Теоретико-методологічні основи педагогічної взаємодії у початковій школі

Автор(и)

  • Лариса Аполлінаріївна Семеновська Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9881-7307

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-14-18

Ключові слова:

педагогічна взаємодія; початкова школа; молодші школярі; педагогічний процес; діалог; навчання; викладання; педагогічне спілкування

Анотація

На основі аналізу фундаментальних філософських (М. Бахтін, В. Кемеров, С. Франк та ін.), психологічних (В. Зінченко, Б. Мещеряков, О. Леонтьєв та ін.) і педагогічних (І. Колеснікова, В. Кремень, О. Савченко, О. Сідельковський та ін.) праць з’ясовано, що загальнонауковим підґрунтям для розуміння основ педагогічної взаємодії є твердження про духовну сутність людини, про діалогічний спосіб її існування в історико-культурному та освітньо-виховному просторі; доведено, що забезпечення діалогічної навчально-виховної взаємодії є сутнісною характеристикою педагогічної діяльності вчителя початкової школи; встановлено, що педагогічна взаємодія із молодшим школярем є варіантом соціальної взаємодії, яка володіє її основними рисами, характерними ознаками і в той же час реалізує специфічну й важливу для буття та становлення індивіда мету: сприяння саморозвитку особистості.

 

Біографія автора

Лариса Аполлінаріївна Семеновська, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки

Посилання

Балл Г. О. Діалогічність як форма існування і розвитку особистості. Ніжин, 2007. 343 с.

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Москва, 1979. 424 с.

Бойко А. Виховання людини: нове і вічне. Полтава, 2006. 568 с.

Большой психологический словарь / сост. и общ. ред.: Б. Мещеряков, В. Зинченко. Санкт-Петербург, 2004. 672 с.

Выготский Л. С. Мышление и речь. Москва, 1999. 352 с.

Державний стандарт початкової освіти. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/prozatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti

Колесникова И. А., Титова Е. В. Педагогическая праксеология. Москва : Академия, 2005. 256 с.

Концепція Нової української школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf

Концепція початкової освіти / за ред.: О. Я. Савченко, Н. М. Бібік, В. О. Мартиненко. Початкова школа. 2016. № 6. С. 1–4.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму – шлях змін і розвитку. Директор школи, ліцею, гімназії. 2011. № 4. С. 33–34.

Сидельковский А. П. Проблемы познания отношений в педагогике. Ставрополь, 1971. 108 с.

Современный философский словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова. Москва, 2004. 864 с.

Федотова Е. Л. Теоретико-методологические основы педагогического взаимодействия. Иркутск, 1997. 114 с.

Франк С. Л. Сочинения. Москва, 1990. 608 с.

References

Ball, H. O. (2007). Dialohichnist yak forma isnuvannia i rozvytku osobystosti [Dialogicity as a form of existence and development of personality]. Nizhyn [in Ukrainian].

Bahtin, M. M. (1979). Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of verbal creativity]. Moskva [in Russian].

Boiko, A. (2006). Vykhovannia liudyny: nove i vichne [Human education: new and eternal]. Poltava [in Ukrainian].

Mescheryakov, B., & Zinchenko, V. (Eds.). (2004). Bolshoy psihologicheskiy slovar [Large psychological dictionary]. Sankt-Peterburg [in Russian].

Vyigotskiy, L. S. (1999). Myshlenie i rech [Thinking and speaking]. Moskva [in Russian].

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity [State standard of primary education]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/prozatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti [in Ukrainian]

Kolesnikova, I. A., & Titova, E. V. (2005). Pedagogicheskaya prakseologiya [Pedagogical Praxeology]. Moskva [in Russian].

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly [The concept of the New Ukrainian school]. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Savchenko, O. Ia., Bibik, N. M., & Martynenko, V. O. at ed. (2016). Kontseptsiia pochatkovoi osvity [The concept of primary education]. Pochatkova shkola [Elementary School], 6, 1-4 [in Ukrainian].

Kremen, V. H. (2011). Filosofiia liudynotsentryzmu – shliakh zmin i rozvytku [Philosophy of anthropocentrism – the path of change and development]. Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii [Director of school, lyceum, gymnasium], 4, 33-34 [in Ukrainian].

Sidelkovskiy, A. P. (1971). Problemyi poznaniya otnosheniy v pedagogike [Problems of cognition of relationships in pedagogy]. Stavropol [in Russian].

Kemerov, V. E. (Ed.). (2004). Sovremennyiy filosofskiy slovar [Modern philosophical dictionary]. Moskva [in Russian].

Fedotova, E. L. (1997). Teoretiko-metodologicheskie osnovyi pedagogicheskogo vzaimodeystviya [Theoretical and methodological foundations of pedagogical interaction]. Irkutsk [in Russian].

Frank, S. L. (1990). Sochineniya [Essays]. Moskva: Pravda [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-07

Як цитувати

Семеновська, Л. А. (2021). Теоретико-методологічні основи педагогічної взаємодії у початковій школі. Імідж сучасного педагога, (1(196), 14–18. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-14-18