Формування диригентської техніки студентів-бандуристів: традиційні підходи та інноваційні перспективи

Автор(и)

  • Надія Богданівна Брояко Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9109-1734
  • Вероніка Юріївна Дорофєєва Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5720-2998
  • Тетяна Василівна Пістунова Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8418-9044

DOI:

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-113-118

Ключові слова:

туденти-бандуристи; техніка диригування; вища освіта; художній образ; диригентська школа; інноваційні пер- спективи

Анотація

Присвячено вивченню проблеми формування диригентської техніки студентів-бандуристів, котрі отримують додаткову кваліфікацію «Диригент капели бандуристів» на основі пізнання й використання здобутків диригентського мистецтва та суміжних галузей наук. Висвітлено традиційні підходи до навчання та окреслено інноваційні перспективи. Запропоновано наочно-практичні методи роботи зі студентом над органікою диригентського жесту та емоційно-образним втіленням музичного твору. Окреслено особливості застосування та перспективи використання в освітньому процесі закономірностей стимулювання мозку – нейропластики, що сприятиме розвитку креативно-аналітичного, художньо-образного мислення студентів.

Біографії авторів

Надія Богданівна Брояко, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидатка мистецтвознавства, професорка, професорка кафедри музичного мистецтва

Вероніка Юріївна Дорофєєва, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидатка мистецтвознавства, доцентка, доцентка кафедри музичного мистецтва

Тетяна Василівна Пістунова, Київський національний університет культури і мистецтв

доцентка, доцентка кафедри музичного мистецтва

Посилання

Бойко В. Специфіка професійної діяльності диригента академічного хору. Культура України. 2019. Вип. 63. С. 8–18. DOI:

https://doi.org/10.31516/2410-5325.063.01

Брояко Н. До проблеми бандурної інтерпретації: психологічна домінанта. Молодий вчений. 2017. № 10. С. 250–254.

Каравацька Л. Творча лабораторія Льва Венедиктова: школа універсального типу (пам’яті Майстра). Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво. 2018. № 1. С. 32–44. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7581.1.2018.140572

Норман Д. Пластичность мозга. Москва, 2011. 215 с.

Світовий економічний форум “The World Economic Forum”. URL: (weforum.org)

Соловйов В. Мануальна технічна майстерність як фактор професійної підготовки майбутнього керівника хорового колективу. Молодий вчений. 2018. № 4 (56). С. 533–536.

Типова освітня програма. Ключові уміння 21-го століття. URL: https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/programa_klyuchovi_uminnya_21-go_stolittya.pdf

Banks D. What is brain plasticity and why is it so important URL: https://theconversation.com/what-is-brain-plasticity-and-why-is-it-so-important-55967

Ture S. You can grow new brain cells. And I will tell you how. URL: https://www.ted.com/talks/sandrine_thuret_you_can_grow_new_brain_cells_here_s_how/transcript?language=ru#t-119568

References

Boiko, V. (2019). Spetsyfika profesiinoi diialnosti dyryhenta akademichnoho khoru [The specifics of the professional activity of the conductor of the academic choir]. Kultura Ukrainy [Culture of Ukraine], 63, 8-18. DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.063.01 [in Ukrainian].

Broiako, N. (2017). Do problemy bandurnoi interpretatsii: psykholohichna dominant [To the problem of bandura interpretation: psychological dominant]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 10, 250-254 [in Ukrainian].

Karavatska, L. (2018). Tvorcha laboratoriia Lva Venedyktova: shkola universalnoho typu (pam’iati Maistra) [Lev Venediktov's creative laboratory: school of universal type (in memory of the Master)]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. Seriia: Muzychne mystetstvo [Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series: Musical art], 1, 32-44. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7581.1.2018.140572 [in Ukrainian].

Norman, D. (2011). Plastichnost mozga [Brain plasticity]. Moskva [in Russian].

Svitovyi ekonomichnyi forum [The World Economic Forum]. Retrieved from (weforum.org) [in Ukrainian].

Soloviov, V. (2018). Manualna tekhnichna maisternist yak faktor profesiinoi pidhotovky maibutnoho kerivnyka khorovoho kolektyvu [Manual technical skill as a factor of professional training of the future leader of the choir]. Molodyi vchenyi [A young scientist], 4 (56), 533-536 [in Ukrainian].

Typova osvitnia prohrama. Kliuchovi uminnia 21-ho stolittia [Typical educational program. Key skills of the 21st century]. Retrieved from https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/programa_klyuchovi_uminnya_21-go_stolittya.pdf [in Ukrainian].

Banks, D. What is brain plasticity and why is it so important Retrieved from https://theconversation.com/what-is-brain-plasticity-and-why-is-it-so-important-55967

Ture, S. You can grow new brain cells. And I will tell you how. Retrieved from https://www.ted.com/talks/sandrine_thuret_you_can_grow_new_brain_cells_here_s_how/transcript?language=ru#t-119568

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-07

Як цитувати

Брояко, Н. Б., Дорофєєва, В. Ю., & Пістунова, Т. В. (2021). Формування диригентської техніки студентів-бандуристів: традиційні підходи та інноваційні перспективи. Імідж сучасного педагога, (1(196), 113–118. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196)-113-118