource-based learning system: experience of higher education institutions in Poltava city, Ukraine. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 21, 3, 14, 199-220.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-07

Як цитувати

Гуз, К. Ж. (2021). Військово-патріотична підготовка старшокласників у сучасному освітньому просторі . Імідж сучасного педагога, (1(196), 77–81. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-77-81