Використаня методів формування критичного мислення в учнів старшої школи під час вивчення інтегрованого курсу «Громадянська освіта»

Автор(и)

  • Оксана Федорівна Станіченко Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4816-6718

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-101-105

Ключові слова:

критичне мислення; старша школа; громадянська освіта; інноваційні методи; освітній процес

Анотація

Висвітлено питання особливостей організації освітнього середовища під час вивчення інтегрованого курсу «Громадянська освіта» у старшій школі за допомогою використання інноваційних методів навчання. Надано оцінку ефективності організації уроку, спрямованого на формування критичного мислення в учнів старшої школи.

Визначено шляхи формування критичного мислення під час вивчення даного курсу. Проаналізовано якісний показник під час застосування різних інноваційних методів навчання при формуванні критичного мислення у старшокласників.

 

Біографія автора

Оксана Федорівна Станіченко, Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради

заступниця начальника з виховної роботи, вчитель громадянської освіти

Посилання

Москалик Г. Ф. Філософські засади професійної орієнтації особистості в загальноосвітній школі в системі ринкових трансформацій : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10. Київ, 2009. 19 с.

Навчальна програма Громадянська освіта (інтегрований курс). URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv.

Пометун О. І. Критичне мислення як педагогічний феномен. Український педагогічний журнал. 2018. № 2. С. 89–98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2018_2_14.

Пометун О. Методика розвитку критичного мислення на уроках історії. Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. 2012. Т. 1. С. 3–7. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Pometun_Olena/Metodyka_rozvytku_krytychnoho_myslennia_na_urokakh_istorii.pdf

Пометун О .І. Урок, що розвиває критичне мислення. 70 методів в одній книзі : навч.-метод. посіб. Київ, 2020. 104 с.

Хачумян Т. І. Формування критичного мислення студентів вищих навчальних закладів засобами інформаційних технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09. Харків, 2005. 19 с.

References

Moskalyk, H. F. (2009). Filosofski zasady profesiynoyi oriyentatsiyi osobystosti v zahalnoosvitniy shkoli v systemi rynkovykh transformatsiy [Philosophical principles of professional orientation of the individual in secondary school in the system of market transformations]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Navchalna prohrama Hromadyanska osvita (intehrovanyy kurs) [Civic education curriculum (integrated course)]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv [in Ukrainian].

Pometun, O. I. (2018). Krytychne myslennya yak pedahohichnyy fenomen [Critical thinking as a pedagogical phenomenon]. Ukrayinskyi pedahohichnyi zhurnal [Ukrainian pedagogical journal], 2, 89-98. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2018_2_14 [in Ukrainian].

Pometun, O. (2012). Metodyka rozvytku krytychnoho myslennya na urokakh istorii [Methods of developing critical thinking in history lessons]. Istoriya i suspilstvoznavstvo v shkolakh Ukrayiny: teoriya ta metodyka navchannya [History and social sciences in schools of Ukraine: theory and methods of teaching], 1, 3-7. Retrieved from https://shron1.chtyvo.org.ua/Pometun_Olena/Metodyka_rozvytku_krytychnoho_myslennia_na_urokakh_istorii.pdf [in Ukrainian]

Pometun, O. I. (2020). Urok, shcho rozvyvaye krytychne myslennya. 70 metodiv v odniy knyzi [A lesson that develops critical thinking. 70 methods in one book]: navch.-metod.posib. Kyiv [in Ukrainian].

Khachumyan, T. I. (2005). Formuvannya krytychnoho myslennya studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv zasobamy informatsiynykh tekhnolohiy [Formation of critical thinking of students of higher educational institutions by means of information technologies]. (Extended abstract of PhD diss.). Kharkiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-07

Як цитувати

Станіченко, О. Ф. (2021). Використаня методів формування критичного мислення в учнів старшої школи під час вивчення інтегрованого курсу «Громадянська освіта». Імідж сучасного педагога, (1(196), 101–105. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-101-105