Ідеї синергетики у змісті підготовки майбутнього вчителя

Автор(и)

  • Ольга Андріївна Федій Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9988-7929

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-52-57

Ключові слова:

синергетика; категорії синергетики в освіті; професійна підготовка майбутніх педагогів; освітній процес в інформаційному суспільстві; синергетична культура мислення педагога

Анотація

Доведено, що синергетический підхід дозволятиме педагогу розглядати кожен суб'єкт педагогічного процесу як підсистему, що здатна здійснювати перехід від розвитку до саморозвитку. Розглянуто освіту та особистість у ній, як багатогранне явище біо-соціально-культурної присутності на Землі, в контексті синергетичної системи з усіма притаманними їй характеристиками: складністю, відкритістю, нелінійністю, нерівноважністю, проявами хаосу та самоорганізації. Особлива увага надається естетичному складнику у синергетичній взаємодії дитини та Всесвіту.

Висвітлено потенційні можливості філософського синергетичного підходу у формуванні синергетичної культури майбутніх педагогів інформаційно-цифрового світу, а також з’ясовано організаційно-змістовий контент включення ідей синергетики в освітньо-професійні програми професійної підготовки вчителів.

 

Біографія автора

Ольга Андріївна Федій, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання

Посилання

Андрущенко В. «Школа майбутнього» для України та європейського простору. Вища освіта України. 2017. № 1. С. 5–17.

Батечко Н. Методологія освітології: синергетичний аспект. Освітологічний дискурс. 2017, № 1–2 (16–17). С. 1–13.

Буданов В. Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и образовании. Москва : Изд-во ЛКИ, 2008. 240 с.

Вознюк О. В. Розвиток вітчизняної педагогічної думки: синергетичний підхід : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 184 с.

Гончаренко М. С., Гончаренко В. Г. Словник-довідник з людинознавства. Харків : Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2016. 476 с.

Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень ; Акад. пед. наук України. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Ефроимсон В. П. Генетика гениальности. Москва : Тайдекс Ко, 2002. 376 с.

Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры. СПб.: Алтейя, 2002. 414 с.

Коменский Я. А. Панпедия (Искусство обучения мудрости). Москва : Изд-во УРАО, 2003. 320 с.

Кремень В. Г. Синергетика і освіта : монографія. Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2014. 348 с.

Лузік Е. В. Синергетична модель розвитку вищої професійної освіти. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. 2015. № 7. С. 84–88.

Панфілов О. Ю., Романова І. В. Синергетичний підхід в осмисленні освіти. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2019. Т. 3, № 42. С. 71–80.

Холявко Н. І. Системно-синергетична парадигма формування резильєнтності системи вищої освіти до умов становлення інформаційної економіки (на основі моделі QUADRUPLE HELIX). Економіка та управління національним господарством. 2019. № 3 (71). С. 127–134.

References

Andrushchenko, V. (2017). Shkola maybutnoho dlia Ukrainy ta yevropeysikoho prostoru [The school of the future for Ukraine and the European space]. Vyshcha osvita Ukrainy [Higher education in Ukraine], 1, 5-17 [in Ukrainian].

Batechko, N. (2017). Metodolohiia osvitolohii: synerhetychnyi aspekt [Methodology of education: synergetic aspect]. Osvitolohichnyi dyskurs [Educational discourse], 1-2 (16-17), 1-13 [in Ukrainian].

Budanov, V. H. (2008). Metodologiia sinergetiki v postneklassicheskoi nauke i obrazovanii [Methodology of synergetics in post-classical science and education]. Moskva: Yzdatelistvo LKY [in Russian].

Voznyuk, O. (2009). Rozvytok vitchyznianoi pedahohichnoi dumky: synerhetychnyi pidkhid [Development of domestic pedagogical thought: synergetic approach: monograph]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Honcharenko, M. (2016). Slovnyk-dovidnyk z liudynoznavstva [Dictionary-reference book on anthropology]. Kharkiv: Kharkiv.nats. univ. by. V. N. Karazina [in Ukrainian].

Kremen, V. (Ed.). (2008) Entsyklopedia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Efroimson, V. P. (2002). Genetika genialnosti [Genetics of genius]. Moskva: Taydeks Ko [in Russian].

Kniazeva, E. N., & Kurdiumov, S. P. (2002). Osnovaniia sinergetiki. Rezhimy s obostreniem, samoorganizatciia, tempomiry [Fundamentals of synergetics. Regimes with aggravation, self-organization, tempomirs]. Sankt-Peterburg: Alteia [in Russian].

Komenskii, Ia. A. (2003). Panpediia (Iskusstvo obucheniia mudrosti) [Panpedia (The Art of Teaching Wisdom)]. Moskva: Yzd-vo URAO [in Russian].

Kremen, V. (2014). Synerhetyka i osvita [Synergetics and education]: monohrafiia. Kyiv: Instytut obdarovanoyi dytyny [in Ukrainian].

Luzik, E. V. (2015). Synerhetychna model rozvytku vyshchoi profesiynoi osvity [Synergetic model of higher professional education development]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriya: Pedahohika. Psykholohiia [Bulletin of the National Aviation University. Series: Pedagogy. Psychology], 7, 84-88 [in Ukrainian].

Panfilov, O., & Romanova, I. (2019). Synerhetychnyi pidkhid v osmyslenni osvity [Synergetic approach in understanding education.]. Visnyk Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho [Bulletin of the Yaroslav the Wise National Law University], 3, 42, 71-80 [in Ukrainian].

Kholiavko, N (2019). Systemno-synerhetychna paradyhma formuvania rezylientnosti systemy vyshchoi osvity do umov stanovlennia informatsiinoi ekonomiky (na osnovi modeli QUADRUPLE HELIX) [System-synergetic paradigm of formation of resilience of the system of higher education to the conditions of formation of information economy (on the basis of model QUADRUPLE HELIX).]. Ekonomika ta upravlinnya natsionalnym hospodarstvom [Economics and management of the national economy], 3 (71), 127-134 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-07

Як цитувати

Федій, О. А. (2021). Ідеї синергетики у змісті підготовки майбутнього вчителя. Імідж сучасного педагога, (1(196), 52–57. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-52-57