Організаційно-педагогічні умови готовності керівників шкіл до оцінювання освітньої діяльності у закладі загальної середньої освіти

Автор(и)

  • Сніжана Дмитрівна Резнік Комунальний заклад «Загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Вінницької міської ради», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8995-418X

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-31-35

Ключові слова:

освітня діяльність; організаційно-педагогічні умови; філософія людиноцентризму; мотивація; освітнє середовище

Анотація

Розглянуто сутність поняття «організаційно-педагогічні умови» як сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, методів, матеріального середовища, що спрямовані на вирішення поставлених завдань. Обґрунтовано умови готовності керівників шкіл до оцінювання освітньої діяльності у закладі загальної середньої освіти: створення комфортних і безпечних умов просторово-предметної достатності; конструювання змісту освіти учасників освітнього процесу у відповідності до сучасних тенденцій і уявлень щодо позитивної мотивації на співпрацю; налагодження суб’єкт-суб’єктного типу відносин між усіма учасниками освітнього процесу на засадах людиноцентризму. Розкрито значення та ознаки безпечного освітнього середовища. Схарактеризовано «програму» для вчителя для підвищення мотивації учнів. Описано філософський та психолого-педагогічний ракурси налагодження суб’єкт-суб’єктного типу відносин між усіма учасниками освітнього процесу.

 

Біографія автора

Сніжана Дмитрівна Резнік, Комунальний заклад «Загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 Вінницької міської ради»

директорка

Посилання

Білинський А. М. Творче освітньо-інформаційне середовище як чинник розвитку особистості вчителя. Наукові записки. Серія: Педагогіка. 2012. № 2. С. 15–19.

Бобровський М. В., Горбачов С. І., Заплотинська О. О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. Київ : Державна служба якості освіти, 2020. 240 с.

Вергун Ю. Інституційний аудит у запитаннях і відповідях. Методист. 2019. № 5 (89). С. 4–15.

Дафт Р. Л. Менеджмент. Санкт-Петербург, 2000. 832 с.

Корсакова О., Трубачова С. Зміст сучасної шкільної освіти: дидактичний аспект. URL: http://ru.osvita.ua/school/method/2001/ (дата звернення 10.01.2021).

Мартинець Л. А. Управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі : монографія. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 408 с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. URL: http://ru.osvita.ua/school/method/2001/ (дата звернення 21.07.2020).

Философский энциклопедический словарь / редкол.: С. С. Аверинцев и др. Москва : Сов. энцикл., 1989. 815 с.

Цюман Т. П., Бойчук Н. І. Кодекс безпечного освітнього середовища : метод. посіб. Київ : Український фонд «Благополуччя дітей». 2018. 56 с.

Ясвин В. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. Москва : Смысл, 2001. 365 с.

References

Bilynskyi, A. M. (2012). Tvorche osvitno-informatsiine seredovyshche yak chynnyk rozvytku osobystosti vchytelia [Creative educational and information environment as a factor in the development of the teacher's personality]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohika [Proceedings. Series: Pedagogy], 2, 15-19 [in Ukrainian].

Bobrovskyi, M. V., Horbachov, S. I., & Zaplotynska, O. O. (2020). Rekomendatsii do pobudovy vnutrishnoi systemy zabezpechennia yakosti osvity u zakladi zahalnoi serednoi osvity [Recommendations for building an internal system for ensuring the quality of education in general secondary education]. Kyiv: Derzhavna sluzhba yakosti osvity [in Ukrainian].

Verhun, Yu. (2019). Instytutsiinyi audyt u zapytanniakh i vidpovidiakh [Institutional audit in questions and answers]. Metodyst [Methodist], 5 (89), 4-15 [in Ukrainian].

Daft, R. L. (2000). Menedzhment [Management]. Sankt-Peterburg [in Russian].

Korsakova, O., & Trubachova, S. Zmist suchasnoi shkilnoi osvity: dydaktychnyi aspekt [The content of modern school education: didactic aspect]. Retrieved from http://ru.osvita.ua/school/method/2001/ [in Ukrainian].

Martynets, L. A. (2017). Upravlinnia osvitnim seredovyshchem profesiinoho rozvytku vchyteliv u zahalnoosvitnomu navchalnomu zakladi [Management of the educational environment of professional development of teachers in a secondary school]: monohrafiia. Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD» [in Ukrainian].

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku [National strategy for the development of education in Ukraine for the period up to 2021]. Retrieved from http://ru.osvita.ua/school/method/2001/ [in Ukrainian].

Averincev, S. S. (Ed.). (1989). Filosofskii enciklopedicheskii slovar [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. Moskva: Sov. encikl. [in Russian].

Tsiuman, T. P., & Boichuk, N. I. (2018). Kodeks bezpechnoho osvitnoho seredovyshcha [Code of safe educational environment]: metod. posib. Kyiv: Ukrainskyi fond «Blahopoluchchia ditei» [in Ukrainian].

Jasvin, V. (2001). Obrazovatelnaia sreda: ot modelirovanija k proektirovaniu [Educational environment: from modeling to design]. Moskva: Smysl [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-07

Як цитувати

Резнік, С. Д. (2021). Організаційно-педагогічні умови готовності керівників шкіл до оцінювання освітньої діяльності у закладі загальної середньої освіти. Імідж сучасного педагога, (1(196), 31–35. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-31-35