Імідж психолога як фактор успішної професійної діяльності

Автор(и)

  • Марія Іванівна Слюсаренко Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0015-5160

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-26-30

Анотація

На сучасному ринку праці для кожного фахівця важливо залишатися конкурентоспроможним: досконало знати свою справу, бути підприємливим, мати гарну репутацію, а також дбати про позитивний імідж, яскравий образ у свідомості оточення. Тип іміджу визначають запити споживача. Актуальність міфологічного іміджу пояснюється фактором колективного несвідомого у масовій психіці. Гламурний імідж ґрунтується на створенні ілюзорного уявлення про розкішний спосіб життя і користується попитом у людей, зацікавлених гламурними цінностями. Максимально ефективним є імідж, який відтворює реальні риси фахівця.

 

Біографія автора

Марія Іванівна Слюсаренко, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського

кандидатка наук із соціальних комунікацій, старша викладачка кафедри теорії та методики практичної психології

Посилання

Ашиток Н. Формування професійного іміджу майбутнього педагога в культурологічному аспекті. Молодь і ринок. 2018. № 1 (156) . С. 21–25. URL: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/126380/121241 (дата звернення: 8.10 2020).

Бебик В. M. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз : монографія. Київ : МАУП, 2005. 440 с.

Білецький А. О. Міфологія і міфи античного світу. Словник античної міфології / уклад.: І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів ; відп. ред. А. О. Білецький. 2-ге вид. Київ : Наукова думка, 1989. 240 с.

Богданов Е. Н., Зазыкин В. Г. Психологические основы Паблик рилейшнз : учеб. пособ. для вузов. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 208 с. URL: http://bookre.org/reader?file=1475612&pg=3 (дата звернення: 8.10 2020).

Гринберг Т. Э. Коммуникационная концепция связей с общественностью: модели, технологии, синергетический эффект. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2012. 324 с.

Эстетика : словарь / под общ. ред. А. А. Беляева. Москва : Политиздат, 1989. 447 с.

Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера. URL: https://diclist.ru/slovar/fasmera/o/obraz.htm (дата звернення: 8.10 2020).

Елисеева О. О. Имидж психолога-консультанта. Преподаватель ХХI век. 2011. № 2. С. 331–335. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnyy-imidzh-psihologa-konsultanta (дата звернення: 8.10 2020).

Интернет-словарь «Глаголъ». URL: http://pervobraz.ru/slova/article_post/obraz (дата звернення: 8.10 2020).

Мазоренко М. О. Психологічні складові іміджу сучасного фахівця. Вісник Національного університету оборони України, 2012. № 4 (29). С. 184–187. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2012_4_39 (дата звернення: 8.10 2020).

Муратова И. А. Имидж как репрезентация социально-культурных отношений : дис. ... канд. философ. наук : 09.00.11. Тюмень, 2014. 144 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01007499866 (дата звернення: 8.10 2020).

Ожигова Л. Н., Барышева Н. А. Имидж психолога как основа доверия клиента. Общество: социология, психология, педагогика. 2018. URL: https://kubsu.ru/sites/default/files/users/11873/portfolio/ozhigova-barysheva.pdf (дата звернення: 8.10 2020).

Почепцов Г. Г. Имиджеология: теория и практика. URL: https://studfile.net/preview/6020515/

Процко Н. В. Роль іміджу у сприйнятті практичного психолога. URL: http://ecopsy.com.ua/data/zbirki/2009_20_2/sb20_ch2_29.pdf (дата звернення: 8.10 2020).

Размолодчикова І. В. Формування професійного іміджу вчителя початкових класів у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Кіровоград, 2011. 21 с. URL: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1734 (дата звернення: 8.10 2020).

Саенко Ю. В., Бюндюгова Т. В. Формирование имиджа психолога на основе мифов, связаннх с его профессией. Известия вузов. Северо-Кавказский регион. 2006. № 1. С. 112–123. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-imidzha-psihologa-na-osnove-mifov-svyazannyh-s-ego-professiey/viewer (дата звернення: 8.10 2020).

Симонова И. Ф. Формирование эвристических умений студентов в процессе моделирования имиджа. Pedagogical Journal. 2016. Vol. 6, is. 6A. URL: http://publishing-vak.ru/file/archive-pedagogy-2016-6/34-simonova.pdf (дата звернення: 8.10 2020).

Слюсаренко М. І. Образ редактора сучасного глянцевого журналу як символ заможності й зовнішності. Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica : der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ЛОГОЕ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktichen Konferenz (B 4),. Juni, 2020. Studtgard, Deutchland: Europaische Wissenschfts plattform. С. 27–29.

Словарь русского языка С. И. Ожегова. URL: https://diclist.ru/slovar/ozhegova/o/obraz.html (дата звернення: 8.10 2020).

Солнцева Г. Н. Предпринимательство: социальные функции, особенности деятельности и психологические детерминанты успешности. Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2019. Т. 16, № 4. С. 637–653. URL: https://psy-journal.hse.ru/2019-16-4/326515110.html (дата звернення: 8.10 2020).

Сучасний тлумачний словник української мови : 100 000 слів / pа заг. ред. д-ра філолог. наук, проф. В. В. Дубічинського. Харків : Школа, 2008. 1008 с.

References

Ashitok, N. (2018). Formuvannia profesiinoho imidzhu maibutnoho pedahoha v kulturolohichnomu aspekti [Formation of professional image of the future teacher in the culturological aspect]. Molod i rynok [Youth and the market], 1 (156). 21-25. Retrieved from http://mir.dspu.edu.ua/article/view/126380/121241 [in Ukrainian].

Bebyk, V. M. (2005). Informatsiino-komunikatsiinyi menedzhment u hlobalnomu suspilstvi: psykholohiia, tekhnolohii, tekhnika pablik ryleishnz [Information and communication management in the global society: psychology, technologies, techniques of public relations]. Kyiv: IAPM [in Ukrainian].

Biletsky, A. A. (1989). Mifolohiia i mify antychnoho svitu [Mythology and myths of the ancient world]. In Biletsky, A. A. (Ed.), Slovnyk antychnoi mifolohii [Dictionary of the ancient wordl] (pp. 6-17). Kyiv: Scientific thought [in Ukrainian].

Bogdanov, E. N., & Zazykin, V. G. (2003). Psikhologicheskie osnovy Pablik rileishnz [Psychological foundations of Public Relations]: a textbook for universities. Sankt-Peterburg: Peter. Retrieved from http://bookre.org/reader?file=1475612&pg=3 [in Russian].

Grinberg, T. (2012). Kommunikatcionnaia kontceptciia sviazei s obshchestvennostiu: modeli, tekhnologii, sinergeticheskii effekt [Communication concept of public relation: models, technologies, synergic effect]. Moskva: Moscow University Press [in Russian].

Belyaev, A. A. (Ed.). (1989). Estetika [Aesthetics]: vocabulary. Moskva: Politizdat [in Russian].

Etimologicheskii onlain-slovar russkogo iazyka Maksa Fasmera [The etymological online dictionary of the Russian language by Max Vasmer]. Retrieved from https://diclist.ru/slovar/fasmera/o/obraz.htm [in Russian].

Yeliseeva, O. (2011). Imidzh psikhologa-konsultanta [Image of a consultant psychologist]. Prepodavatel XXI vek [Prepodavatel XXI st century], 2, 331-335. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnyy-imidzh-psihologa-konsultanta [in Russian].

Internet-slovar «Glagol» [Internet dictionary "Glagol"]. Retrieved from http://pervobraz.ru/slova/article_post/obraz [in Russian].

Mazorenko, M. O. (2012). Psykholohichni skladovi imidzhu suchasnoho fakhivtsia [Psychological components of the image of a modern specialist]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy [Bulletin of the National University of Defense of Ukraine], 4, 184-187. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2012_4_39 [in Ukrainian].

Muratova, I. A. (2014). Imidzh kak reprezentatciia sotcialno-kulturnykh otnoshenii [Image as a representation of socio-cultural relation]. (D diss.). Chelyabinsk. Retrieved from https://search.rsl.ru/ru/record/01007499866 [in Russian].

Ozhigova, L. N. (2018). Imidzh psikhologa kak osnova doveriia klienta [Image of a psychologist as the basis of client’s trust]. Obshchestvo: sotciologiia, psikhologiia, pedagogika [Society: sociology, psychology, pedagogy]. Retrieved from https://kubsu.ru/sites/default/files/users/11873/portfolio/ozhigova-barysheva.pdf [in Ukrainian].

Pocheptsov, G. G. (1998). Imidzheologiia: teoriia i praktika [Imageology]. Retrieved from https://studfile.net/preview/6020515/ [in Russian].

Protcko, N. V. (2010). Rol imidzhu u spryiniatti praktychnoho psykholoha [The role of image in the perception of a practical psychologis]. Retrieved from http://ecopsy.com.ua/data/zbirki/2009_20_2/sb20_ch2_29.pdf [in Ukrainian].

Razmolodchikova, I. V. (2011). Formuvannia profesiinoho imidzhu vchytelia pochatkovykh klasiv u protsesi vyvchennia fakhovykh dystsyplin [Formation of professional image of a primary school teacher in the process of studying professional disciplines]. (Extended abstract of PhD diss.). Retrieved from http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:651244/Source:default [in Ukrainian].

Saenko, Yu. V., & Byundyugova, T. V. (2006). Formirovanie imidzha psikhologa na osnove mifov, sviazannkh s ego professiei [Formation of the image of a psychologist based on mytcs associated with his profession]. Izvestiia vuzov. Severo-Kavkazskii region [Proceedings of universities. North Caucaus region]. 1, 112-123. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-imidzha-psihologa-na-osnove-mifov-svyazannyh-s-ego-professiey/viewer [in Russian].

Simonova, I. F. (2016). Formirovanie imidzha psikhologa na osnove mifov, sviazannkh s ego professiei [Formation of the heuristic skills of students in the process of modeling]. Pedagogical Journal, 6, 6A. Retrieved from http://publishing-vak.ru/file/archive-pedagogy-2016-6/34-simonova.pdf [in Russian].

Slyusarenko, M. I. (2020). Obraz redaktora suchasnoho hliantsevoho zhurnalu yak symvol zamozhnosti y zovnishnosti [The image of the editor of a modern glossy magazine as a symbol of wealth and appearance]. Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ЛОГОЕ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktichen Konferenz (B 4). Studtgard, Deutchland: Europaische Wissenschfts platform [in Ukrainian].

Ozhegov, S. I. (1964). Slovar russkogo iazyka S. I. Ozhegova [Dictionary of the Russian language]. Retrieved from https://diclist.ru/slovar/ozhegova/o/obraz.html [in Russian].

Solntseva, G. N. (2019). Predprinimatelstvo: sotcialnye funktcii, osobennosti deiatelnosti i psikhologicheskie determinanty uspeshnosti [Entrepreneurship: social functions, features of activity and psychological determinants of success]. Psikhologiia. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki [Psychology. Journal of Higher School of Economics], 4, 637-653. Retrieved from https://psy-journal.hse.ru/2019-16-4/326515110.html [in Russian].

Dubichinsky, V. V. (Ed.). (2008). Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Modern explanatory dictionary of the Ukrainian language]: 100 000 words. Kharkiv: School [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-07

Як цитувати

Слюсаренко, М. І. (2021). Імідж психолога як фактор успішної професійної діяльності. Імідж сучасного педагога, (1(196), 26–30. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-26-30