Неперервна громадянська освіта як технологія національно-патріотичного виховання майбутніх військовослужбовців

Автор(и)

  • Андрій Григорович Бухун Національна академія Національної гвардії України, Ukraine
  • Любов Миколаївна Кравченко Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0011-609X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-72-76

Ключові слова:

неперервна громадянська освіта; національно-патріотичне виховання; військово-патріотична діяльність; технологічні засоби; допрофесійний етап громадянської освіти

Анотація

На засадах аналізу нормативного забезпечення громадянської освіти різних категорій населення України (Конституції України, Закону України «Про освіту» (2017 р.), Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 20162020 роки, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 20162020 роки, Національної стратегії у сфері прав людини, проєктів Концепції громадянської освіти (2000 р., 2012 р.), Концепції Нової української школи та інших державних документів) та визначення шляхів і засобів реалізації ідеї неперервності розвитку громадянської культури військовослужбовців, з’ясовано, що поняття громадянської освіти отримало сучасне нормативне наповнення, пройшло шлях від дилеми між національно-патріотичним вихованням у значенні патріотизму і громадянським вихованням у значенні прав людини й демократичних цінностей до свого актуального тлумачення як аспекту національно-патріотичного виховання і засобу неперервного формування громадянської культури особистості. Про неперервність громадянської освіти свідчить її розвиток як технології на етапах становлення особистості у середній, вищій школі та в післядипломній освіті: у середній освіті громадянські компетентності набуваються переважно під час освітнього процесу та в позанавчальній діяльності; у вищій освіті – в ході професійної підготовки та в партнерстві з громадськими організаціями; в освіті впродовж життя – у суспільній та професійній діяльності завдяки здатності брати відповідальність за розвиток громади, реалізувати повноцінно право на участь у державному управлінні тощо. визначено специфіку громадянської освіти майбутніх військовослужбовців на її допрофесійному (середня і середня спеціальна освіта) етапі та запропоновано технологічні засоби (духовні, психологічні, освітні, соціальні, фізичні) її впливу на готовність молоді до військово-патріотичної діяльності.

Біографія автора

Любов Миколаївна Кравченко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри культурології

Посилання

Боренько Я. Громадянська освіта в Україні. URL: http://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/171108_citizenship-education- Ukraine-ukr_YB.pdf

Бех І. Д. Молодший школяр у виховному просторі міжособистісних взаємин. Початкова школа. 2011. № 6. С. 1–4.

Вишневський О. Український національний характер та сучасний ідеал виховання української молоді. Педагогічна думка. 2013. № 1. С. 3–8.

Громадянська освіта. Навчальна програма інтегрованого курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 2018. URL: mon.gov.ua › app › media › programy-10-11-klas › pr...

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: zakon.rada.gov.ua/go/2145-19.

Концепція громадянської освіти (виховання) особистості в умовах розвитку української державності. URL: rpr.org.ua › wp-content › uploads › 2017/11 › 171108

Концепція громадянської освіти і виховання в Україні (проєкт). URL: http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/doc_30112012.doc

Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MUS24863

Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-99-%D0%BF#Text

Освіта для демократичного громадянства й освіта з прав людини. Хартія Ради Європи. URL: https://www.coe.int/uk/web/compass/council-of-europecharter-on-education-for-democratic-citizenship-and-human-rights-education

Сингаївська С. І. Розвиток прогнозування та саморегуляції моральної поведінки молодших школярів. Система цінностей як регулятор педагогічної взаємодії. Київ : Відродження, 2016. С. 176–179.

Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015#Text

Циганчук К. А. Патріотизм як цінність. Соціальна педагогіка: теорія та практика. 2011. № 2. С. 4–10.

Ярмаченко М. Д. Від Я. А. Коменського до А. С. Макаренка і В.О. Сухомлинського. Педагогіка і психологія. 2010. № 4. С. 5–13.

Competences for Democratic Culture. Living together as equals in culturally diverse democratic societies. Council of Europe, 2016. URL: https://rm.coe.int/16806ccc07.

References

Borenko, Ya. Hromadianska osvita v Ukraini [Civic education in Ukraine]. Retrieved from http://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/171108_citizenship-education- Ukraine-ukr_YB.pdf [in Ukrainian].

Bekh, I. D. (2011). Molodshyi shkoliar u vykhovnomu prostori mizhosobystisnykh vzaiemyn [Junior student in the educational space of interpersonal relationships]. Pochatkova shkola [Elementary School], 6, 1-4 [in Ukrainian].

Vyshnevskyi, O. (2013). Ukrainskyi natsionalnyi kharakter ta suchasnyi ideal vykhovannia ukrainskoi molodi [Ukrainian national character and modern ideal of education of Ukrainian youth]. Pedahohichna dumka [Pedagogical thought], 1, 3-8 [in Ukrainian].

Hromadianska osvita. Navchalna prohrama intehrovanoho kursu dlia 10 klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Civil education. Curriculum of the integrated course for 10 classes of secondary schools]. (2018). Retrieved from mon.gov.ua › app › media › programy-10-11-klas › pr... [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine «On Education»] vid 05.09.2017 № 2145-VIII. Retrieved from zakon.rada.gov.ua/go/2145-19 [in Ukrainian].

Kontseptsiia hromadianskoi osvity (vykhovannia) osobystosti v umovakh rozvytku ukrainskoi derzhavnosti [The concept of civic education (upbringing) of the individual in the development of Ukrainian statehood]. Retrieved from rpr.org.ua › wp-content › uploads › 2017/11 › 171108 [in Ukrainian].

Kontseptsiia hromadianskoi osvity i vykhovannia v Ukraini (proiekt) [The concept of civic education and upbringing in Ukraine (project)]. Retrieved from http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/doc_30112012.doc [in Ukrainian].

Kontseptsiia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia v systemi osvity Ukrainy [The concept of national-patriotic education in the education system of Ukraine]. Retrieved from https://ips.ligazakon.net/document/MUS24863 [in Ukrainian].

Natsionalna prohrama patriotychnoho vykhovannia naselennia, formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia, rozvytku dukhovnosti ta zmitsnennia moralnykh zasad suspilstva [National program of patriotic education of the population, formation of a healthy way of life, development of spirituality and strengthening of moral bases of a society]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-99-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Osvita dlia demokratychnoho hromadianstva y osvita z prav liudyny. Khartiia Rady Yevropy [Education for democratic citizenship and human rights education. Charter of the Council of Europe]. Retrieved from https://www.coe.int/uk/web/compass/council-of-europecharter-on-education-for-democratic-citizenship-and-human-rights-education/ [in Ukrainian].

Synhaivska, S. I. (2016). Rozvytok prohnozuvannia ta samorehuliatsii moralnoi povedinky molodshykh shkoliariv [Development of forecasting and self-regulation of moral behavior of junior schoolchildren]. In Systema tsinnostei yak rehuliator pedahohichnoi vzaiemodii [Value system as a regulator of pedagogical interaction] (pp. 176-179). Kyiv: Vidrodzhennia [in Ukrainian].

Stratehiia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei ta molodi na 2016-2020 roky [Strategy of national-patriotic education of children and youth for 2016-2020]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015#Text [in Ukrainian].

Tsyhanchuk, K. A. (2011). Patriotyzm yak tsinnist [Patriotism as a value]. Sotsialna pedahohika: teoriia ta praktyka [Social pedagogy: theory and practice], 2, 4-10 [in Ukrainian].

Yarmachenko, M. D. (2010). Vid Ya. A. Komenskoho do A. S. Makarenka i V. O. Sukhomlynskoho [From Ya.A. Comenius to A.S. Makarenko and V.O. Sukhomlinsky]. Pedahohika i psykholohiia [Pedagogy and psychology], 4, 5-13 [in Ukrainian].

Competences for Democratic Culture. Living together as equals in culturally diverse democratic societies. Council of Europe, 2016. Retrieved from https://rm.coe.int/16806ccc07.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-07

Як цитувати

Бухун, А. Г., & Кравченко, Л. М. (2021). Неперервна громадянська освіта як технологія національно-патріотичного виховання майбутніх військовослужбовців . Імідж сучасного педагога, (1(196), 72–76. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-72-76